Uppsnabbat landstingsstyrelsen 26 augusti 2013

2013-08-26

Förtydligande av delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning har uppdaterats. Ändringarna gäller bland annat anställning och avslutande av anställning av landstingsdirektör. Beslut om detta fattas i fortsättningen av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Det har också gjorts justeringar av delegationsordningen för representation.

(S), (V) o (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande som innebär att några av föreslagna delegeringarna utgår för förvaltningschef och landstingsdirektör.

Eva Ljung utsedd till landstingsdirektör

Eva Ljung har utsetts till landstingsdirektör efter ett beslut i landstingsstyrelsen. Eva Ljung har varit tillförordnad landstingsdirektör sedan den 19 mars. Sedan 2007 har hon varit tandvårdsdirektör för Folktandvården i Uppsala län samt ingått i landstingets koncernledning.

(S), (V) och (MP) lämnar in anmälan om att de avstår att rösta.

Yttrande om ersättning vid läkemedelsskador

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över delbetänkandet "Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånen".

Landstinget stöder i huvudsak utredningens förslag. Dock motsätter sig landstinget förslaget att förskrivarna ska få ansvar för att informera patienten om ett läkemedel ingår i försäkringen eller inte. Förskrivare har idag inte tillgång till aktuell information om försäkringsskyddet för olika läkemedel och en sådan lösning medför därför praktiska problem.

(S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande som innebär att förskrivaren ska ha informationsansvaret.

Ekonomirapport juli

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 180 miljoner kronor under 2013. Detta är 47 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Det visar den senaste ekonomiprognosen, som omfattar siffror till och med juli månad.

Utöver landstingets prognos har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en prognos på plus 15 miljoner kronor.

Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 5,8 procent. Kostnadsökningen beror på satsningar som görs inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. För att klara finansieringen av satsningarna har skatten höjts med 30 öre. Om man bortser från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,3 procent.

Kontakt