Uppsnabbat landstingsstyrelsen 27 maj 2013

2013-05-27

Remissvar om arbete mot främlingsfientlighet

Landstinget har yttrat sig till Arbetsdepartementet över betänkandet frånn utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, " Främlingsfienden inom oss". Landstinget ställer sig positivt till förslagen till åtgärder.

Remissvar om ledningssystem för hållbar utveckling

Landstinget har yttrat sig till Swedish Standards Institute (SIS) över förslaget till standard "Ledningssystem för hållbar utveckling inom kommuner, landsting och regioner". Landstinget är i huvudsak positivt till att en vägledningsstandard arbetas fram och lämnar några synpunkter på remissförslaget.

Remissvar om trängselskatter

Landstinget har yttrat sig till Finansdepartementet om betänkandet Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon.

Utredningen handlar om var beslut om avgifterna ska tas och om formerna för beskattningen.

Landstinget efterlyser en analys av kollektivtrafikens och kollektivtrafikmyndigheternas roll. Kollektivtrafikmyndigheten får enligt utredningen inte del av intäkterna från trängselavgifterna. Samtidigt krävs det sannolikt mer satsningar på kollektivtrafik när trängselskatter införs. Därför skulle det enligt landstinget vara önskvärt att kollektivtrafikmyndigheten på annat sätt kompenserades för merkostnaderna.

(MP) reserverade sig till förmån för en annan skrivning om att intäkterna från trängselskatten ska gå till att utveckla kollektivtrafiken.

Remissvar om regionalt utvecklingsansvar

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet om promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län. Landstingen har begärt att få ta över det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. Landstinget har inga invändningar mot förslaget men påminner om statens och regeringens ansvar för sjukvårdsregionerna.

Remissvar om laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över rapporten "Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige". I utredningen föreslås att Smittskyddsinstitutet ska vara centrum för ett laboratorienätverk. I svaret tar landstinget bland annat upp frågan om finansiering. Om landstingen får ett utökat ansvar för laboratorieverksamhet som tidigare skötts av Smittskyddsinstitutet måste man säkerställa att verksamheterna får tillräcklig ekonomisk bärkraft.

Remissvar om en särskild patientlag

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över ett delbetänkande från Patientmaktsutredningen med ett förslag till en särskild patientlag.

Landstinget stöder förslaget och anser att lagen tydliggör för personalen inom hälso- och sjukvården vad som förväntas av dem i mötet med patienterna. Vårdprocessen kan också bli bättre och smidigare genom att patienterna får större möjlighet till delaktighet.

Landstinget tillstyrker förslaget om ett fritt vårdval över hela Sverige. Förslaget innebär att kostnaden för den vård som en patient väljer att få utförd hos en annan vårdgivare bekostas av hemlandstinget, medan resor och uppehälle bekostas av patienten själv. För Landstinget i Uppsala län kan detta medföra en ökad kostnad, eftersom pendlingen ut från länet överstiger pendlingen in. Det går idag inte att förutsäga vilka konsekvenser det fria vårdvalet kan medföra för ekonomi och planering. Landstinget förutsätter att berörda myndigheter noga följer utvecklingen.

(S) (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett egna yttranden.

Landstingsstyrelsens verksamheter granskade

Landstingets revisorer har granskat landstingsstyrelsens verksamheter, bland annat utifrån årsredovisningen. Bedömningen är att måluppfyllelsen är knappt godkänd. Flera miljömål uppnås inte fullt ut och förvaltningen gjorde 2012 ett underskott på 8,1 miljoner kronor jämfört med budget. Anledningen till underskottet beror främst på ökade kostnader inom smittskyddsläkemedel. Inför 2013 har det gjorts budgetjusteringar för att komma till rätta med detta.

Fortsatt utveckling av Ulleråker

Landstinget fortsätter planeringen för att utveckla Ulleråkerområdet. Det framgår av den information som Landstingsservice gav till Landstingsstyrelsen.

I höstas presenterades en strukturplan, som innebär att området ska utvecklas till en ny stadsdel i direkt närhet till centrala Uppsala. Landstinget har lämnat in en ansökan hos kommunen om detaljplanearbetet. Uppsala kommun har meddelat att planeringsarbetet är försenat. Den första detaljplanen väntas vara klar tidigast hösten 2015.

En projektorganisation med 3-4 tjänster håller på att tillsättas. Den marknadsvärdering som ska göras är ännu inte klar.

Landstingsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att fortsätta planera utvecklingen av området enligt de beslut som tidigare fattats.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och ansåg att landstinget ska avvakta resultatet av överläggningarna med Uppsala kommun innan man etablerar en ny organisation för planläggning av Ulleråker.

Landstinget vill avtala om listning hos andra landsting

Det ska bli möjligt för invånarna i Uppsala län att lista sig vid vårdcentraler utanför länet. Landstingsstyrelsen vill skriva avtal med samtliga angränsande landsting.

Redan idag kan länsinvånare uppsöka vårdcentraler och andra sjukvårdsinrättningar i hela landet om de plötsligt blir sjuka. Det finns ett så kallat riksavtal som reglerar ersättningarna mellan landstingen. Däremot har det inte gått att lista sig på vårdcentraler utanför Uppsala län om man vill ha en mer kontinuerlig läkarkontakt.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till avtal med landstingen i Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Sörmland och Stockholms län om listning över respektive länsgräns.

Listningen ska kunna ske åt båda hållen, det vill säga det ska även bli möjligt för invånare från grannlänen att lista sig i Uppsala län.

Målet är att avtalen ska finnas på plats och börja gälla senast den 1 januari 2014.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna ska utredas först.

Kontakt