Uppsnabbat landstingsstyrelsen 28 oktober 2013

2013-10-28

Landstinget inför processbaserat ledningssystem

Landstinget ska införa ett processbaserat verksamhetsledningssystem för landstinget. Det beslutade landstingsstyrelsen. Satsningen kommer att pågå under flera år med start 2014 och berör hela landstinget. Totalt beräknas investeringen kosta 250 miljoner kronor.

Landstinget har under flera år arbetat med att införa ett ledningssystem. Det saknas dock fortfarande ett ledningssystem på en övergripande landstingsnivå, vilket landstinget är skyldigt att ha enligt gällande lagstiftning.

Tanken med ledningssystemet är att styrningen och ledningen av landstinget ska förbättras. Med ökad kunskap om hur landstingets kärnverksamheter lever upp till krav på kvalitet, tillgänglighet och kostnader kan man bättre styra resurserna till de områden där de behövs mest. Uppföljningens fokus ändras så att den i högre grad handlar om att styra och underlätta flöden sett från ett kund- och patientperspektiv jämfört med idag.

Medarbetare ute i verksamheterna kommer att få nytta av det processbaserade ledningssystemet genom att dokumentationen av vårdprocesserna blir systematisk och tillgänglig. Detta leder till minskad sårbarhet och ökad patientsäkerhet.

De medarbetare som blir involverade i processutvecklingen kommer att frigöras från det ordinarie arbetet och ersättare tas in. Detta bekostas med centrala medel, liksom projektet i dess helhet.

(S) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

Upptaktsmöte för ny förvaltning

Den nya förvaltningen Hälsa och habilitering får använda 249 000 kronor av tidigare beviljade medel för ett upptaktsmöte för all personal och alla verksamheter. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Yttrande om organtransplantationer

Landstinget har yttrat sig till socialdepartementet över skrivelsen Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer. Landstinget ser positivt på lagändringarna som föreslås med anledning av ett EU-direktiv.

Yttrande över översiktsplan för Enköpings kommun

Landstinget har yttrat sig till Enköpings kommun över förslaget till ny översiktsplan. I yttrandet belyser landstinget problemen för kollektivtrafik och samhällsservice om man väljer det alternativ som ger ytterligare spridd bebyggelse. I stället förordas att bebyggelsen utvecklas efter de stråk som redan finns.

Landstingen vill ha ändring i lag om skolhälsovårdsjournaler

Landstinget har ställt sig bakom en skrivelse från alla landsting och regioner i landet ställd till socialdepartementet. I skrivelsen begär man att patientdatalagen ska ändras när det gäller ansvaret för journalhandlingar inom elevhälsan som finns hos friskolor. Enligt nuvarande regler ska landstingen vid en konkurs omhänderta och arkivera journalhandlingarna. Landstingen anser att detta ansvar bör gå över till kommunerna.

Programarbete för ny stadsbussdepå

Landstinget går vidare med planerna på att bygga en ny stadsbussdepå. Landstingsstyrelsen godkände att ett programarbete ska göras.

I en konsultrapport som landstinget har beställt rekommenderas att den nya bussdepån placeras i anslutning till regionbussdepån i Fyrislund. Dock finns det oklarheter när det gäller utrymmet, om depån ryms på den aktuella tomten eller om man behöver utöka den. Denna fråga ska klargöras i programarbetet.

Fördelning av FoU-medel

Fördelningen av landstingets riktade FoU-medel för 2014 är nu klar. Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag.

Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har patientnära inriktning. För 2014 delas sammanlagt 3,5 miljoner kronor ut till 21 forskningsprojekt och 6 utvecklingsprojekt.

Landstinget gör extra kösatsning på 40 miljoner kronor

Landstinget kan komma att göra en satsning på ytterligare 40 miljoner kronor för att komma till rätta med vårdköerna under 2014.

Efter sommaren har antalet operationer och vårdbesök ökat kraftigt, men landstinget har fortfarande en bit kvar innan man har kommit ner till de väntetider som krävs för att få ta del av kömiljarden och uppfylla vårdgarantin. Därför har det gjorts justeringar i beställningarna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i vårdavtalen 2014, men bedömningen är att dessa insatser inte kommer att räcka.

Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att skjuta till extra pengar genom att föra över 40 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som riktade medel för särskilda kösatsningar.

Pengarna kommer att användas för att täcka kostnaderna för ökad produktion inom de områden som har störst köproblem.

Landstingsstyrelsen ställer sig bakom beslut om ny sjukhusbyggnad

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska godkänna att landstinget projekterar och bygger en ny sjukhusbyggnad för vård och behandling.

Landstingsstyrelsen anser att investeringen om 1,8 miljarder kronor ligger i linje med landstingets strategiska inriktning att Akademiska sjukhuset ska vara ett ledande sjukhus där patienter kan få en effektiv säker vård. Investeringen bidrar till att landstinget fortsatt är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en bra och trygg vård. Akademiska sjukhusets framtid som regionsjukhus är också beroende av ändamålsenliga och moderna lokaler.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande.

Kontakt