Uppsnabbat produktionsstyrelsen 22 oktober 2013

2013-10-22

Delegationsordning ändrad

Delegationsordningen för produktionsstyrelsen har reviderats. Ändringarna gäller bland annat reglerna för delegering av upphandling.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ville ha en annan skrivning.

Upphandlingar

Produktionsstyrelsen beslutade att påbörja en upphandling av vissa bemanningstjänster såsom specialistsjuksköterska, specialistläkare och administrativ personal. Avtalstiden är tre år med möjlighet till ett års förlängning, med ett beräknat värde på 2 miljoner kronor per år.

Styrelsen beslutade också att upphandla vissa rekryteringstjänster såsom specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Även här är avtalstiden 3 (+1) år, med ett beräknat värde på 2 miljoner kronor per år.

Väntetider till neuropsykiatriska utredningar ses över

Orsakerna till väntetiderna för neuropsykiatriska utredningar för vuxna ska utredas. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det ska också tas fram förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten för patientgruppen.

I augusti 2013 väntade 120 vuxna patienter på neuropsykiatrisk utredning. Av dessa hade 63 procent väntat mer än 60 dagar och 30 procent mer än 90 dagar på utredning.

Redovisning av behandling av bukhinnecancer

Akademiska sjukhuset har lämnat en rapport till produktionsstyrelsen där man redovisar behandlingen av bukhinnecancer med operation samt genomsköljning med varmt cellgift (HIPEC). Rapporten beskriver hur behandlingen är en del av en komplett vårdkedja som omfattar många specialiteter och professioner. Den redovisar också statistik och resultat.

(S), (V) och (MP) yrkade på att produktionsstyrelsen skulle informera hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att det inte föreligger något behov av att upphandla en extern part för utförande av CRS-HIPEC-behandlingar eftersom Akademiska sjukhuset klarar sitt uppdrag. Yrkandet avslogs.

Hantering av hyrläkare granskad

Landstingets revisorer har granskat om landstinget har en ändamålsenlig hantering av hyrläkare. I sin rapport noterar revisorerna att hanteringen varierar mellan olika verksamheter och att centrala riktlinjer och uppföljning saknas.

Produktionsstyrelsen skriver i sitt svar att frågan kommer att beaktas i det pågående arbetet med att förbättra strukturera landstingets upphandlingsprocess, kompetensförsörjning och i den långsiktiga och strategiska planeringen av läkarförsörjningen.

Ekonomirapport september

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 223 miljoner kronor under 2013 enligt den senaste ekonomiprognosen. Det beräknade resultatet är en försämring med 7 miljoner kronor sedan föregående prognos och 4 miljoner kronor mindre än vad som budgeterats.

Denna prognos gäller det så kallade balanskravsresultatet. Prognosen omfattar inte effekterna av att diskonteringsräntan har sänkts, vilket får som effekt att pensionsskulden ökar för alla kommuner och landsting, även Landstinget i Uppsala län. Om ökningen av pensionsskulden inkluderas blir landstingets beräknade resultat minus 229 miljoner kronor.

Försämringen mot föregående prognos beror främst på att prognosen för läkemedelsstatsbidraget har sänkts.

Klart om egen patientmat i Enköping

Köket vid Lasarettet i Enköping ska öppnas på nytt. Senast den 1 januari 2015 ska patientmaten lagas på plats. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Köket vid Lasarettet i Enköping togs ur bruk 2010, då landstinget gick över till den nuvarande lösningen med matleveranser från Västerås. Nu ska köket öppnas på nytt. Men först ska det renoveras, till en kostnad av 6 miljoner kronor. En entreprenör som ska driva verksamheten ska också handlas upp.

Avsikten är att köket ska öppna snarast möjligt. För patienterna kan det dröja fram till den 1 januari 2015 på grund av gällande avtal med Västmanland. Restaurangen för personal och besökare kan komma att öppna redan efter sommaren.

Tack vare storleken på Lasarettet i Enköping är det möjligt att laga maten på plats och servera den varm, utan att den behöver kylas ner och värmas upp på nytt.

Köket kommer att betjäna cirka 90 inneliggande patienter, som serveras frukost, lunch, middag och mellanmål. Antalet lunchgäster uppskattas till cirka 65-70 per dag. Jämfört med dagens lösning kommer kostnaderna för patientmaten att öka från 188 kronor per person och dag till 289 kronor, vilket ger en total kostnadsökning med 2,9 miljoner kronor per år.

(V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att köket ska öppnas för produktion senast 1 juni 2014.

Kontakt