Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 juni 2013

2013-06-25

Vårdgarantirapport maj

Väntetiderna för nybesök till specialist blev något kortare i maj jämfört med föregående månad. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna. 66,9 procent av patienterna fick tid för besök inom två månader. Väntetiden för operation/behandling blev dock något sämre än i april och sjönk från 64, 2 till 62,5 procent.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget i nuläget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i primärmården är fortsatt god. Den landstingsdrivna primärvården redovisar 93 procents tillgänglighet, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående månad. Telefontillgängligheten för den privata primärvården var 95 procent, en förbättring med en procentenhet. När det gäller läkarbesök har en liten försämring skett såväl hos den landstingsdrivna primärvården som hos den privata, 85 respektive 87 procent kunde erbjudas behandling inom en vecka.

Brandskyddet på Akademiska ska förbättras

Landstinget ska satsa ytterligare medel på att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhusets kärnområde. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Landstinget har tidigare beslutat om brandåtgärder för 40 miljoner kronor. Nu avsätts ytterligare 86 miljoner kronor fördelat på tre år. Åtgärderna ska säkerställa att lagen om skydd mot olyckor efterlevs.

Husrivning på Akademiska sjukhuset

Hus V1 på Akademiska sjukhusets område ska rivas. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Huset byggdes 1920 och användes ursprungligen som bostad för överläkare. Under 80- och 90talen har det inhyst daghemsverksamhet. Under senare år har lokalerna periodvis nyttjats som projektkontor, men huvudsakligen varit underutnyttjade.

Huset är nu i behov av renovering och bedömningen är att kostnaderna blir alltför höga för att det ska vara motiverat. Rivningslov har beviljats av kommunen.

Renovering av geriatrisk avdelning i Enköping

Den geriatriska avdelningen, Närvård, vid Lasarettet i Enköping ska renoveras. Det beslutade produktionsstyrelsen. Bland annat ska alla mattor bytas ut. Antalet enkelrum ska också öka. Kostnaden för renoveringen uppgår till 13 miljoner kronor.

Kontakt