Uppsnabbat produktionsstyrelsen 26 november 2013

2013-11-26

Upphandling av medicinskteknisk utrustning

Produktionsstyrelsen beslutade att initiera upphandling av ett skelettlab samt ett genomlysningslab till bild- och funktionsmedicinskt centrum inom DAT-divisionen. Värdet uppgår till sammanlagt 19 miljoner kronor.

Styrkort fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde styrkorten för Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering, Landstingets resurscentrum och Landstingsservice i de delar som handlar om strategiska mål, framgångsfaktorer samt mål.

Svar på revisionsrapport

Landstingets revisorer har granskat landstingets vårdplatsdimensionering. Rapporten innehåller flera rekommendationer om hur systemen för planering och uppföljning bör utvecklas. Produktionsstyrelsen skriver i sitt svar att man delar synen att styrningen av vårdplatserna behöver utvecklas och beskriver det utvecklingsarbete som görs.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att till produktionsstyrelsen i april 2014 återkomma med en rapport över pågående och planerade åtgärder avseende vårdplatsstyrning samt dimensionering och fördelning av vårdplatser.

Ekonomirapport oktober

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 206 miljoner kronor under 2013 enligt den senaste ekonomiprognosen. Det beräknade resultatet är en försämring med 17 miljoner kronor sedan föregående prognos och 21 miljoner kronor mindre än vad som budgeterats.

Försämringen beror huvudsakligen på att det gamla BUP-huset på Akademiska sjukhuset ska rivas, vilket innebär att en nedskrivning måste göras av det kvarvarande värdet.

Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 8,5 miljoner kronor. Minskningen beror på att lasarettet inte når upp till den produktionsvolym som planerats.

Folktandvården lämnar en prognos på plus 8,3 miljoner kronor, vilket framför allt beror på att man minskat sina kostnader.

Prognosen för övriga förvaltningar är: Akademiska sjukhuset minus 140 miljoner kronor, Primärvården minus 3,5 miljoner kronor, Habilitering och hjälpmedel minus 1,2 miljoner kronor, Landstingsservice minus 24 miljoner kronor (där minus 26 miljoner var budgeterat), Landstingets resurscentrum plus 2,2 miljoner kronor.

Skrivelse från UCC

Uppsala Cancer Clinic har inkommit med en skrivelse till produktionsstyrelsen. I brevet lämnas vissa kompletteringar och klargöranden kopplade till den beskrivning av CRS/HIPEC-behandling som inkommit från Akademiska sjukhuset. Brevet avslutas med att UCC uttalar intresse för att ingå ett formaliserat samarbete med Akademiska sjukhuset.

Produktionsstyrelsen beslutade att översända skrivelsen till sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset.

Informationsöverföring i vården granskad

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av informationsöverföring inom vården. Granskningen gäller dokumentation i patientjournalsystem, informationsöverföring mellan vårdgivare samt informationsöverföring mellan vårdgivare och patient.

Revisorernas bedömning är att informationsöverföringen i många delar fungerar, men att den behöver vidareutvecklas. Vanliga risker är att en stor mängd överflödig information förmedlas eller att informationen inte når mottagaren. Vad som är viktig information kan uppfattas olika mellan avsändare och mottagare och det finns skillnader i kultur och synsätt kring rapporteringen. Den största risken finns vid vårdens övergångar och vid utskrivning av patient.

Revisorerna rekommenderar produktionsstyrelsen att se över sina rutiner vid informationsöverföring.

Produktionsstyrelsen beskriver i sitt svar vad som gjorts för att förbättra informationsöverföringen och vad man avser att göra framöver.

Förstudie om flytt av Medicinska biblioteket

Landstingsservice får i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att undersöka om Medicinska biblioteket kan omlokaliseras. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Medicinska biblioteket ligger idag i byggnad B3 på plan 3 ovanför akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Förstudien ska undersöka möjligheterna till en alternativ placering. Förstudien ska redovisas i kvartal 2 2014.

Förstudie om flytt av mikrobiologen

Landstingsservice har får i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att undersöka om mikrobiologen kan omlokaliseras. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Mikrobiologen ligger idag i byggnad D1 på Dag Hammarskölds väg. Lokalerna är inte ändamålsenliga och mycket slitna. Förslaget är att flytta mikrobiologen till byggnad B3, som ligger centralt i sjukhusområdet ovanpå akutmottagningen. Förstudien ska redovisas i kvartal 2 2014.

Akademiska får eget kök för patientmat

Ett tillagningskök för patientmat ska uppföras på Akademiska sjukhuset. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Det nya köket ska stå klart i slutet av 2015 och har kapacitet för att laga upp till 1 900 portioner per dag. Köket kommer att vara flexibelt för att tillåta ett val av olika produktionsmetoder. Det kommer också att ha kapacitet att tillverka maten till personalrestaurangen vid Akademiska sjukhuset.

Kostnaden för det nya köket blir 72 miljoner kronor. Priset per dag och inneliggande patient blir 187 kronor, jämfört med dagens kostnad 186 kronor. Kökets placering blir på en tomt i anslutning till personalrestaurangen Blå Korset.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att köket ska vara ett varmmatsproduktionskök enligt à la carte-modell.

Kontakt