Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 mars 2014

2014-03-17

Invånare i södra Heby får palliativ vård i Enköping

Invånarna i södra Heby kommun kommer i fortsättningen att kunna vårdas på närvårdsavdelningen vid Lasarettet i Enköping. Hälso- och sjukvårdstyrelsen godkände ett avtal som innebär att landstinget står för merkostnaden.

Sedan 2011 finns en närvårdsavdelning vid Lasarettet i Enköping som erbjuder specialiserad palliativ vård för patienter i livets slutskede. Avdelningen drivs i samarbete med kommunerna Enköping och Håbo, som också bidrar till finansieringen.

Invånarna i södra Heby kommun ingår normalt i upptagningsområdet för Lasarettet i Enköping, men i fallet med den aktuella avdelningen har patienter från Heby hänvisats till Palliativt centrum i Uppsala eller till andra avdelningar vid Lasarettet i Enköping. Detta beror på att Heby kommun inte har ingått i det ekonomiska samarbetet.

Nu har ett avtal tagits fram som innebär att även invånarna i södra Heby kan vårdas vid närvårdsavdelningen. Avtalet innebär att landstinget går in med ett ekonomiskt bidrag för de enstaka vårdtillfällen som gäller patienter från södra Heby.

Landstinget förbereder för vårdval inom ortopedi och hudsjukvård

Landstinget ska förbereda för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget har sedan 2011 infört vårdval för specialistvård inom flera områden. Vårdvalet innebär att patienter kan välja mellan olika vårdgivare, både privata och landstingdrivna. Exempel på områden där vårdval har införts är operationer av gråstarr, höft- och knäprotesoperationer samt gynekologi.

Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut som innebär att landstinget ska förbereda för att eventuellt införa vårdval inom ortopedi och hudsjukvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån lagen om valfrihetssystem. Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget kommer vårdvalet att införas från den 1 januari 2016.

Under 2015 ska det göras en utvärdering där man tittar på vilka effekter vårdvalet inom specialistvården har haft för forskning och utbildning.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Vårdgarantirapport

Under januari klarade landstinget en del av grundkravet för kömiljarden. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller specialistvård fick 70,0 procent av patienterna behandling inom två månader. Kömiljardens grundkrav är 70 procent. Däremot hamnar landstinget under gränsen för besöksgarantin. 64,3 procent av patienterna fick tid för besök hos specialist inom två månader. Gränsen för att klara kömiljardens grundkrav ligger på 70 procent.

Telefontillgängligheten till primärvården låg på 89 procent både inom den landstingsdrivna och inom den privata primärvården. Kriteriet är att komma fram samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 89 procent i den landstingsdrivna primärvården och 84 procent i den privata.

Förlängning av avtal med CityAkuten

CityAkuten i Praktikertjänst AB får fortsätta att driva Uppsala närakut. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Avtalet förlängdes med 2 år och gäller till den 31 januari 2017.

(S), yrkade på en kortare förlängning på ett år. (V) och (MP) yrkade på att avtalet inte ska förlängas. Detta avslogs.

Produktionsvolymer fastställda

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den preliminära produktionsvolymen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2014. Volymen baseras på beställningen 2013 och tar hänsyn till produktionsförändringar och beslutade vårdavtal.

(S), (V) och (MP) yrkade på att produktionsvolymen ska motsvara det behov som finns för att länets invånare ska få vård inom lagen för vårdgarantin. Yrkandet avslogs.

Kontakt