Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 november 2014

2014-11-17

Flogsta vårdcentral öppnar mottagning för unga män

En mansmottagning ska på försök öppnas vid Flogsta vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag att avsätta medel för ett pilotprojekt under nästa år.

Mottagningen ska erbjuda hälso- och sjukvård inom området sexuell och reproduktiv hälsa och vänder sig till män i åldrarna 20-29 år.

Fram till nu har det inte funnits någon mottagning inom primärvården för män i den åldersgruppen. Mottagningen kommer att starta i början av 2015. Projektet ska utvärderas och 2016 kommer man att ta ställning till om verksamheten ska permanentas.

Fortsatt finansiering av barnskyddsteamet under 2015

Akademiska sjukhuset får fortsatt bidrag för att finansiera ett multiprofessionellt barnskyddsteam under 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Stödet uppgår till 2,1 miljoner kronor.

I de två utvärderingar som har gjorts av barnskyddsteamet har det framkommit vissa brister, bland annat när det gäller samarbete. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att följa upp arbetet med att åtgärda bristerna genom att göra en fördjupad uppföljning. Uppföljningen ska redovisas senast i maj 2015.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avvaktar med beslut om att eventuellt permanenta barnskyddsteamet tills resultatet av arbetet med att åtgärderna av bristerna har redovisats.

Satsning på vårdlotsar fortsätter

Landstingets satsning på vårdlotsar fortsätter under 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget har sedan 2012 bedrivit ett pilotprojekt med vårdlotsar, där patienter med många vårdkontakter och en komplex vårdsituation erbjuds individuellt stöd med bland annat telefonrådgivning. Projektet har hittills drivits av företaget Health Navigator, som anställt vårdlotsarna och tillhandahållit verktyg och utbildning på uppdrag av landstinget.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vårdlotsprojektet under 2015 ska överföras till Hälsa och habilitering och att en projektledare ska anställas för att arbeta med fortsatt införande i ordinarie verksamhet.

För 2015 avsätts 3,6 miljoner kronor för vårdlotsverksamheten. Avsikten i beslutet är att verksamheten på sikt ska utökas.

(S), (MP) och (V) och reserverade sig mot beslutet och ansåg att projektet skulle förlängas under 2015 och därefter upphöra i sin nuvarande form. De aviserade att en ny inriktning kommer i början av nästa år.

Utvärdering av vårdval psykoterapi

En utvärdering har gjorts av vårdvalet inom området psykoterapi i Uppsala län.

Vårdvalet infördes 2011 och idag har landstinget avtal med 47 utförare. Utvärderingen visar att antalet patienter och antalet behandlingar har ökat. Mellan 2012 och 2013 var ökningen 40 procent och ökningen ser ut att fortsätta.

Enligt rapporten förekommer det att patienter som egentligen inte är lämpade för behandling inom vårdvalet ändå remitteras dit som en följd av den ansträngda situationen inom primärvården och den specialiserade psykiatrin. Ett annat problem är att det funnits otydligheter när det gäller vilka patienter som bör behandlas inom vårdvalet.

Utredningens slutsats är att regelboken för vårdvalet bör revideras. Rekommendationen är att:

  • principerna för prioritering av patienter och åtgärder ska förtydligas med stöd i Socialstyrelsens riktlinjer
  • landstinget på sikt endast ska ha avtal med vårdgivare som verkar inom de behandlingsområden där Socialstyrelsens nationella riktlinjer påvisat att det finns evidens för god effekt
  •  uppföljningar ska göras
  •  ett tak ska införas för antalet behandlingstillfällen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att beakta rekommendationerna när regelboken för vårdval psykoterapi revideras.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade också beslut om revideringar i regelboken för vårdval psykoterapi. Ändringarna handlade om olika förtydliganden, där en del av utredningens rekommendationer tillgodoses.

Höjd ersättning för medicinsk fotvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde ändringar i regelboken för Vårdval Uppsala län gällande medicinsk fotvård för patienter med diabetes. Bland annat höjs ersättningen vid hembesök och vid besök på särskilt boende som ett sätt att stimulera uppdraget att utföra hembesök.

Kontakt