Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 juni 2014

2014-06-18

Fortsatt utredning av "Akademiska vårdcentraler"

Landstinget ska fortsätta att utreda införandet av så kallade Akademiska vårdcentraler (AVC) i länet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Syftet är att Akademisk vårdcentral ska bli en verksamhet där universitet och landsting gemensamt ska arbeta med forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i det dagliga arbetet inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner. En förebild är Stockholms läns landsting, som införde AVC 2008.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i december 2013 att tillsätta en projektorganisation med uppdrag att ta fram ett förslag på införande i Uppsala län. En projektledartjänst på 20 procent tillsattes.

En projektrapport har nu tagits fram, men vissa frågor behöver utredas vidare, bland annat styrning och ledning, finansiering och lokalbehov.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast februari 2015.

Vårdlotsprojekt fortsätter

Pilotprojektet med vårdlotsar ska fortsätta året ut i samma omfattning och med samma inriktning som tidigare. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget införde på försök vårdlotsar i januari 2013. Vårdlotsarna är specialtränade sjuksköterskor som, mestadels via telefon, hjälper patienter med många vårdkontakter att få rätt stöd och hitta rätt vårdnivå.

En utvärderingsrapport visar att patienter som har fått hjälp av en vårdlots mer sällan behöver vårdas inom slutenvården. Hjärtsviktspatienter med vårdlots hade i snitt sju vårddygn färre per år jämfört med patienterna i kontrollgruppen. I gruppen patienter som ofta uppsöker akutmottagningen hade man fem färre vårddygn per år. På ett år innebär detta att man undvikit 2 700 vårddygn på Akademiska sjukhuset, motsvarande en kostnad på 25 miljoner kronor. Projektkostnaden var under samma tid 4 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda formerna för hur vårdlotsarbetet ska bedrivas från 2015.

Idéburet offentligt partnerskap med NTF Uppsala län

Landstinget ska teckna överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med NTF Uppsala län från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med partnerskapet är att förstärka insatserna för att minska antalet döda och skadade i Uppsala län. För 2015 utgår ersättning med 715 000 kronor. Därefter sker en årlig uppräkning.

Idéburet offentligt partnerskap med Adoptionscentrum Uppland

Landstinget ska teckna överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med Adoptionscentrum Uppland från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar och förstärka insatserna både före och efter adoption. Insatserna ska utveckla familjerna positivt, såväl fysiskt som socialt och kulturellt. För 2015 utgår ersättning med 165 000 kronor. Därefter sker en årlig uppräkning.

Idéburet offentligt partnerskap med Friluftsfrämjandet region Mälardalen

Landstinget ska teckna överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med Friluftsfrämjandet region Mälardalen från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysiskt aktivitet genom friluftsliv. Med partnerskapet förstärks insatserna för fysiskt aktivitet, minskat stillsittande och god hälsa samt en tillgänglig miljö. För 2015 utgår ersättning med 350 000 kronor. Därefter sker en årlig uppräkning.

Idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset

Landstinget ska teckna överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar för krigs- och tortyrskadade flyktingar som lider av posttraumatiskt stressyndrom eller annan svår psykisk påverkan att utvecklas positivt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. För 2015 utgår ersättning med 800 000 kronor. Därefter sker en årlig uppräkning.

Programarbetet Trauma avslutat

Programarbetet Trauma avslutas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget bedrev tidigare utveckling i så kallade programarbeten. Sammanlagt elva program togs fram. 2013 beslutade hälso- och sjukvårdstyrelsen att alla landstingets programarbeten skulle avslutas, då den utveckling som föreslagits som varit relevant och prioriterad har följts upp och bedömts genomförd. Traumavården och det förebyggande arbetet ska samordnas med det kvalitetsarbete som nu sker nationellt.

Upphandling av ortopedi

Landstinget ska göra en upphandling av viss ortopedi efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Upphandlingen gäller perioden 1 januari till 31 december 2015 med möjlighet till förlängning.

Fortsatt avtal med Barnombudsmannen

Landstinget förlänger avtalet med den ideella föreningen Barnombudsmannen i Uppsala. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Barnombudsmannen sköter funktionen som länsbarnombudsman åt landstinget. Ersättningen för 2015 är 900 000 kronor. Det nya avtalet gäller till och med 2017.

(V) och (MP) yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att ytterligare belysa vad en minskning av anslaget för de kommande åren skulle innebära för konsekvenser. Detta avslogs.

(V) yrkade då på att ersättningen för 2015 skulle vara 1,1 miljoner kronor. Detta avslogs.

Överenskommelse om samverkan om hälso- och sjukvård i Uppsala län

Landstinget ställer sig bakom en överenskommelse om samverkan i Uppsala län inom hälso- och sjukvården under 2014-2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med överenskommelsen är att ange ambitionen för samverkan, tydliggöra samverkansstrukturen och tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på en övergripande nivå.

Förlängning av projekt med neuropsykiatriskt närvårdsteam

Projektet med neuropsykiatriskt närvårdsteam förlängs till den 31 december 2015 till en kostnad av 2,2 miljoner kronor. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I maj 2015 ska hälso- och sjukvårdsstyrelsen ta ställning till om projektet ska övergå i ordinarie verksamhet alternativt avvecklas. Målgruppen för projektet är personer från 18 år och uppåt som har eller tror sig ha neuropsykiatriska problem och som behöver samordning eller psykopedagogiska insatser.

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre 2014

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den länsgemensamma handlingsplanen Bättre liv för sjuka äldre 2014. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp där landstinget och samtliga kommuner är representerade.

Budget för fördjupad uppföljning och utvärdering

Hälso- och sjukvårdstyrelsen beslutade om budget för fördjupad uppföljning och utvärdering.

Sedan hösten 2014 har landstinget förstärkt detta arbete. Syftet med granskningarna är att säkerställa att vårdgivarna uppfyller vårdavtalen. Granskningarna görs också i förebyggande syfte för att minska risken för ekonomiska oegentligheter och bristande vårdkvalitet. Ett annat syfte är att bidra till lärande och utveckling hos vårdgivarna.

Nu öronmärks pengar för uppföljningsverksamheten. För 2014 sätts 600 000 kronor av, för 2015 1,2 miljoner kronor. Från 2016 avsätts 100 000 kronor för varje nytt avtalsområde som landstinget tecknar.

(V) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om den del som gällde 2016, där man ville att ett förslag till plan för det fortsatta arbetet ska tas fram.

Förlängning av naprapatavtal

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att förlänga avtalen med Joylife AB i 24 månader till och med 8 januari 2017. Avtalen omfattar 6 000 naprapatibehandlingar per år.

Förlängning av avtal om primärvårdslogopedi

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att förlänga avtalet med Länslogopedin i 4,5 månader till och med 31 december 2014. Uppdraget gäller logopediinsatser inom primärvårdsortopedi.

Från den 1 januari 2015 drivs verksamheten som en del av Akademiska sjukhusets vårdavtal.

Utredning av kostnader för vårdtungt material

En fördjupad studie ska göras om kostnadsansvaret och logistikfrågor kring så kallat vårdtunga patienter och vårdtungt material. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Studien ska redovisa hur många patienter det gäller, hur de fördelar sig per vårdcentral och alternativa lösningar för distribution och lagerhållning av förbrukningsmaterial. Studien ska vara färdig senast den 15 oktober.

Bakgrunden är att både Primärvården och Akademiska sjukhuset har framfört synpunkter på beslut som tidigare har fattats när det gäller kostnadsansvaret för vårdtungt material.

Kontakt