Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober 2014

2014-10-22

Landstinget öppnar ungdomsmottagning i Heby

Landstinget ska öppna en ungdomsmottagning vid Heby vårdcentral från den 1 januari 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Idag finns det ungdomsmottagningar i samtliga kommuner i Uppsala län utom Heby. Nu får Primärvården i uppdrag att etablera en ungdomsmottagning i Heby i samverkan med Heby kommun. Sedan tidigare har Primärvården en barnmorskemottagning vid Heby vårdcentral och nu får man ett tilläggsuppdrag att också driva en ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen kommer att ha öppet cirka 20 timmar per vecka. Kostnaden beräknas till 600 000 kronor för 2015.

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar upp till 20 år, som har frågor om sexualitet, preventivmedel, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar. Man erbjuder också samtal och rådgivning för ungdomar med psykisk ohälsa.

Vårdgarantirapport september

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för september. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

Inom specialistvården fick 65,6 procent av patienterna besök inom två månader och 66 procent behandling. Kömiljardens grundkrav ligger på minst 70 procent, och därutöver finns prestationskrav som också måste uppfyllas för att få ta del av de statliga extrapengarna. Landstinget klarar inga av dessa krav.

93 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. Motsvarande siffra för privata vårdgivare var 89 procent. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 87 procent i den landstingsdrivna primärvården, 85 procent i den privata.

Vårdavtal och hälso- och sjukvårdsbudget skjuts upp

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att skjuta upp frågan om vårdavtal för 2015-2017 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Ärendet återremitterades, vilket innebär att vårdavtalen kommer att fastställas vid ett senare tillfälle.

Ett ärende om hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2015 återremitterades också.

(KD), (M), (FP) och (C) reserverade sig mot beslutet.

Regelböcker reviderade

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar av regelböckerna för vårdval i Uppsala. Följande regelböcker har reviderats:

  • Vårdcentral
  • Barnmorskemottagning
  • Barnhälsovård
  • Primär hörselrehabilitering
  • Gynekologi i öppenvård
  • Specialiserad öron-, näs-, och halssjukvård i öppenvård
  • Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård
  • Kataraktoperationer i öppenvård
  • Höft- och knäprotesoperationer
  • Ögonbottenfotografering vid diabetes

 Ändringarna handlar om att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag. I vissa fall har ersättningarna ändrats. Det gäller bland annat vårdcentraler, där ett nytt indextal införs, som innebär att vårdcentraler vars patienter är socioekonomiskt tungt belastade ska få högre ersättning.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Ökad beställning från Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping ska utöka sin produktion inom det kirurgiska området. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att göra en extra beställning motsvarande 17,8 miljoner kronor. Satsningen innebär bland annat att man ska göra fler protesoperationer. Samarbetet med Akademiska sjukhuset inom ortopedi, urologi och plastikkirurgi ska också fortsätta fram till årsskiftet.

Avgift införs för kompletterande uppföljningar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att landstinget ska kunna ta ut avgifter från privata vårdgivare i samband med kompletterande fördjupade uppföljningar. Avgiften blir 500 kronor per timme, upp till 50 000 kronor.

Landstinget har under det senaste året förstärkt arbetet med fördjupade uppföljningar av vårdgivare. I uppföljningarna granskar landstinget om vårdgivarna uppfyller kraven i avtalen.

Den avgift som nu införs gäller endast de fall där landstinget misstänker att det förekommer ekonomiska oegentligheter eller allvarliga medicinska brister hos vårdgivaren. I sådana fall görs en kompletterad uppföljning, som nu blir avgiftsbelagd. För den ordinarie fördjupade uppföljningen tas det inte ut någon avgift.

Heby kommun får landstingets folkhälsopris

Landstingets folkhälsopris 2014 tilldelas Heby kommun. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Heby kommun har arbetat med hälsofrämjande arbetsplatser, där det på arbetsplatser i kommunen finns hälsolagledare som inspirerar personalen till att arbeta med hälsan, på arbetsplatsen och i privatlivet. Heby kommun får priset för att man "med sitt genomgripande arbete för hälsofrämjande arbetsplatser har funnit nya former, strukturer och metoder som leder till en attityd- och beteendeförändring som stärker det hälsofrämjande arbetet inom kommunen, men också i samverkan med andra aktörer. Insatsen är värdefull i länets folkhälsoarbete."

Övriga nominerade var Friskhuset, Reumatologiska avdelningen 30 B vid Akademiska sjukhuset samt Capio vårdcentral Liljeforstorg.

Folkhälsopriset delas ut vartannat år. Syftet är att lyfta fram positiva exempel och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete i Uppsala län. Prissumman 2014 är på 50 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 december 2014.

Idéburet offentligt partnerskap med Uppsala läns nykterhetsförbund

Landstinget ska teckna överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med Uppsala läns nykterhetsförbund från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med partnerskapet är att genom drogförebyggande verksamheter skapa förutsättningar för en god uppväxtmiljö för barn och unga. För 2015 utgår ersättning med 275 000 kronor. Därefter sker en årlig uppräkning.

Tandvårdsersättningar 2015

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ersättningen 2015 inom allmän barn- och ungdomstandvård ska vara 1236 kr per barn 3-19 år och 573 kr per tvååring. Ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar fastställdes till 25 500 kr och för mer komplicerad så kallad interceptiv behandling till 10 430 kr.

Fortsatt arbete med förstärkt utskrivning

Arbetet med att införa rutiner för förstärkt utskrivning i samverkan mellan slutenvården och öppenvården ska fortsätta under 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Projektet syftar till att förbättra utskrivningsprocessen från slutenvården vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, bland annat genom bättre information till patienten och genom uppföljningssamtal för att minska risken för återinläggning. 250 000 kronor sätts av för 2015.

Kontakt