Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 8 september 2014

2014-09-08

Vårdgarantirapport juni-juli

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för juni och juli. Det visar den senaste vårdgarantirapporten. Antalet genomförda besök och behandlingar var bland de högsta under de senaste fyra åren, men det räckte inte för att uppnå väntetidskraven.

Behandling
Inom specialistvården fick 71,7 procent av patienterna behandling inom två månader under juni och landstinget klarar därmed kömiljardens grundkrav på 70 procent. Men för att landstinget ska få ersättning måste också ett prestationskrav uppnås och detta klarar inte landstinget.

I juli, då sjukhusen drar ner på planerade operationer på grund av semestrar, hade andelen som fick behandling inom två månader sjunkit till 57,2. Under samma månad uppnådde landstinget prestationskravet för behandling, men eftersom grundkravet inte uppnåddes får landstinget ingen ersättning.

Besök
Landstinget klarade inte kömiljardens grundkrav för besök, det vill säga att 70 procent av patienterna ska få tid för besök hos specialist inom två månader. I juni fick 69,2 procent tid inom två månader och i juli 60,2 procent.

Tillgänglighet primärvård
Telefontillgängligheten till primärvården låg på 90 respektive 91 procent inom den landstingsdrivna under juni och juli. Den privata primärvården hade en telefontillgänglighet på 84 respektive 88 procent under samma tid. Kriteriet för tillgänglighet är att patienter ska kunna komma fram samma dag.

Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 86 procent i juni och 91 procent i juli i den landstingsdrivna primärvården. I den privata primärvården fick 84 respektive 92 procent tid inom en vecka.

Statistiken för augusti blir klar först senare i september.

Samverkansavtal om närvårdskoordinator

En närvårdskoordinator ska anställas i Håbo efter att landstinget och Håbo kommun beslutat att ingå ett samverkansavtal. Närvårdskoordinatorn ska arbeta med att utveckla närvården i Håbo kommun i samverkan med kommunen och landstinget. Målet är att utnyttja de gemensamma resurserna på ett bättre sätt, till nytta för både individ och samhälle.

Uppföljning av omorganisation av primärvården

En rapport om den förändrade organisationen för den anslagsfinansierade delen av primärvården togs upp i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Uppföljningen visar att överföringen av barnspecialistmottagningarna till Akademiska sjukhuset i huvudsak fungerat väl och upplevts som positiv av medarbetarna. Det finns olösta frågor som när det gäller barnsjukhusets ansvar för barnsjukgymnastik samt dietiststöd. Dessa frågor ska behandlas i vårdavtalen med Akademiska sjukhuset.

Fördjupad uppföljning av sjukgymnaster

Det är vanligt med brister i journalföringen hos sjukgymnaster som är verksamma enligt den nationella taxan. Det visar en fördjupad uppföljning som landstinget har gjort.

Under våren 2014 har konsultföretaget HiQ Stockholm på uppdrag av landstinget följt upp tio sjukgymnaster (fysioterapeuter). Samtliga är privata och ersätts enligt den så kallade nationella taxan. Medicinskt sakkunniga personer har granskat fem patientjournaler hos varje sjukgymnast. Granskarna har också gjort telefonintervjuer.

Granskningen har främst gällt journaldokumentation och fakturering till landstinget. Den medicinska kvaliteten i behandlingarna har också granskats.

Uppföljningen visar att det finns brister i journalföringen hos flertalet av sjukgymnasterna. Hos fyra av tio saknades nästan helt journaldokumentation för besök som hade fakturerats till landstinget. Detta, menar granskarna, medför påtagliga risker för patientsäkerheten och reser frågor om huruvida besöket ägt rum eller inte. Fyra sjukgymnaster uppvisar olika grader av brister. Endast två av de granskade sjukgymnasterna hade helt och hållet korrekt journalföring och fakturering.

Bristerna är så allvarliga att fyra av sjukgymnasterna kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Landstinget har fört en dialog med respektive vårdgivare och kommit överens om vilka åtgärder som måste vidtas. Det kommer att bli aktuellt med återbetalningar i vissa fall.

Landstinget kommer att göra ytterligare fördjupade uppföljningar av sjukgymnaster verksamma enligt den nationella taxan och se över vissa rutiner och anvisningar.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände redovisningen av den fördjupade uppföljningen.

Upphandling av ortopedi, röntgen och handkirurgi

Landstinget ska handla upp ortopedi, röntgen och handkirurgi. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Avtalet sträcker sig fram till 31 december 2015 och är värt 38 miljoner kronor.

Fortsatt delfinansiering av SUF Kunskapscentrum

Projektet SUF Kunskapscentrum förlängs till och med 31 december 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Projektet startade 2009 och syftar till att ge stöd åt barn och föräldrar i familjer där någon förälder har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Landstinget går in med 500 000 kronor i projektet.

Kontakt