Uppsnabbat landstings- och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 15 december 2014

2014-12-15

Patientmat ska utredas

Frågan om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska utredas på nytt. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Landstinget har tidigare beslutat att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland och att bygga ett nytt tillagningskök på Akademiska sjukhuset. I juni fattade produktionsstyrelsen beslut om val av tillagningsmetod. Detta beslut kommer att upphävas i väntan på utredningens resultat.

Landstingsdirektören får i stället i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om produktions- och leveransmetod för patientmaten.

Enligt uppdraget ska fokus i utredningen vara att hitta det produktions- och distributionssätt som skapar bästa möjliga patientnytta. Höga hygien- och säkerhetskrav ska gälla och man vill också uppnå högre miljömål.

Utredningen och dess förslag ska presenteras för landstingsstyrelsen senast i juni.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag då de ansåg att frågan redan är väl utredd.

Medicinhistoriskt stipendium 2014

Eva Nyström tilldelas 2014 års medicinhistoriska stipendium. Det beslutade landstingsstyrelsen efter förslag från Uppsala medicinhistoriska förening. Hon får det för sina mångåriga insatser som sekreterare i Uppsala Medicinhistoriska förening.

Motiveringen lyder:

"Eva Nyström har under sina många år som sekreterare i Uppsala Medicinhistoriska Förening gjort ovärderliga insatser för föreningens verksamhet. Hennes uppskattade och outtröttliga engagemang i föreningen har i många avseenden gynnat utvecklingen av medicinens historia i Uppsala. Som idé- och lärdomshistoriker och stor Linnekännare har hon varit drivande i föreningens unika möjligheter att bidra till att bevara det medicinska kulturarvet. Hon har under längre tid förmedlat sina kunskaper inom medicinhistoriens olika områden med föredrag och skrifter både till föreningens medlemmar och en bredare allmänhet".

Prissumman är 20 000 kronor.

Ekonomirapport november

Landstinget förväntas göra ett årsresultat på minus 96 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för november. Skillnaden mot budgeten beror främst på det underskott som finns på Akademiska sjukhuset om 290 miljoner kronor.

Prognosen är en förbättring med 18 miljon kronor jämfört med föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin prognos med 10 miljoner kronor och Kollektivtrafiken förbättrar sin prognos med 8 miljoner kronor. Hälsa och habilitering förbättrar prognosen med 2 miljoner. Finansförvaltningens resultat försämras med 2 miljoner kronor beroende på lägre skatteintäkter.

System för patientanmälningar ska införas i hela landstinget

Landstinget har i projektform provat ett nytt system för hantering av patientanmälningar och ankomstregistrering via terminal. Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma i mars med förslag till breddinförande i landstinget.

Reviderat riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård förändras från den 1 januari 2015. Avtalet reglerar vad som gäller när en person får vård utanför de egna landstinget. Vid årsskiftet träder den nya patientlagen i kraft, som innebär att patienter ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppet specialiserad vård i hela landet. Därmed utvidgas landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård till att också gälla patienter från andra landsting. Landstingsstyrelsen godkände det ändrade riksavtalet.

Landstinget beslutade också att säga upp samverkansavtalen om listning över länsgräns med landstingen i Västmanland, Sörmland, Gävleborg och Stockholm. Avtalen anses inte nödvändiga i och med att den nya patientlagen träder i kraft.

Anslagsramar fastställda

Landstingsstyrelsen fastställde anslagsramarna för landstingets övergripande verksamhet och centrala förtroendemannakostnader 2015. (M), (FP), (C) och (KD) deltog inte i beslutet på grund av sent utdelade handlingar.

Regler för uppsägning av hyresavtal

Landstingsstyrelsen beslutade att anta interna regler för uppsägning av hyresavtal i Landstinget i Uppsala län. Reglerna klargör vad som gäller när förvaltningar ansöker om att få bryta ingångna hyresavtal under gällande avtalsperiod för att minska lokalytan och hyreskostnaden. Reglerna är interna och omfattar endast landstingsverksamhet som bedrivs i egen regi.

Cancerplan för Uppsala-Örebroregionen antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta Cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen. Planen har tagits fram av RCC Uppsala Örebro och innehåller förslag till åtgärder inom fem områden: Patientens ställning, Vårdens struktur, Kompetensförsörjning, Forskningssamordning och Prevention och tidig diagnostik. Ett exempel på åtgärd är att alla landsting i regionen under 2015 ska ha fattat beslut om och redovisat en plan för införande av kontaktsjuksköterskor för alla cancerpatienter.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur aktiviteterna i cancerplanen ska genomföras i landstinget. I handlingsplanen ingår frågan om kontaktsjuksköterskor, men också en strategi för att korta ledtider och väntetider för olika cancerdiagnoser.

Nivåstrukturering av peniscancer

Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna och tillämpa de nationella rekommendationerna för nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. Överenskommelsen innebär att vården koncentreras till de urologiska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus Malmö och Universitetssjukhuset Örebro.

Rekommendationer om assisterad befruktning

Landstinget i Uppsala län ska tillämpa samma regler som andra landsting när det gäller erbjudandet om offentligt finansierad assisterad befruktning. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en gemensam rekommendation och landstingsstyrelsen beslutade att den ska följas.

Remissyttrande om apoteksombud

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en rapport från Läkemedelsverket om apoteksombud. Landstinget instämmer huvudsakligen i utredningens förslag.

Valärenden

Landstingsstyrelsen fattade beslut i flera valärenden. Bland annat valde man ledamöterna till det nyinrättade utskottet för forskning, utveckling och utbildning. Till ordförande utsågs Bertil Kinnunen (S). Landstingsstyrelsen utsåg också ledamöterna i personalutskottet. Ordförande blev Sören Bergqvist (V). Styrelsen för Stiftelsen Musik i Uppland utsågs, med Robin Dahl (V) som ordförande. Pia Wårdsäter (S) blev ordförande i Stiftelsen Upplandsmuséets styrelse.

Migrationshälsan Cosmos får höjt anslag

Migrationshälsan Cosmos får ökade anslag med 1,2 miljoner kronor per år från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Migrationshälsan Cosmos har i uppdrag att genomföra hälsosamtal och hälsoundersökningar för asylsökande, nyanlända och papperslösa personer. Landstinget får ersättning från Migrationsverket för varje hälsosamtal. Idag finns ett uppdämt behov av hälsosamtal och det är för närvarande lång väntetid.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att avsätta 350 000 kronor till ett projekt där en central asylsamordnare anställs vid landstingets ledningskontor.

Skillnader i specialistansluten hemsjukvård i länet

Det skiljer sig åt mellan kommunerna i Uppsala län i hur den specialistanslutna hemsjukvården är organiserad. Det framgår av en sammanställning som gjorts på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelser. Enligt rapporten är patienternas möjlighet att få specialistansluten hemsjukvård ojämlik i länet. I två kommuner finns den här typen av hemsjukvård dygnet runt. I övriga kommuner bedrivs den enbart under kontorstid och därefter utförs insatserna av hemsjukvården, vilket kan leda till att specialistkompetens inom palliativ vård inte upprätthålls kontinuerligt. En konsekvens av detta kan bli att patienten flyttas från hemmet till akutsjukvården under sin sista tid i livet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ge förslag på hur den specialistanslutna hemsjukvården ska organiseras för att uppnå trygg, säker och jämlik vård i länet.

Tillfälligt avtal med Östhammar om specialistansluten hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att upprätta ett tillfälligt avtal med Östhammars kommun och specialistansluten hemsjukvård. Avtalet gäller till och med 31 december och görs i avvaktan på att översynen av den specialistanslutna hemsjukvården i hela länet blir klar.

Vårdavtal fastställda

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde vårdavtal för 2015-2017 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar som beställare vårdavtal med förvaltningarna. Vårdavtalen reglerar respektive förvaltnings uppdrag och den ekonomiska ersättningen.

(S) och (V) lämnade ett särskilt yttrande om att man avser att återkomma med ändringar utifrån den nya majoritetens politik.

Ändrad ersättning till vårdcentraler

Kapiteringsersättningen för primärvården höjs efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Höjningen görs för att kompensera för löneöversynen 2015,

Ändring av beslut för målrelaterad ersättning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att Primärvården i landstingets egen regi inte ska återbetala målrelaterad ersättning för vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentral för 2013. Enligt ett tidigare beslut skulle 0,5 miljoner kronor återbetalas. Detta följde inte gällande rutiner.

Målrelaterad ersättning till Närpsykiatri AB

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att betala ut ytterligare 57 000 kronor respektive 15 000 kronor i målrelaterad ersättning för 2013 till Närpsykiatri i HÄTÖ AB respektive Närpsykiatri i Enköping AB. Ändringen görs efter en ny bedömning av måluppfyllelsen.

Förlängning av finansiering av Arbetsrehab

Den tidsbegränsade finansieringen av kompetenscentrum för medicinsk arbetslivsinriktad rehabilitering (Arbetsrehab) förlängs i avvaktan på att utredningen om en samlad rehabilitering blir klar nästa år. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förlängningen görs som längst till 31 augusti 2015 och får kosta högst 2,6 miljoner kronor.

Reviderat reglemente för läkemedelskommittén

Reglementet för landstingets läkemedelskommitté ändras efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ändringen innebär bland annat att läkemedelskommitténs uppdrag utökas till att man även ska verka för en nationell och patientsäker läkemedelshantering.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utsåg också ledamöter i landstingets läkemedelskommitté för 2015-2018. Ordförande i kommittén är som tidigare Henrik Toss.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela pensionärsorganisationerna 912 510 kronor i organisationsanslag för 2015. Varje organisation får ett grundbidrag på 17 158 kronor. De organisationer som har minst 1 000 medlemmar bosatta inom landstingsområdet och lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner får även drygt 29 kronor per medlem och 459 kronor per lokalavdelning.

Stöd till handikappföreningar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att tilldela handikappföreningarna och handikappföreningarnas samarbetsorgan drygt 2,7 miljoner kronor i organisationsanslag för 2015. Handikapporganisationernas samarbetsorgan tilldelas också ett ekonomiskt bidrag på 1,4 miljoner kronor. Anslaget innebär en uppräkning från föregående år med 2,6 procent.

Deltagande i nätverk upphör

Landstinget ska inte längre delta i Nätverket för Hälsa och demokrati. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Avgiften har uppgått till 100 000 kronor per år.

Kontakt