Uppsnabbat landstingsfullmäktige 10 december 2014

2014-12-10

Ändringar i landstingets politiska organisation

Landstingets politiska organisation ändras från den 1 januari 2015. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Förändringarna innebär att:

 • Länsdelsberedningarna och deras utskott läggs ner.
 • Två nya fullmäktigeberedningar inrättas: Beredningen för barn och unga och Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Beredningarna får 13 ledamöter vardera.
 • Utskottet för demokrati, jämställdhet blir en beredning under landstingsfullmäktige med namnet Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.
 • Två utskott inrättas till landstingsstyrelsen: ett personalutskott och ett utskott för forskning, utveckling och utbildning, båda med fem ledamöter.
 • Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska ha fem ledamöter.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet.

(SD) lämnade ett tilläggsyrkande om att en utredning tillsätts där man ser över möjligheten att öka inflytandet för alla kommuner i länet. Yrkandet avslogs.

Debatten om detta ärende inkluderade också en enkel fråga från Måns Vilhelmsson (M) och en interpellation från Lina Nordquist (FP) till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om hur samverkan ska kunna säkerställas om länsdelsberedningarna läggs ner.

Ny arbetsordning för nämnder och styrelser

Landstingsfullmäktige fastställde reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt nämnder och styrelser.

En förändring som görs är att landstingsråd som inte är ledamot får yttranderätt vid styrelsens eller nämndens sammanträden. Tidigare har landstingsråden enbart haft närvarorätt.

(M), (FP), (C) och (KD) yrkade på att de tidigare reglerna om närvaro- och yttranderätt skulle behållas. Detta avslogs.

Former för landstingsfullmäktige fastställda

Landstingsfullmäktige fastställde former för landstingsfullmäktiges och revisionens arbete samt arbetsordning för landstingsfullmäktige.

Ändring av avtal om kostsamverkan

Avtalet med Landstinget Västmanland om kostsamverkan ska förändras. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland har en gemensam nämnd som svarar för produktion och leverans av patientmat till sjukhusen i Uppsala län och Västmanland. Sedan avtalet tecknades har några förändringar skett och avtalet ska nu omförhandlas.

Förändringen innebär bland annat Lasarettet i Enköping inte omfattas av avtalet från den 1 januari 2015. Från den 1 januari 2016 ingår inte heller Akademiska sjukhuset. Avtalet kan dock förlängas i perioder om minst tre månader efter detta datum. Beslut om eventuell förlängning av avtalet kommer att fattas av produktionsstyrelsen.

Val av hälso- och sjukvårdsstyrelse

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som tillträder den 1 januari 2015.

I styrelsen ingår:

Vivianne Macdisi (S), ordförande, Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande, Lina Nordquist (FP), 2:e vice ordförande, Stefan Andersson (S), Christina Lundh (S), Kjell Andersson (S), Håkan Collin (S), Ove Heimfors (V), Måns Vilhelmsson (M), Emilie Eriksson (M), Aranka Botka Ncomo (C), Helena Busch-Christensen (KD), David Perez (SD).

Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av produktionsstyrelse

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya produktionsstyrelsen, som tillträder den 1 januari 2015.

I styrelsen ingår:

Sören Bergqvist (V), ordförande, Erik Hemmingsson (MP), 1:e vice ordförande, Anna-Karin Klomp (KD), 2:e vice ordförande, Tobias Renberg (S), Linda Johansson (S), Johan Tolinsson (S), Kerstin Ramdén (S), Anders Blixt (S), Stefan Olsson (M), Cecilia Linder (M), Kajsa Dovstad (FP), Sara Sjödal (C), Michael Rubbestad (SD).

Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av kollektivtrafiknämnd

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya kollektivtrafiknämnden, som tillträder den 1 januari 2015.

I nämnden ingår:

Bertil Kinnunen (S), ordförande, Robert Damberg, (MP), 1:e vice ordförande, Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande, Emilie Jansson (S), Marie-Louise Lundberg (S), Lars Berglöf (S), Lisa Norén (S), Åskar Andersson (V), My Borg (M), Christina Nygårdh (M), Carl Nettelblad (FP), Harald Klomp (KD), Roger Thelander (SD).

Dessutom valdes åtta ersättare.

Val av kulturnämnd

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya kulturnämnden, som tillträder den 1 januari 2015.

I nämnden ingår: Johnny Svahn (S), ordf, Maria Fregidou-Malama (V), 1:e vice ordf, Siv Godberg (M), 2:e vice ordf, Kerstin Ramdén (S), Per-Olof Widell (S), Eva Berglund (MP), Claes Erlandsson (M), Björn Holm (FP), Ove Hultquist (C).

Dessutom valdes fem ersättare.

Övriga valärenden

Landstingsfullmäktige fattade beslut i en rad valärenden. Bland annat utsågs ledamöter till:

Bror Hjerpsteds stiftelse, Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (Emilia Friberg (S) ordf), Beredningen för barn och unga (Jeanette Escanilla (V) ordf), Beredningen för äldre och funktionsnedsatta (Malena Ranch (MP) ordf), Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Föreningen Nordens Institutet, Biskops-Arnö, Förvaltningsrätt, Gamla Uppsala Buss AB (Lena Rönnberg (S) ordf), Kammarrätten, Kostnämnd, Mälardalsrådet, Patientnämnden (Margareta Fredin (V) ordf), Regionförbundet, Samordningsförbundet, Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret, Stiftelsen Leufsta, Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum, Stiftelsen Musik i Uppland, Stiftelsen Upplandsmuseet, Svea Hovrätt, Trafiksäkerhetsförbundet, Tryckfrihetsmål jurymän, Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB, Uppsala länstrafik AB och Prebus AB, Varuförsörjningsnämnden (Bertil Kinnunen (S) ordf) samt Övervakningsnämnden.

Ny budget för 2015-2017 fastställd

Landstingsfullmäktige fastställde en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om landstingsplan och budget vid sitt junisammanträde. Efter valet har den nya politiska majoriteten, bestående av (S), (MP) och (V) tagit fram en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.

Ledorden för den nya budgeten är patienten främst, bättre arbetsgivare, attraktivare kollektivtrafik och kultur för människors välmående. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är viktiga förutsättningar för att ledorden ska kunna uppnås.

(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget gemensamt förslag till landstingsbudget för 2015-2017. (SD) reserverade sig också till förmån för ett eget förslag.

Johan Örjes (C) gjorde ett tilläggsyrkande om att priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken inte ska höjas. Efter votering beslutade fullmäktige att avslå yrkandet.

(SD) gjorde ett tilläggsyrkande om rätt till heltid med möjlighet till deltid. Detta avslogs.

(SD) gjorde ett tilläggsyrkande om att avskaffa ofrivilliga delade turer. Efter votering beslutade fullmäktige att avslå yrkandet.

Fördjupat programarbete för huvudblocket vid Akademiska

Planeringen för att bygga om huvudblocket vid Akademiska sjukhuset, byggnad B9 och B12 ska fortsätta. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fortsätta planeringen, fördjupning av programhandlingen och projekteringen. I planeringen ska man också beakta behovet av en primärvårdsakut i anslutning till akutmottagningen. Projekteringen beräknas kosta 70 miljoner kronor. Totalkostnaden för ombyggnationerna har uppskattats till 1,7 miljarder kronor.

Landstinget säljer fastighet till Knivsta kommun

Landstinget ska sälja fastigheten Ängby 1:82 till Knivsta kommun för 15 miljoner kronor. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Ersättningar till förtroendevalda och partier fastställda

Landstingsfullmäktige beslutade att fastställa reviderade regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier.

(SD) yrkade på att arvodet för heltidslandstingsråd och gruppledare ska vara 75 procent av riksdagsmannaarvodet. Detta avslogs.

Interpellation om valfrihet, jämställdhet och kontinuitet

Landstingsrådet Lina Nordquist (FP) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om vad som kommer att hända om regeringen beslutar att avskaffa LOV. Frågan besvarades av Vivianne Macdisi (S).

Frågor:

 • Vad kommer att hända med valfriheten för invånare i Uppsala län? Har majoriteten för avsikt att avsluta vårdvalet och säga upp LOV-avtalen inom några verksamhetsområden? Vilka är i så fall dessa och när kommer det att ske?
 • Om vårdvalssystemet avskaffas, vilka vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler avser majoriteten att stänga?
 • Hur ser majoriteten på patientens möjlighet till kontinuitet om vårdval enligt LOV ersätts med tidsbegränsade avtal enligt LOU?
 • Hur ser majoriteten på kopplingen mellan LOV och jämställd hälso- och sjukvård?

Svar:

 • Från årsskiftet träder den nya Patientlagen i kraft som ger alla patienter lagstadgad rätt till valfrihet. Valfriheten är garanterad oavsett hur landstinget organiserar hälso- och sjukvården. Majoriteten har inga planer på att avskaffa vårdvalet inom primärvården och LOU-upphandlingar inom primärvården har inte varit aktuellt. Däremot kommer vi att utreda och förändra vissa delar i uppdragen och ersättningssystemen. Majoritetens uppfattning är att beslutad men ej genomförd fri etableringsrätt inom specialistvården inte ska genomföras. Det rör i dagsläget framför allt hud och ortopedi. Övriga verksamheter som redan har privatiserats kommer att utredas och utvärderas.
 • Landstinget har inte för avsikt att stänga några verksamheter inom primärvården. I den privata primärvården förfotar den enskilde ägaren över sin verksamhet. Landstinget kan inte stänga dessa utan är bunden av de avtal som tecknats.
 • Kvalitet, kontinuitet och samverkan är viktiga värden, som all vård ska leva upp till, men fri etableringsrätt har inte varit någon garant för detta, särskilt inte för kontinuitet. Vi har med den fria etableringsfriheten fått stor omsättning bland vårdgivare.
 • En jämlik och jämställd vård är en prioriterad fråga som vi tar på stort allvar. Jämlikhet ska utöver jämställdhet även omfatta socioekonomisk, geografisk och kulturell hänsyn. Landstingets uppdrag är inte i första hand att bedriva näringspolitik. Ur ett samhällsperspektiv är positivt att många kvinnor startar eget inom hälso- och sjukvård men det är inte huvudfokus för vården. Det är patienternas perspektiv på jämlikhet och jämställdhet som är centralt.

Interpellation om patientmaten

Landstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om patientmaten på Akademiska sjukhuset som besvarades av landstingsrådet Sören Bergqvist (V).

Produktionsstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge Landstingsservice i uppdrag att införa en produktions- och leverensmetod enligt en modell som använts vid Oslo universitetssjukhus. Arbetet med införandet pågår och fortsatta utredningar kommer enligt Lagh att resultera i ökade kostnader och att patientmaten kommer att behöva transporteras från Västerås under en längre tid än planerat.

Frågor:

Vad innebär en fördjupad utredning? När kommer utredningen att vara färdig? Vad händer med de pågående renoveringarna av Akademiska sjukhuset? Vilken budget är avsatt för att täcka de ökade kostnaderna? När kan patientmat börja tillagas på Akademiska sjukhuset?

Svar:

Det råder enighet om att dagens patientmat inte uppfyller de krav som bör ställas på bland annat kvalitet och aptitlighet och att patientmaten i framtiden ska produceras inom sjukhusområdet. Däremot finns det inte total enighet kring den produktionsmetod som beslutats. Kan enighet uppnås kring valet av produktionsmetod vore det av värde inför uppförandet av sjukhusköket och införandet av den nya patientmaten. Därför vill vi genomföra en ny och fördjupad utredning där fler alternativ beaktas och som också bedöms av fler utomstående experter. Detta kommer att leda till en fördröjning av bygget av ett nytt sjukhuskök och därmed också fördröja införandet av en ny patientmat. Hur stor den fördröjningen blir är i dagsläget svårt att uttala sig om. Vår ambition är att snabba på utredningen så mycket det går utan att förlora den nödvändiga kvaliteten. På måndag föreslås landstingsstyrelsen fatta ett beslut om ny utredning och där ingår också ett uppdrag att redovisa konsekvenserna för tidsplan och kostnader till landstingsstyrelsen i januari.

Kontakt