Uppsnabbat landstingsfullmäktige 19 november 2014

2014-11-19

Nytt presidium utsett

Landstingsfullmäktige utsåg nytt presidium för perioden 19 november 2014 till 14 oktober 2018.

Ordförande: Lena Rönnberg (S)
1:e vice ordförande: Jenny Lundström (MP)
2:e vice ordförande: Erik Weiman (M)

Ny valberedning utsedd

Landstingsfullmäktige utsåg valberedning för perioden 19 november 2018 till 14 oktober 2018.

Följande ledamöter valdes:

Börje Wennberg (S), Johan Edstav (MP), Sören Bergqvist (V), Nina Lagh (M), Lina Nordquist (FP), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD), Simon Alm (SD).

Dessutom valdes åtta ersättare.

Nya revisorer utsedda

Landstingsfullmäktige utsåg sex revisorer för perioden 2015-2018.

Följande revisorer valdes:

Anna Wiklund (M), Anders Toll (S), Knut Rexed (S), Carl-Åke Elmersjö (MP), Mats Sjöborg (FP), Berit Danielsson (C)

Nya landstingsråd valda

Landstingsfullmäktige utsåg landstingsråd och oppositionsråd för perioden 2015-2018.

Landstingsråd:

Börje Wennberg (S), Vivianne Macdisi (S), Bertil Kinnunen (S), Johan Edstav (MP), Malena Ranch (MP), Robert Damberg (MP), Sören Bergqvist (V)

Oppositionsråd:

Nina Lagh (M), Robin Kronvall (M), Lina Nordquist (FP), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD), Simon Alm (SD)

Ny landstingsstyrelse utsedd

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen tillträder den 19 november.

Landstingsstyrelsen:

Börje Wennberg (S), ordförande, Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande, Nina Lagh (M), 2:e vice ordförande, Bertil Kinnunen (S), Majlene Ahlgren (S), Johnny Svahn (S), Annika Forssell (MP), Sören Bergqvist (V), Sofia Rogozinska (V), Robin Kronvall (M), Katarina Holm (M), Lena Lundberg (FP), Annika Krispinsson (C), Miriam Eriksson (KD), Simon Alm (SD)

Dessutom valdes 12 ersättare.

Delårsrapport godkänd

Landstingsfullmäktige godkände landstingets delårsrapport för 2014. Delårsresultatet uppgår till 80 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer landstinget att göra ett resultat på minus 111 miljoner kronor under 2014. Det är 180 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror främst på underskottet på Akademiska sjukhuset.

Beslut om budget fattas i december

Landstingsfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om budget för 2015. Beslut om budget ska fattas vid landstingsfullmäktiges möte i december.

Oförändrad landstingsskatt för 2015

Landstingsfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2015 ska bli samma som under 2014, det vill säga 11,16 kronor per hundra kronor.

Nya principer för avskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade att anta nya principer för avskrivning av materiella anläggningstillgångar.

Ny bolagsordning för LÖF

Landstingsfullmäktige godkände en ny bolagsordning för LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Fullmäktige beslutade också att skjuta till ett garantibelopp om 43 miljoner kronor och att inlösa en revers om 212 miljoner kronor. Förändringarna hänger samman med nya europeiska regler för försäkringsbolag, som ställer högre krav på kapitaltäckning än tidigare.

Förnyelse av borgensförbindelse

Landstingsfullmäktige beslutade att förnya en borgensförbindelse i Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag med kommuner och landsting som medlemmar. Landstinget blev medlem 2005. Borgensåtagandet måste förnyas vart tionde år för att vara giltigt.

Rudbeckslaboratoriet byggs ut

En utbyggnad ska göras på västra sidan av Rudbecklaboratoriet. Det beslutade landstingsfullmäktige. Tillbyggnaden kommer att kosta 120 miljoner kronor. Ombyggnationen görs i samarbete med Uppsala universitet, som har verksamhet i lokalerna. Akademiska sjukhusets verksamheter Klinisk immunologi och Klinisk genetik kommer att utöka sina lokaler. Landstingsfullmäktige beslutade att den ökade hyreskostnaden för Akademiska sjukhuset täcks av budgettillskott på 2,3 miljoner kronor.

Regler för kommunalt partistöd fastställda

Landstingsfullmäktige fastställde nya regler för lokalt partistöd. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Det ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna.

Hyreskontrakt för kontorslokaler godkänt

Landstingsfullmäktige godkände ett hyreskontrakt med Jernhusen AB. Kontraktet gäller lokaler på Storgatan vid Östra station, där flera av landstingets administrativa ledningsfunktioner ska samlokaliseras. De enheter som berörs är Landstingets ledningskontor, Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur och bildning. Upplandsstiftelsen och Regionförbundet Uppsala län kommer också att erbjudas lokaler i samma byggnad. Inflyttningen beräknas ske i mitten av 2016.

(SD) ansåg att ärendet skulle återremitteras. Efter votering avslogs detta. (SD) yrkade då på avslag. Detta avslogs och (SD) reserverade sig.

Landstinget ska jämställdhetsintegreras

Landstinget ska inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Förslaget hade väckts i en motion från Johan Edstav (MP) och Malena Ranch (MP), som landstingsfullmäktige tillstyrkte.

Att jämställdhetsintegrera landstinget innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas inom alla verksamhetsområden. Det kan till exempel handla om att kartlägga brister när det gäller vilken vård som ges utifrån kön.

Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att leda ett långsiktigt och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering som ska involvera samtliga verksamheter i landstinget. Uppdraget bör inledas med en utredning som omfattar omvärldsspaning och en inventering inom landstinget med koppling till likabehandlingsplanen. Utredningen ska ge svar på om en pilotstudie behövs, vilka insatser som ska prioriteras, ange resursbehov, en tidplan och en bedömning av hur det kontinuerliga arbetet ska utföras.

(SD) reserverade sig mot beslutet och ansåg att motionen skulle avslås.

Interpellation om nytt ledningssystem

Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en interpellation till om landstingets nya ledningssystem som besvarades av landstingsrådet Vivianne Macdisi (S). Enligt tidigare beslut ska ett nytt ledningssystem införas i landstingets verksamheter för att bidra till en systematisk styrning och uppföljning av all verksamhet. Socialdemokraternas Vivianne Macdisi uttryckte nyligen att hon är tveksam till ett nytt ledningssystem och att det behöver processas av den nya rödgröna majoriteten.

Fråga:
Ska landstingets nya ledningssystem införas och därmed förbättra styrningen och uppföljningen av landstingets verksamheter?

Svar:
Ett systematiskt kvalitetsförbättringsarbete och en god uppföljning inom landstingets verksamhetsområden är prioriterade frågor. Frågorna är viktiga för att medborgarna ska kunna lita på att hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen i länet förvaltas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den nya majoriteten har långtgående planer för hur en utvecklad ledning och styrning av landstingets verksamheter ska fungera, i synnerhet hälso- och sjukvården. Vi kommer skapa fora för en nära och kontinuerlig förankring mellan politiker, tjänstemän och professionen och vi kommer att förstärka uppföljningen av uppdrag, mål och budget. Det finns anledning att utvärdera och ta ställning till projektet vilket enligt projektplanen ska göras av landstingsstyrelsen tidigt under 2015.

Processbaserat verksamhetsledningssystem för Landstinget i Uppsala län är omfattande, dyrt och har ett oklart syfte. Vid genomförandet av ett så stort projekt - som involverar landstingets alla förvaltningar, kräver en helt ny avdelning med tjänstemän på ledningskontoret, kräver involvering av upp till 30 årsarbetare bara på Akademiska och beräknas kosta minst 270 miljoner kronor - måste det framgå om nyttan med projektet står i proportion till kostnaden. Jag har svårt att se hur ett så kostsamt projekt ska kunna prioriteras i det läge vårt landsting kommer befinna sig i under den närmaste mandatperioden.

Landstingsstyrelsen behöver genomföra en mer omfattande och kritisk granskning av projektet för att på nytt ta ställning till det. Idag finns inget beslut om finansiering för de 270 miljoner kronor som projektet beräknas kosta. De verksamheter som på eget initiativ väljer att införa ledningssystemet behöver säkerställa finansieringen inom given budgetram. Landstinget i Uppsala län måste först och främst säkerställa att vi uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanträdestider för landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige beslutade om sammanträdestider för 2015 och 2016.

Sammanträdestider 2015:
Onsdag 11 februari
Onsdag 29 april
Måndag och tisdag 15-16 juni
Onsdag 30 september
Måndag 23 november

Sammanträdestider 2016:
Tisdag 9 februari
Onsdag 27 april
Måndag och tisdag 20-21 juni
Onsdag 21 september
Onsdag 30 november

(SD) reserverade sig mot beslutet och ansåg att sammanträden skulle hållas på måndagar.

Kontakt