Uppsnabbat landstingsstyrelsen 13 januari 2014

2014-01-13

Landstingsstyrelsen vill godkänna försäljning av Ulleråker

Landstinget säljer Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Det överenskomna priset uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor och har satts utifrån en extern marknadsvärdering.

Landstinget är en av de största mark- och fastighetsägarna i Ulleråkerområdet. Större delen av den medicinska verksamhet som tidigare bedrivits har idag flyttat eller avvecklats. 2012 tog landstinget fram en strukturplan för hur området ska utvecklas under de närmaste 10-15 åren.

Det aktuella området uppgår till sammanlagt 774 000 kvadratmeter yta. Av detta bedöms drygt hälften vara lämplig att bebygga. Enligt strukturplanen ska det uppföras hyres- och bostadsrätter i flervåningshus, uppskattningsvis mellan 6 000 och 8 000 lägenheter, varav cirka 30 procent väntas bli hyresrätter. Det planeras också ett lokalt centrum med handel och utvecklad service.

Överlåtelsen av marken sker den 1 mars 2014, då också hela köpeskillingen på 1 835 000 000 kronor ska betalas. Landstinget har fortfarande verksamhet i några lokaler på Ulleråker. Dessa kommer man i fortsättningen att hyra av kommunen, på samma sätt som övriga hyresgäster i området.

Innan överenskommelsen kan träda i kraft måste den godkännas av landstingsfullmäktige den 4 februari och Uppsala kommunfullmäktige den 27 januari. Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen.

(MP) föreslog ett tilläggsyrkande om att landstinget ska kräva av kommunen att det reserveras mark för en vårdcentral. Detta avslogs.

Förslag till politisk inriktning 2015-2017

Landstingsstyrelsen behandlade ett förslag till politiskt inriktningsdokument för 2015-2017. Den politiska inriktningen kommer att ligga till grund för den plan och budget som ska tas fram.

Köfri hälso- och sjukvård är ett av de områden som särskilt lyfts fram. I inriktningen beskrivs olika åtgärder för att korta väntetiderna till vården. Bland annat ska vårdbehovet utredas så att vårdbeställningen bättre motsvarar det verkliga behovet i länet. Produktionsplaneringen inom landstingets egen regi ska förbättras så att resurser i form av medarbetare, lokaler och utrustning används på ett bättre sätt. Akademiska sjukhuset ska få ett mer renodlat uppdrag genom att utveckla vårdvalet, utveckla uppdraget för Lasarettet i Enköping och genom fördjupad samverkan med regionlandstingen. Telefontiderna till specialistvården ska utökas.

Andra åtgärder som tas upp i den politiska inriktningen är:

  • Utveckla de mobila vårdinsatserna i hela länet
  • Ge vårdcentralerna ett utökat ansvar för akutsjukvård
  • Fortsatt arbete för fler mellanvårdsplatser
  • Patienternas delaktighet i vården ska förbättras, t ex genom skriftlig information
  • Utöka läkemedelsgenomgångarnaFörbättra arbetet kring vårdrelaterade infektioner och skador
  • Fortsätta utvecklingen av E-hälsa
  • Vidareutveckla eget rum på nätet med journalinformation, provsvar och andra personliga vårdfakta
  • Prioritera arbetet med att införa ett processbaserat ledningssystem för hela landstinget
  • Minska vårdpersonalens administrationsbörda

 

Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna den politiska inriktningen. (S), (V) och (MP) lämnade särskilda yttranden.

Landstinget yttrar sig om förbindelse över Fyrisån

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över ett förslag till fördjupad översiktsplan för trafikförbindelse över Fyrisån i höjd med Ultuna/Sunnersta.

Landstinget förordar två broförbindelser. Den ena är en broförbindelse i nordligt läge med endast gång- och cykeltrafik mellan SLU och Ultuna. Den andra är en broförbindelse i sydligt läge med gång-, cykel- buss/spårväg- och biltrafik mellan södra Ultuna och Bergsbrunna.

Landstinget gör bedömningen att även om stora satsningar görs för att öka kollektivtrafikens andel av transporterna, kan det behövas en broförbindelse i södra Uppsala för alla trafikslag. En sådan bro minskar sårbarheten, ökar tillgängligheten till de södra delarna av Uppsala och begränsar framtida miljöbelastning i de centrala delarna av staden.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna förslag till remissvar.

Kontakt