Uppsnabbat landstingsstyrelsen 23 juni 2014

2014-06-23

Landstingets ledningskontor flyttar

Landstingets ledningskontor ska lämna sina nuvarande lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. I mitten av 2016 flyttar landstingsledningen till ett nytt kontor på Storgatan vid Östra station. Det beslutade landstingstyrelsen.

De nuvarande lokalerna är slitna, ineffektiva och olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Energiförbrukningen är också hög och följer inte landstingets miljöprogram.

Landstinget kommer att bli en av flera hyresgäster i ett nytt kontorshus som ska uppföras där det idag ligger en parkering. Flera ledningsfunktioner som tidigare har varit utspridda i olika delar av staden samlas nu på en plats. Förutom landstingets ledningskontor ska bland annat Kultur och bildning inklusive Upplandsstiftelsen och Länsbiblioteket samt administrationen för Kollektivtrafikmyndigheten UL inrymmas i lokalerna.

Samlokaliseringen kommer att ge samordningsvinster eftersom man kan dela på funktioner som reception, lunchrum, förråd och möteslokaler. De sammanlagda ytorna minskar med en tredjedel.

Det nya kontoret kommer att rymma cirka 300 arbetsplatser. Huset byggs i sex plan som ett standardkontor med en blandning av öppna lösningar och enskilda kontorsrum. Stora krav ställs på miljöanpassning och energieffektivitet. Räknat per kvadratmeter kommer energiförbrukningen att minska till en tredjedel av dagens förbrukning.

Hyreskostnaderna för de nya lokalerna blir högre än dagens. Kostnadsökningen kompenseras av att de årliga kostnaderna för drift och skötsel minskas samt att en kommande försäljning kommer att ge ränteintäkter.

Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Jernhusen om att hyra lokalerna. Frågan avgörs slutligen av landstingsfullmäktige.

Årsredovisningar för stiftelser fastställda

Landstingsstyrelsen beslutade att fastställa årsredovisningar för 2013 för 33 stiftelser (donationsfonder) som förvaltas av landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen vill förlänga regionavtal

Landstingsstyrelsen godkände för sin del att avtalen med landsting i sjukvårdsregionen om köp av högspecialiserad vård från Akademiska sjukhuset förlängs till och med 31 december 2015.

De landsting som avtalen gäller är Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna.

Mer än var tredje patient som remitteras till Akademiska sjukhuset kommer från andra landsting. Sjukhuset är dimensionerat för och har i uppdrag att ge högspecialiserad vård till invånare i sju landsting med sammanlagt drygt två miljoner invånare. Intäkterna från regionavtalen står för en tredjedel av sjukhusets budget.

I Samverkansnämnden pågår för närvarande en process med att ta fram nya avtal om högspecialiserad vård, där man utreder möjligheter att integrera vårdavtalen med regionens samverkansavtal och utveckla samarbetet mot ett mer ömsesidigt utbyte av patienter. I avvaktan på diskussionerna om framtida arbetssätt har nämnden föreslagit att nuvarande avtal ska förlängas med ett år.

Avtalen ska också godkännas av respektive köparlandsting innan de kan träda i kraft.

Avtal om regional samverkan förlängs

Det nuvarande avtalet om regional samverkan inom Uppsala-Örebroregionen förlängs till och med den 31 december 2015. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Avtalet reglerar samverkan mellan landstingen som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Samverkan ska leda till att medborgarna i de olika landstingen får likartade förutsättningar när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård, höjd kvalitet samt bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården som produceras i regionen. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 januari 2014.

Inom Samverkansnämnden förs för närvarande diskussioner om ändrade arbetssätt och utökad samverkan.

Samverkansavtal om ambulanshelikopter

Landstingsstyrelsen beslutade att anta ett förslag till samverkansavtal mellan landstingen inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet. Syftet med avtalet är att säkra en hög kvalitet på den akutmedicinska beredskapen i alla landsting i regionen. De existerande ambulanshelikopterresurserna ska utnyttjas optimalt, utan att hindras av landstingsgränser.

Plan för ambulanssjukvården antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en plan för ambulanssjukvården. Planen har tagits fram efter en förfrågan från landstingets revisorer. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska det finnas en sådan plan.

Enligt planen behöver ambulansernas täckning bli bättre under kommande år. Därför finns det förslag på att bygga nya ambulansstationer i Gränby och Tierp.

Landstingsstyrelsen noterade investeringsbehoven, men utan att tillstyrka att nya stationer byggs. Landstingsstyrelsen anser att frågorna behöver utredas ytterligare.

Kollektivtrafiknämnden UL behåller sitt namn

Kollektivtrafikförvaltningen UL behåller sitt namn efter ett beslut i landstingsstyrelsen. Det har tidigare funnits önskemål om att byta namn på förvaltningen och i stället heta UL, det namn som även används externt. Nu har kollektivtrafiknämnden tagit ställning till frågan och kommit fram till att man vill behålla nuvarande namn. Landstingsstyrelsen beslutade därför att avslå den tidigare inlämnade ansökan om namnändring.

Risk för stopp i landstingets IT-system granskad

Landstingets revisorer har granskat risken för driftstopp i landstingets informationssystem. Revisorerna rekommenderar landstinget att bland annat se över sin styrmodell och organisationsstrukturen inom IT-området. Landstinget skriver i sitt svar att man delar revisorernas uppfattning och genomför en översyn av landstingets hela IT-verksamhet. Översynen väntas behandlas politiskt under hösten 2014.

Yttrande över reviderat riksavtal för utomlänsvård

Landstinget har lämnat ett yttrande till Sveriges Kommuner och Landsting över ett förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård. Landstinget hänvisar till ett gemensamt remissvar som tagits fram av Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen.

Kontakt