Uppsnabbat landstingsstyrelsen 24 februari 2014

2014-02-24

Underbalanserad budget för Akademiska sjukhuset

Landstingsstyrelsen konstaterade att Akademiska sjukhuset sannolikt har en underbalanserad budget. Landstingsstyrelsen noterade att landstingsfullmäktige i juni gör en uppföljning av sjukhusets budget vid det första tertialbokslutet (för tiden januari-april).

S och V och reserverade sig mot beslutet till förmån för att landstingsfullmäktige ska medge att Akademiska sjukhuset får göra ett underskott om maximalt 190 miljoner kr för 2014. MP reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att produktionsstyrelsen ska få gå med motsvarande underskott.

Nya regler för samverkan med läkemedelsindustrin

Landstinget har antagit en överenskommelse om regler för samverkan mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen har tagits fram i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och gäller från den 1 januari 2014.

En viktig förändring är att industrin inte längre får möjlighet att finansiera resor, kost och logi för medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård i samband med extern fortbildning eller konferens. Detta görs för att säkerställa objektiviteten och att insatser styrs dit de bäst behövs ur vårdens perspektiv.

Försäljning av fastighet i Tierp

Habiliteringen och audionommottagningen i Tierp kommer att flytta från sina nuvarande lokaler i fastigheten Bäggeby till Tierps vårdcentrum. Landstingsstyrelsen beslutade att sälja fastigheten till Tierps Kommunfastigheter. Priset uppgår till 10 miljoner kronor. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Handlingsplan för läkemedel och miljö

Landstingsstyrelsen har antagit en handlingsplan för läkemedel och miljö för 2014. I handlingsplanen anges bland annat mål för att begränsa förskrivningen av vissa läkemedel som har negativ miljöpåverkan. Läkemedlen som berörs är fluorokinoloner, sertralin och diklofenak. Under året kommer det att genomföras flera utredningar. Bland annat ska man utreda möjligheten att minska klimatpåverkan från sövningsgaser. Landstinget ska också titta på reningsmetoder för antibiotikautsläpp vid Akademiska sjukhuset.

Politisk viljeinriktning för vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en politisk viljeinriktning för vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Inriktningen har tagits fram av Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen och utgår från Socialstyrelsens utvärdering av psykiatrisk vård, primärvård och Socialstyrelsens insatser. Dokumentet syftar till att göra vården i regionen mer likvärdig och ska vara ett stöd för styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

Landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att i samverkan med länets kommuner utreda vilka förändringar som behöver göras i uppdrag, avtal och överenskommelser samt att se över vilka ekonomiska konsekvenser det får.

Statlig styrning av landstinget granskad

Landstingets revisorer har granskat hur den statliga styrningen tillämpas inom landstinget. Granskningen gäller ett urval av statliga styr- och ersättningssystem.

Revisionernas bedömning är att den statliga styrningen delvis är integrerad i landstingets styrprocess, men att den behöver vidareutvecklas. Målet bör enligt revisorerna vara att landstinget ska uppfylla kriterierna för statsbidrag och därmed få en så stor del som möjligt av de statliga bidragen.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur de statliga stimulansmedlen i landstinget ska hanteras.

Yttrande om hantering av nanomaterial

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till miljödepartementet över utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.

Nanomaterial är ytterst små material av storleksordningen 1-100 nanometer. En nanometer är en miljondels millimeter. Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som ett nanomaterial jämfört med i större form. Nanomaterial förekommer i många olika produkter, till exempel elektronik, kläder, förband och smink, men kunskapen är bristfällig. Miljödepartementet har tagit fram ett förslag på en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt. Landstinget är i huvudsak positivt till förslaget, men lämnar några synpunkter. Bland annat föreslår landstinget att allmänheten ska kunna anmäla negativa hälsoeffekter orsakade av nanomaterial till det Nanocenter som utredningen föreslår. Landstinget förordar också att någon form av märkning införs för att undvika farlig exponering.

Program för Södra Åstråket

Landstingsstyrelsen gav landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att avge ett yttrande till Uppsala kommun över ett planprogram för Södra Åstråket.

Landstinget är positivt till inriktningen i planprogrammet, visionen för Södra Åstråket och övergripande principer och markanvändning.

V och MP reserverade sig till förmån för eget förslag till yttrande.

Forskningspristagare utsedda

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2013.

Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2013 tilldelas:

Richard Rosenquist Brandell, professor i molekylär hematologi och överläkare i klinisk genetik, för sin molekylärbiologiska forskning kring elakartade tumörsjukdomar i blodet, med särskilt fokus på kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste leukemiformen hos vuxna.

Per Gerwins, adjungerad professor i vaskulär biologi och överläkare diagnostisk radiologi, för sin forskning kring kärlnybildning och för introduktion av interventionell radiologisk behandling av främst barn och ungdomar med kärlmissbildningar och kärltumörer. Sådana förändringar kan finnas på hela kroppen men är oftast lokaliserade på huvudet och framförallt ansiktet.

Anna Sarkadi Kristiansson, adjungerad lektor i pediatrik och överläkare i barnmedicin, för sin forskning kring barns hälsa, framförallt faktorer i familjen, vården och samhället vilka påverkar små barns hälsa.

Andreas Thor, adjungerad professor i käkkirurgi och övertandläkare, för sin forskning inom området käkkirurgi. Forskningen har lett fram till modifierade käkkirurgiska metoder som medfört förbättrade resultat till exempel vid kirurgisk korrektion av barn med läpp-gom-spalter och möjliggjort rekonstruktion av andra svårare defekter i området.

Fråga från Datainspektionen angående Journal via nätet

Datainspektionen har genomfört en inspektion av Journal via nätet. Nu begär Datainspektionen in ett svar på frågan "Med vilket lagstöd tillåter landstinget att ett ombud bereder sig direktåtkomst till en patients journal via nätet?" På grund av den korta svarstiden, fram till 4 mars, gavs landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att svara inspektionen.

Kontakt