Uppsnabbat landstingsstyrelsen 24 november 2014

2014-11-24

Ny budget för 2015-2017

Landstingsstyrelsen fattade beslut om ett förslag till ny landstingsplan och budget för 2015-2017.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om landstingsplan och budget vid sitt junisammanträde. Efter valet har den nya politiska majoriteten, bestående av (S), (MP) och (V) arbetat fram en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.

Ledorden för den nya budgeten är patienten främst, bättre arbetsgivare, attraktivare kollektivtrafik och kultur för människors välmående. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är viktiga förutsättningar för att ledorden ska kunna uppnås.

Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa Landstingsplan och budget 2015-2017.

(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget gemensamt förslag till landstingsbudget för 2015-2017. (SD) reserverade sig också till förmån för ett eget förslag.

Lasarettet i Enköping får sprinklersystem

Lasarettet i Enköping ska förses med sprinklersystem. Det beslutade landstingsstyrelsen. Syftet är höja brandsäkerheten. Kostnaden beräknas till totalt 20 miljoner kronor.

Kommitté ska föreslå ny uppdrags- och budgetprocess

Landstinget ska ta fram en ny uppdrags- och budgetprocess. Det beslutade landstingsstyrelsen.

I begreppet "uppdrags- och budgetprocess" ingår att ta fram de finansiella förutsättningarna, dialoger med verksamheter om behov och möjligheter, preliminära ramar och fastställande av uppdrag, ersättning och ekonomiska spelregler.

Landstingsstyrelsen beslutade att tillsätta en kommitté som ska utreda frågan. Kommittén består av medlemmarna i landstingsrådsberedningen. Beslutet om den nya uppdrags- och budgetprocessen ska fattas av landstingsfullmäktige i februari nästa år.

(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig och yrkade på att beslut skulle fattas av landstingsfullmäktige i april.

Beslut om utbildningsplan för barnens rättigheter

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en utbildningsplan inom området "barnets rättigheter".

Landstinget har sedan 2013 en policy och handlingsplan för genomförandet av FN-konventionen om barnets rättigheter. Syftet med de planerade utbildningarna är att alla förtroendevalda och berörda medarbetare inom landstinget ska få kunskap om barnkonventionen och förstå hur den kan omsättas i deras verksamheter. Utbildningarna kommer till stor del att ges i digital form via landstingets lärplattform Pingpong samt av Länsbarnombudsmannen.

Uppföljning av granskning av arbetsmiljö

Landstingets revisorer har följt upp tidigare granskningar som har gjorts av landstingets arbetsmiljöarbete. Granskningen har gjorts för att säkerställa att landstinget har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer och att landstinget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Granskningen visar att ett antal förbättringsområden kvarstår. Landstingsstyrelsen beskriver i svaret till revisionen vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas.

Landstingets IT-kostnader granskade

Landstingets revisorer har gjort en granskning av landstingets förvaltningskostnader för IT och användbarheten hos olika applikationer. Revisorerna rekommenderar landstinget att utarbeta en långsiktig strategi för informationshantering och informationsanvändning i landstinget och att tydliggöra beslutsstrukturen och samordningen av objektsförvaltningarna. Vidare rekommenderar revisorerna att en modell för ekonomisk uppföljning och nyttovärdering tas fram.

Av landstingsstyrelsens svar framgår att landstingsstyrelsen delar revisorernas uppfattning och bedömning. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag på åtgärdsplan.

Yttrande om psykiatrisk tvångsvård

Landstinget har yttrat sig över Socialdepartementets promemoria "Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård". I promemorian lämnas en rad förslag för att stärka patientsäkerheten och rättssäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Landstinget anser att de föreslagna ändringarna innebär förbättringar i förhållande till nuvarande bestämmelser. Bland annat har man förtydligat patientens medverkan i vårdplaneringen. Barnperspektivet belyses och många frågor som tidigare var oklara om tvång mot ungdomar finns nu reglerade. Den nya lagen föreslås träda i kraft i januari 2016.

Utbildningsdag för Folktandvården

Landstingsstyrelsen beslutade att medge Folktandvården att använda 350 000 kronor till en utbildningsdag för förvaltningens medarbetare. Utbildningsdagen hålls den 9 december på Uppsala Konsert och Kongress och omfattar alla medarbetare, cirka 450 personer. Dagen avslutas med ett mingel.

(SD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på att utbildningsdelen skulle utformas annorlunda.

Ekonomirapport oktober

Landstinget förväntas göra ett årsresultat på minus 114 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för oktober. Skillnaden mot budgeten beror främst på det underskott som finns på Akademiska sjukhuset om 290 miljoner kronor.

Prognosen är en förbättring med 1 miljon kronor jämfört med föregående månad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förbättrar sin prognos med 15 miljoner kronor beroende på lägre kostnad för vårdval. Folktandvården förbättrar sin prognos med 3 miljoner kronor. Finansförvaltningen försämrar sin prognos med 12 miljoner kronor till följd av lägre skatteintäkter. Landstingsövergripande verksamheter försämrade prognosen med 5 miljoner kronor. Detta beror främst på ytterligare kostnadsökningar för nya hepatit C-läkemedel.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott utsett

Landstingsstyrelsen utsåg ledamöter till landstingsstyrelsens arbetsutskott. Utskottet har i uppgift att vara beredningsorgan till landstingsstyrelsen. Följande ledamöter utsågs:

Börje Wennberg (S), ordf, Johan Edstav (MP), Sören Bergqvist (V), Nina Lagh (M), Lena Lundberg (FP)

Kontakt