Uppsnabbat landstingsstyrelsen 26 maj 2014

2014-05-26

Skärpta krav i landstingets nya miljöprogram

Minskad användning av engångsartiklar, solceller på taken och fler videomöten på distans för att minska på resorna. Det är några av de miljöåtgärder som landstinget planerar under de närmaste åren.

Det nya miljöprogrammet gäller från 2015-2018 och innehåller mål och åtgärder inom tre huvudområden:

  • minskad klimatpåverkan (transporter, energi, förbrukningsmaterial)
  • hälsosam och giftfri miljö (kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier)
  • hållbar och effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och biologisk mångfald).


En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångsprodukter inom vården har ökat på senare år. Merparten av produkterna är tillverkade av plast, vilket ger stora avfallsmängder som tas om hand och som också har klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp. Målet är att användningen av engångsprodukter ska minska med 15 procent till 2018.

Ett annat mål är att koldioxidutsläppen från resor ska minska. Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ersättas med videomöten, men även patienternas resor till och från vården ska minska med hjälp av ökad användning av telemedicin.

När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, cirka 20 tak på Akademiska sjukhusets område och cirka18 tak på fastigheter i övriga länet.

Landstingsstyrelsen godkände miljöprogrammet. (V) och (MP) lämnade yrkanden som avslogs, bland annat om att höja andelen ekologiska livsmedel. 

Det slutgiltiga beslutet tas vid landstingsfullmäktiges junisammanträde.

Möjligt lista sig i grannlän från 1 juli

Från den 1 juli 2014 ska det bli möjligt för invånare i Uppsala län att lista sig i Stockholms län och i Gävleborgs län. På motsvarande sätt kan invånare i Stockholms län och Gävleborgs län lista sig i Uppsala län. Det är innebörden av ett nytt samverkansavtal, som godkändes av landstingsstyrelsen. Landstinget har tidigare tecknat motsvarande avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland.

(V) reserverade sig mot avtalen.

Landstingsstyrelsen godkände också ett mellanlänsavtal med Landstinget Gävleborg.

Kultur i Länet byter namn

Landstingsförvaltningen Kultur i Länet byter namn till Kultur och bildning. Det beslutade landstingsstyrelsen. Det nya namnet ska bättre beskriva förvaltningens bredd och inkluderar alla kärnverksamheter, inte bara kulturen, utan även folkhögskola och länsbibliotek.

Yttrande om kunskapsstyrning

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Promemorian ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Landstinget hänvisar till ett gemensamt yttrande från Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen.

Sent utlämnande av journalhandlingar

Landstinget har yttrat sig till JO över ett fall där landstinget dröjt med att lämna ut journalhandlingar. Landstinget beklagar att handläggningen blivit oacceptabelt fördröjd.

Svar till landstingets revisorer

Landstingsstyrelsen har svarat på en skrivelse från landstingets revisorer som handlar om redovisningsprinciper för 2013 samt en skrivelse om intern styrning och kontroll 2013.

Landstingets kompetensförsörjning granskad

Landstingets revisorer har granskat landstingets kompetensförsörjning. Av landstingsstyrelsens svar på skrivelsen framgår att landstinget ska ta fram en plan för kompetensförsörjningsprocessen. Med denna som modell ska landstinget skapa ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för kompetensförsörjningen.

Landstingets beredskap och arbete med etik, korruption och oegentligheter granskad

Landstingets revisorer har granskat landstingets beredskap med när det gäller etik, korruption och oegentligheter.

Av rapporten framgår att landstinget inte har en ändamålsenlig beredskap för att hantera korruption och oegentligheter. Landstinget rekommenderas att kartlägga övergripande risker och införa integrerade rutiner och att utarbeta utbildningsinsatser.

Landstingsstyrelsen ser allvarligt på de risker som revisionen pekar på och beslutade att lämna revisionsskrivelsen till landstingsdirektören för omedelbara korrigerande åtgärder.

(S), (V) och (MP) lämnade ett särskilt yrkande om att landstingsdirektören skulle få i uppdrag att återkomma med ett förslag på utformning av ett whistleblowing-system för landstinget. Detta avslogs.

Kontakt