Uppsnabbat landstingsstyrelsen 27 oktober 2014

2014-10-27

Landstinget går över till digitala handlingar

Landstinget ska gå över till att använda digitala handlingar för samtliga nämnder och landstingsfullmäktige från och med den 1 januari 2015. Det beslutade landstingsstyrelsen.

För att göra det möjligt att införa en papperslös distribution av handlingarna ska samtliga fullmäktigeledamöter och ersättare förses med surfplattor. Plattorna ska även användas vid landstingsfullmäktiges sammanträden för att bland annat begära ordet och rösta.

Inköpet av surfplattor beräknas kosta landstinget drygt 800 000 kronor. Den löpande kostnaden beräknas till cirka 2 700 kronor per ledamot och år. Samtidigt sparar landstinget pengar på att avveckla pappersdistributionen. Tryck- och distributionskostnaderna för handlingarna till landstingsfullmäktige och tre av landstingets nämnder uppgår på ett år till cirka 280 000 kronor.

Ökade kostnader för renovering

Renoveringen av Akademiska sjukhusets ursprungliga byggnad, ingång 15, har blivit dyrare än vad som från början var tänkt. Ursprungligen var kostnaden beräknad till 53,5 miljoner kronor. Nu har den stigit till 83,5 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna beror bland annat på att det har tillkommit fler våningsplan som ska renoveras. Man har också under renoveringens gång hittat vissa miljöfarliga ämnen som kvicksilver, bly och radon som måste saneras. Eftersom huset är kulturhistoriskt intressant och k-märkt ställs det särskilda krav på varsamhet när man bygger om.

När huset är klart kommer det att inrymma bland annat sjukhusledningen, fackliga expeditioner, EPJ-förvaltning och administrationen för Landstingsservice.

Landstingsstyrelsen beslutade att bevilja Landstingsservice ytterligare 30 miljoner kronor för att slutföra renoveringarna.

Anslagsramar fastställda

Landstingsstyrelsen fastställde anslagsramarna för landstingets övergripande verksamhet. Sammanlagt handlar det om 479 miljoner kronor som fördelas på bland annat landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum och förtroendemannaorganisationen.

Landstingsstyrelsen fastställde också anslagsramen för regional verksamhet till 36,5 miljoner kronor. Dessa medel går till bland annat Regionförbundet, Upplandsstiftelsen och Mälardalsrådet.

Fördelning av FoU-medel

Fördelningen av landstingets riktade FoU-medel för 2015 är nu klar. Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag.

Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har patientnära inriktning. För 2015 delas sammanlagt 3,5 miljoner kronor ut till 23 forskningsprojekt och 9 utvecklingsprojekt.

Nytt ALF-avtal godkänt

Ett nytt så kallat ALF-avtal har tagits fram. Avtalet reglerar samarbetet kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården och vilken ersättning landstingen får för sin medverkan i utbildning och klinisk forskning. Avtalet ersätter den tidigare överenskommelsen från 2003. Avtalet godkändes av landstingsstyrelsen.

Fördyring av byggnad för PET/MR

Landstingsservice får använda 4,8 miljoner kronor utöver vad som tidigare beslutats för att göra färdigt byggnaden för en PET/MR-kamera inom Akademiska sjukhuset. Projektet har fördyrats bland annat på grund av oklarheter vid upphandlingen.

Landstinget går med i hälsofrämjande nätverk

Landstinget ska ansöka om medlemskap i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård från 2015. Det beslutade landstingsstyrelsen. Nätverket syftar till att driva utvecklingen av en hälso-inriktad hälso- och sjukvård som är integrerad med ordinarie verksamhet med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården är sedan tidigare medlemmar i nätverket. Nu går landstinget i stället över till ett gemensamt medlemskap. Årsavgiften för landstinget blir högst 280 000 kronor per år.

Landsting ska samverka om läkemedel

Landstinget ska medverka i samverkansmodellen för läkemedel och arbeta för att intentionerna i den ska uppfyllas. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Modellen syftar till att förbättra samverkan mellan landstingen inom läkemedelsområdet för att möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.

Yttrande om registerutdrag

Landstinget har yttrat sig till justitieombudsmannen över en patientanmälan till JO. Ärendet gäller en patient som anser att hon inte har fått de registerutdrag som hon har rätt till. Landstinget skriver i svaret att man har överlämnat de begärda registerutdragen i enlighet med landstingets rutiner.

Yttrande över riskhanteringsplan för Fyrisån

Landstinget har yttrat sig till länsstyrelsen i Uppsala län över skrivelsen "Underlag till tidigt samråd för riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala." Landstinget instämmer i huvudsak med underlaget, men lämnar några synpunkter.

Yttrande om läkemedel för särskilda behov

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över delbetänkandet Läkemedel för särskilda behov. Utredningen har analyserat situationen när det gäller tillgång, kostnader och prissättning av läkemedel för särskilda behov inklusive bland annat smittskyddsmedel. Det föreslås åtgärder för att underlätta tillgången och förenkla den nuvarande hanteringen. Landstinget är i huvudsak positivt till utredningens förslag.

Yttrande om ändringar i hälso- och sjukvårdslagen

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över ett förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Förslaget innebär att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Landstingen får dock fortsättningsvis, på frivillig basis, besluta att införa vårdvalssystem enligt LOV.

Landstinget avstyrker förslaget till ändring. I yttrandet skriver landstinget att lagen bara har varit i funktion en ganska kort tid. "Att så hastigt avskaffa den nationella lagstiftningen skulle enligt landstingets uppfattning inverka menligt på den goda utveckling inom primärvården som lagen delvis bidragit med. Att med kort varsel upphäva gällande lagstiftning kan dessutom få konsekvenser som med hänsyn till den snabba hanteringen kan vara svåra att överblicka."

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ville ha ett annat yttrande som tillstyrkte lagändringen.

Ekonomirapport september

Landstinget förväntas göra ett årsresultat på minus 115 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för september. Skillnaden mot budgeten beror främst på det underskott som finns på Akademiska sjukhuset om 290 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad har prognosen för Primärvården förbättrats med 3 miljoner kronor. Lasarettet i Enköpings prognos är nu minus 20 miljoner kronor, vilket är en försämring med jämfört med föregående prognos på 4 miljoner kronor.

Kontakt