Uppsnabbat landstingsstyrelsen 31 mars 2014

2014-03-31

Yttrande över remiss om samordning av klinisk forskning

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Starka tillsammans.

Utredningen innehåller bland annat ett förslag till ett nationellt samordningssystem för den kliniska forskningen för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet. Systemet bygger på regionala stödfunktioner och en central nämndmyndighet.

Äldrecentrum inrättas vid Hälsa och habilitering

Ett äldrecentrum ska inrättas vid förvaltningen Hälsa och habilitering. Det beslutade landstingsstyrelsen. Syftet med centret är att samordna landstingets arbete med att utveckla vården av de mest sjuka äldre i länet.

Landstingsstyrelsen beslutade också att Hälsa och habiliterings uppdrag att vara ett stöd för den samlade primärvården i länet och att samordna och utveckla närvården ska tydliggöras under 2014.

Vidare beslutades det att barnhälsovårdens länsavdelning och mödrahälsovårdens samordnande funktioner ska ligga kvar vid Akademiska sjukhuset.

Regler införs för landstingets egna verksamheter i samband med vårdval

Vad gäller för landstingets egna verksamheter i samband med att landstinget inför vårdval inom primärvård och specialistvård? Detta finns beskrivet i ett nytt regelverk som antogs av landstingsstyrelsen.

Syftet med reglerna är att ge landstingets egna verksamheter tydliga förutsättningar för sin planering och att säkerställa konkurrensneutralitet, så att varken landstingets egna förvaltningar eller privata vårdgivare gynnas eller missgynnas. Reglerna ska också säkerställa att införande av vårdval görs på ett sådant sätt att studenter även fortsättningsvis kan erbjudas högkvalitativa utbildnings- och praktikplatser.

(V) reserverade sig och yrkade på avslag. (S) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Ekonomiprognos pekar mot minusresultat för landstinget

Landstinget beräknas göra ett minusresultat under 2014 på 141 miljoner kronor när engångsintäkterna för försäljningen av Ulleråkersområdet har räknats bort. Det visar ekonomiprognosen för februari.

Underskottet beror främst på att Akademiska sjukhuset väntas göra ett negativt resultat på 190 miljoner kronor. Under början av året har sjukhuset haft fortsatt stora problem med stängda vårdplatser som en följd av sjuksköterskebristen. Detta har lett till lägre intäkter från riks- och regionvård. Läget har nu förbättrats och sjukhusets plan är att de flesta vårdplatserna ska vara öppna igen i april.

Landstinget ökar utrensning av miljöfarliga ämnen

Landstinget använder allt färre miljöfarliga ämnen i sin verksamhet. På tre år har landstinget tagit bort nästan hälften av de 123 kemikalier som står på avvecklingslistan och ersatt dem med nya arbetssätt och miljöanpassade medel. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2013, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde.

I rapporten har landstinget följt upp miljöarbetet och jämfört utfallet med målen för landstingets miljöprogram för 2011-2014. Miljöprogrammet har två fokusområden: minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö. Det finns också en övergripande vision om att landstinget ska bli fossilbränslefritt till år 2020.

Inom de flesta områden har landstingets miljöpåverkan minskat, en trend som har pågått i flera år.

Andelen ekologiska livsmedel ökade under 2013 till 39 procent, vilket placerar landstinget i toppskiktet bland Sveriges alla landsting och kommuner.

Landstinget har också under de senaste åren haft bland de högsta andelarna miljöfordon. Trots detta ökade landstingets utsläpp av klimatpåverkande gaser. En förklaring till detta är att kollektivtrafikförvaltningen UL har fått ett utökat uppdrag samtidigt som tillgången på biogas har varit begränsad. Kollektivtrafiknämnden har tagit fram en plan för avveckling av fossila bränslen, som ett steg i arbetet mot att minska landstingets klimatpåverkan.

Många andra miljömål ser ut att uppnås. Det gäller bland annat de anställdas resor till och från jobbet, där mängden koldioxidutsläpp per årsarbetare har minskat med 18 procent jämfört med 2010. Energiförbrukningen har minskat med fem procent och avfallshanteringen har förbättrats så att en tredjedel av allt avfall numera återvinns.

En nyhet i årets redovisning är att landstinget för första gången redovisar klimatpåverkan av förbrukningsvaror. Den uppgick till 10 452 ton koldioxidutsläpp eller 16 procent av landstingets totala utsläpp.

Ett nytt miljöprogram för landstinget är ute på remiss och ska beslutas av landstingsfullmäktige i juni.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande om att policyn för tjänsteresor behöver ses över.

Kontakt