Uppsnabbat produktionsstyrelsen 18 december 2014

2014-12-18

Patienter får möjlighet att kommentera journaler på nätet

Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Produktionsstyrelsen beslutade att landstinget ska införa e-hälsotjänsten "Patientens noteringar".

Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Sedan starten för två år sedan har över 60 000 personer använt möjligheten att logga in.

Landstinget har också infört en rad andra självservicetjänster via nätet. Bland annat kan patienter skicka och ta emot meddelanden från vården, boka tider, lista sig, följa remisser, avge hälsodeklaration, uppdatera kontaktuppgifter och ta del av journalloggar.

Den nya tjänsten "Patientens noteringar" innebär att det blir möjligt för en patient att göra noteringar med egna kommentarer till det som står i patientjournalen. Kommentarerna hamnar inte direkt i journalen, utan lagras separat. Patienten avgör själv vem som ska ha tillgång till kommentarerna. Vårdpersonalen har inte skyldighet att leta rätt på kommentarerna. Patienter som vill vara säkra på att noteringarna uppmärksammas måste säga till särskilt om detta.

Tjänsten "Patientens noteringar" kommer att bli tillgänglig för patienter i början av januari.

Budgetar fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde budgeterna för Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering, Landstingets resurscentrum och Landstingsservice. Resultatmålet är 0 kronor för alla förvaltningar utom Folktandvården, som har målet att gå med 10 miljoner kronor plus. Budget och resultatmål för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kommer att beslutas senare.

Projekt med vårdnära service fortsätter

Projektet med "vårdnära service", som på försök drivs vid flera avdelningar på Akademiska sjukhuset, kommer att fortsätta under 2015. Det beslutade produktionsstyrelsen. Konceptet innebär att vissa typer av tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering, utförs av annan personal än vårdpersonal.

Produktionsstyrelsen beslutade också att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset och förvaltningschefen för Landstingsservice att förbereda ett införande av konceptet vid hela sjukhuset under 2016.

Landstinget tillsätter gemensam arkivarie

Landstingets förvaltningar ska få en gemensam arkivariefunktion. Det beslutade produktionsstyrelsen. Arkivarien, som får sin placering vid landstingsarkivet, ska bistå förvaltningarna med råd och stöd och på så sätt bidra till en förbättrad arkivhantering vid förvaltningarna

Produktionsstyrelsen beslutade också att upphandla ett arkivutrymme där landstingets samlade räkenskapsmaterial ska förvaras.

Kontakt