Uppsnabbat produktionsstyrelsen 24 juni 2014

2014-06-24

Beslut om tillagningsmetod för patientmaten på Akademiska sjukhuset

Produktionsstyrelsen har beslutat vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. Det blir ett upplägg som innebär att maten portionsförpackas och kyls ner fram tills att den ska serveras.

Landstinget har tidigare fattat beslut om att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland. Ett nytt tillagningskök ska byggas på Akademiska sjukhuset. Detta beräknas kunna tas i drift i mitten av 2016.

Frågan om vilken produktionsmetod som ska användas har utretts under våren. Till utredningen har en referensgrupp knutits med representanter för sjukhusledning, nutritionsråd, patientorganisationer och politiker.

Utredningsarbetet är nu klart och har mynnat ut i en rekommendation att maten ska laga i ett portionssystem med förebild från Oslo Universitetssjukhus. Metoden innebär att maten lagas från grunden i köket och läggs upp på porslinstallrikar, som kyls ner innan de skickas ut till avdelningarna. På avdelningarna finns måltidsvärdar som värmer maten utifrån patienternas beställningar.

Patienterna vid Akademiska sjukhuset kommer att kunna välja mellan ett tjugotal rätter enligt en meny som förnyas varje dag. Tidpunkten för måltiden blir också mer flexibel. Den som är borta på en undersökning under lunchtid kan få sin mat värmd vid en senare tidpunkt.

Kostnaden för patientmaten i det nya systemet beräknas till 170 kronor per dag, vilket är 33 kronor lägre än dagens kostnad. Sammanlagt blir det en minskad kostnad på 8,6 miljoner kronor per år, tack var att produktionskedjan blir effektivare och kräver mindre personalinsatser.

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att införa en produktions- och leveransmetod enligt den modell som används vid Oslo Universitetssjukhus vid Akademiska sjukhuset.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att maten vid Akademiska sjukhuset ska serveras varm direkt från köket där det tillagas.

Patientmaten vid Lasarettet i Enköping kommer enligt ett tidigare beslut att från 2015 lagas på plats och serveras varm, utan föregående nedkylning. I valet av metod hänvisades till sjukhusets mindre storlek, som gör varmhållning mer lämplig.

Väntetider inom neuropsykiatri ska kortas

Efter att antalet remisser till neuropsykiatrisk utredning ökat ligger väntetiden för vuxna idag på omkring två år. Det visar en kartläggning som landstinget har gjort. Produktionsstyrelsen beslutade om åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

I gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår en rad psykiatriska diagnoser, bland annat adhd, add, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Under senare år har antalet remisser till neuropsykiatrin ökat och därmed också väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar. Det är mot bakgrund av detta som kartläggningen har gjorts.

Produktionsstyrelsen gav Primärvården och Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en modell för bästa omhändertagande av personer med misstänkta och bekräftade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hälsa och habilitering och Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram förslag på hur omhändertagandet av personer med Asperger och autism kan optimeras.Det ska också göras en utredning om hur habiliteringens husläkarmottagning ska utformas för att på bästa sätt vara ett stöd för brukare och patienter.

Produktionsstyrelsen kommer att följa upp frågan under hösten.

Oförändrad prognos för Akademiska

Prognosen för Akademiska sjukhuset är oförändrad. Sjukhuset väntas göra ett resultat i enlighet med den fastställda budgeten på minus 190 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för maj månad. Lasarettet i Enköping har förbättrat sin prognos något jämfört med föregående månad och väntas nu göra ett resultat för 2014 på minus 20 miljoner kronor. Övriga förvaltningar har en oförändrad ekonomisk prognos.

Landstinget vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få jobb

Landstinget ska följa upp arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Landstinget beslutade 2011 om en landstingsgemensam inriktning för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Beslutet motiverades med att personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, i betydligt större utsträckning än personer utan nedsatt arbetsförmåga står utanför arbetsmarknaden.

I inriktningsbeslutet listades tänkbara aktiviteter som landstinget skulle kunna genomföra för att skapa förutsättningar till ett inkluderande arbetsliv. Det handlar till exempel om att se över rekryteringsprocesser och tillgänglighet och att ha riktade erbjudanden om praktikplatser och sommarjobb.

Produktionsstyrelsen beslutade att begära att få en redovisning av landstingets arbete med att möjliggöra arbete för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska läggas fram i produktionsstyrelsen hösten 2014.

Vårdplan på Samariterhemmet renoveras

Landstingsservice får använda ytterligare 8 miljoner kronor för att renovera ett vårdplan på Samariterhemmets sjukhus. Det beslutade produktionsstyrelsen. Lokalerna har tidigare använts av UCC. Akademiska sjukhuset har meddelat behov av att ta över lokalerna. För att lokalerna ska uppfylla landstingets krav behöver de ställas i ordning.

Vårdgarantirapport maj

Under maj klarade landstinget grundkraven för kömiljarden när det gäller behandling, men inte när det gäller besök. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

Inom specialistvården fick 72,1 procent av patienterna behandling inom två månader. Kömiljardens grundkrav är 70 procent. 69,3 procent av patienterna fick tid för besök hos specialist inom två månader. Gränsen för att klara kömiljardens grundkrav ligger på 70 procent.

För att få del av kömiljarden måste landstinget också klara ett prestationskrav. Landstinget klarade inte gränsen för detta.

Telefontillgängligheten till primärvården låg på 91 procent inom den landstingsdrivna och 79 procent inom den privata primärvården. Kriteriet är att komma fram samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 87 procent i den landstingsdrivna primärvården och 87 procent i den privata.

Landstinget tecknar nytt hyresavtal för Samariterhemmet

Landstinget kommer att fortsätta att hyra lokaler i Samariterhemmets sjukhus. Produktionsstyrelsen beslutade att ett nytt hyresavtal ska tecknas med Diakonistiftelsen. Landstinget har hyrt sjukvårdsbyggnaderna sedan 1997. Det nya hyresavtalet gäller i 15 år och kan därefter förlängas med femårsintervall.

Kontakt