Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 februari 2014

2014-02-25

Fålhagens vårdcentral flyttar till Resecentrum

Fålhagens vårdcentral kommer att flytta till Resecentrum. Produktionsstyrelsen beslutade att godkänna den nya lokaliseringen. Flytten är planerad att ske i april 2015.

Införande av ProVer på Akademiska och Lasarettet i Enköping

Landstinget har tidigare beslutat att införa ett landstingsgemensamt verktyg för produktionsplanering, ProVer. Införandet har gått långsammare än vad som var planerat. I dagsläget används systemet vid ett 20-tal enheter. I stället används olika system, databaser och excelfiler, vilket ökar risken för fel och gör det svårare att få fram en samlad bild.

Produktionsstyrelsen gav produktionsdirektören i uppdrag att tillsammans med sjukhusledningarna för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ta fram en modell för införande av ProVer på samtliga möjliga användarenheter.

Administrativa arbetsuppgifter ska kartläggas

En kartläggning ska göras av administrativa arbetsuppgifter som utförs av sjukvårdspersonal. Syftet med kartläggningen är att finna former för avlastning, där så är möjligt.

Kartläggningen ska visa vilka administrativa arbetsuppgifter som måste utföras av sjukvårdspersonal, vilka administrativa arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal och vilka administrativa arbetsuppgifter som nu eller på sikt kan utföras genom att utforma IT-systemen på ett bättre sätt.

Undersökningar som har gjorts pekar mot att endast en tredjedel av läkarnas tid och en femtedel av sjuksköterskornas tid ägnas åt direkt patientarbete.

Tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Produktionsstyrelsen gav landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en programhandling för tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet på byggnadens västra sida. Programarbetet beräknas kosta 5,5 miljoner kronor.

Kontakt