Uppsnabbat produktionsstyrelsen 28 oktober 2014

2014-10-28

Sjukhusen vidtar åtgärder för att förbättra patientsäkerhetskulturen

Landstinget har under våren genomfört en mätning av patientsäkerhetskulturen vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Resultatet visar att patientsäkerhetskulturen vid Akademiska sjukhuset ligger på ungefär samma nivå som vid senaste undersökningensom gjordes 2011. Vid Lasarettet i Enköping har den försämrats jämfört med 2011 års höga nivå, men är fortfarande bättre än riksgenomsnittet. 

De problem som lyfts fram vid Lasarettet i Enköping är bland annat att återföringen och kommunikationen kring avvikelser har försämrats. Informationsöverföringen mellan enheter anses inte fungera tillfredsställande och förtroendet för ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet har försämrats.

Vid produktionsstyrelsens sammanträde redovisade sjukhusen vilka åtgärder man nu vidtar för att förbättra patientsäkerhetskulturen.

Lasarettet i Enköping har infört så kallade patientsäkerhetsdialoger, där vårdenheter träffar sjukhusledningen för att diskutera patientsäkerhetsläget. Under hösten har det anordnats en temadag om patientsäkerhetskultur för alla chefer. Alla arbetsplatser ska upprätta handlingsplaner utifrån patientsäkerhetsmätningen.

Även vid Akademiska sjukhuset ska verksamhetsledningarna ta fram handlingsplaner. Det planeras en patientsäkerhetsutbildning för samtliga chefer och medarbetare under de kommande två åren. I vår ska det hållas en sjukhusgemensam eftermiddag med tema patientsäkerhetskultur. Arbetet med så kallade patientsäkerhetsronder fortsätter. De avvikelser som fångas upp kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete.

Den nu aktuella mätningen av patientsäkerhetskultur handlar om vilka attityder och uppfattningar som finns hos personalen. Det görs också andra uppföljningar av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i praktiken, där man bland annat tittar på basal hygien och klädregel. I dessa mätningar har landstinget fått bra resultat.

Styrkort fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde styrkorten för 2015 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Hälsa och habilitering, Landstingets resurscentrum och Landstingsservice i de delar som handlar om strategiska mål, framgångsfaktorer samt mål.

Kontakt