Uppsnabbat produktionsstyrelsen 29 april 2014

2014-04-29

Rättelse

I Uppsnabbat från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 28 april fanns ett fel angående målrelaterad ersättning. Följande information är den korrekta:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att betala ut målrelaterad ersättning till vissa externa vårdgivare.

Uppsala Närakut, CityAkuten i Praktikertjänst AB tilldelas 761 000 kronor, 1177 Vårdguiden, Medhelp Care Uppsala 683 000 kronor, Närpsykiatri i HÄTÖ 1 miljon kronor, Närpsykiatri i Enköping AB 66 000 kronor och Unilabs AB 290 000 kronor.

Minus för Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping riskerar att göra ett minusresultat på -17 miljoner kronor för 2014. Det visar den senaste ekonomiprognosen. Detta är 10 miljoner kronor sämre än budget. Försämringen är en konsekvens av att prismodellen för Bild och funktion har förändrats, vilket lett till minskade intäkter för lasarettets radiologiska centrum. Styrgruppen för ny prismodell inom radiologin ska följa upp vad som har orsakat kostnadsförskjutningarna.

Åtgärder för bättre styrning av patientflöden

Akademiska sjukhuset har tagit fram förslag till en åtgärdsplan för att förbättra styrningen av patientflöden och dimensioneringen av vårdplatser. I det åtgärdspaket som har tagits fram ingår följande delar:

  • Inrätta ett sjukhusövergripande slutenvårdsråd med uppdrag att analysera och följa upp slutenvårdssituationen och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete
  • Inrätta sjukhusgemensamma nyckelindikatorer som möjliggör uppföljning
  • Inrätta en korttidsavdelning i anslutning till den sjukhusgemensamma akutmottagningen. Denna ska ge möjlighet till observation och mottagande av prov- och labbsvar innan beslut om inläggning på vårdadelning. En första prioritet är att öppna sex vårdplatser
  • Förstärka de vårdkoordinerande funktionerna
  • Förbättra rutinerna för utlokaliserade patienter


Målet är att åtgärdspaketet ska vara genomfört före hösten.

Samlad rehabilitering utreds

Landstinget ska utreda förutsättningarna för en samlad rehabiliteringsverksamhet. Det beslutade produktionsstyrelsen. Utredningen ska ta den åtgärdsplan för rehabiliteringen som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att ta fram i beaktande. Utredningen ska också ta i beaktande framtida lokalbehov för en eventuellt samlokaliserad rehabilitering.

Produktionsstyrelsen tog även upp frågan om utomläns- och utlandsrehabilitering av patienter, så kallad "klimatvård".

Styrelsens uppfattning är att slutenvårdsrehabilitering i vissa fall kan utgöra ett mer praktiskt alternativ för patienter som har lång resväg och stort behov av intensiv dagvårdsbehandling. Den neurologiska rehabiliteringen har idag ont om vårdplatser för patienter som behöver stanna över natten och det kan innebära att behovet av klimatvård ökar. Produktionsstyrelsen beslutade därför att utlandsrehabilitering kan genomföras inom existerande budgetramar, om den bedöms nödvändig av behandlande rehabiliteringsläkare.

Landstinget ser över "snabbspår"

Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen. Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre.

Direktinläggningar, eller "snabbspår", finns idag på flera håll i landet och innebär att äldre patienter kan läggas in på sjukhus direkt, till exempel efter mobila hembesök eller via distriktsläkare och kommunal hemvård, utan att först behöva bedömas på en akutmottagning.

Socialstyrelsen har gjort en utvärdering och ser stora fördelar. Förutom tidsvinsten för patienterna leder det till kortare väntetider och färre omflyttningar. Socialstyrelsen rekommenderar därför att landstingen inför snabbspår för de mest sjuka äldre, så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården.

Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att lämna en redovisning över pågående och tänkbara direktinläggningsspår.

Uppdraget ska redovisas vid produktionsstyrelsens möte i december.

Arkivariefunktion utreds

Landstinget överväger att tillsätta en funktion som landstingsövergripande arkivarie.

Hanteringen av landstingets arkiv regleras i arkivregler, arkivhandbok och i lagtext. Det praktiska ansvaret vilar idag på de enskilda förvaltningarna och kvaliteten på de olika förvaltningarnas arkivhantering varierar. Landstingsarkivet har bland annat till uppgift att bedriva tillsynsverksamhet och kan därför ha en utbildande och rådgörande roll, men inte själva praktiskt stödja förvaltningarna i deras löpande arbete.

Produktionsstyrelsen beslutade att tillsätta en utredning som ser över möjligheten att förvaltningarna gemensamt kan tillsätta en funktion som arkivarie. Syftet är att kvalitetssäkra och säkerställa en rationell hantering av förvaltningarnas arkiv. Styrelsen beslutade också att undersöka möjligheten att samla allt räkenskapsmaterial inom landstinget på ett enda ställe.

Produktionsstyrelsen vill ha samlad bild av investeringar

En sammanställning över alla pågående investerings- och fastighetsutvecklingsprojekt i landstinget ska tas fram. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Framtidens Akademiska är ett stort projekt som innebär omfattande ny- och ombyggnationer av fastigheter på sjukhusområdet. Samtidigt pågår annan investeringsverksamhet inom Akademiska sjukhuset och andra områden som också kräver resurser. Produktionsstyrelsen vill därför få en samlad bild över de beslutade investeringarna och de framtida ekonomiska konsekvenserna.

Upphandling av dostjänst

Landstinget ska genomföra en upphandling av så kallade dostjänster, det vill säga förpackning och administration i påsar eller motsvarande för patienter som inte själva kan hantera sin läkemedelsdosering.

Upphandlingen kommer att påbörjas under våren 2014 och görs i samarbete med landstingen i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Örebro, Sörmland och Uppsala, där arbetet leds av Västmanland. Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till 15 miljoner kronor för Landstinget i Uppsala län.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande.

Kontakt