Uppsnabbat produktionsstyrelsen 30 september 2014

2014-09-30

Försämrad årsprognos för landstinget

Landstingets årsprognos för 2014 har försämrats med 50 miljoner kronor. Det framgår av tertialrapport 2, som omfattar perioden januari till augusti. Enligt den senaste prognosen väntas landstinget göra ett minusresultat på 111 miljoner kronor. Enligt budget skulle landstinget ha gjort ett plus på 68 miljoner.

Underskottet beror framför allt på att Akademiska sjukhusets prognos har försämrats med ytterligare 100 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser. Sjukhuset väntas nu göra ett minusresultat på 290 miljoner kronor, varav 190 miljoner kronor är godkänt av landstingsfullmäktige.

De främsta orsakerna till Akademiskas försämrade ekonomi är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material och en svagare ekonomisk utveckling under sommaren.

Samtidigt har flera förvaltningar förbättrat sina prognoser. Folktandvården väntas nu göra ett överskott på 10 miljoner kronor, vilket är två miljoner bättre budget. Primärvården går från ett förväntat nollresultat till en plusprognos på 5 miljoner. Lasarettet i Enköping väntas göra ett minusresultat på 16 miljoner kronor, en förbättring med fyra miljoner jämfört med föregående prognos. Hälsa och habilitering har hämtat upp ett väntat miljonunderskott och väntas nu göra ett nollresultat. Landstingsservice redovisar en årsprognos som är i ekonomisk balans och i enlighet med budget.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektörerna vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna.

Tidigare har produktionsstyrelsen begärt fram handlingsplaner från Akademiska sjukhuset och Enköping för att uppnå beslutade resultatmål och produktionsnivåer för Akademiska. Dessa handlingsplaner redovisades för styrelsen.

Planer på flytt av Gottsunda vårdcentral

Primärvården har planer på att eventuellt flytta Gottsunda vårdcentral. Det framgår av en skrivelse till produktionsstyrelsen.

Idag ligger vårdcentralen intill Gottsunda centrum, men som ett resultat av ombyggnationer har den hamnat på baksidan av centrumet och därigenom har tillgängligheten försämrats. Ett annat problem är att verksamheten är uppdelad i olika byggnader som ligger långt ifrån varandra, där det också finns problem med inomhusmiljön i vissa lokaler.

Primärvården vill att vårdcentralen ska ligga samlat i en mer central lokal i Gottsunda centrum i en planerad utbyggnad.

Produktionsstyrelsen anser att det finns goda skäl att flytta vårdcentralen, men att det inte behövs något beslut på politisk nivå så länge flytten ryms inom befintlig budget.

Vårdgarantirapport augusti

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för augusti. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

Inom specialistvården fick 53 procent av patienterna besök inom två månader och 49,7 procent behandling. Kömiljardens grundkrav ligger på minst 70 procent, och därutöver finns prestationskrav som också måste uppfyllas för att få ta del av de statliga extrapengarna. Landstinget klarar inga av dessa krav.

91 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. Motsvarande siffra för privata vårdgivare var 87 procent. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 89 procent, både inom landstingsdriven och privat primärvård.

Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering utreds

Akademiska sjukhuset ska utreda om verksamheten vid Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, även kallad Arbetsrehab, skulle kunna ingå i en samlad rehabiliteringsverksamhet. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Arbetsrehab har funnits sedan 2011 och har i uppdrag att utveckla arbetsmetoder som underlättar återgång i arbete för patienter med psykisk ohälsa och smärta. En särskild målgrupp har varit patienter som utförsäkrats från sjukförsäkringen. Hittills har verksamheten finansierats med hjälp av stimulansmedel från sjukskrivningsmiljarden. Från årsskiftet saknas finansiering och en avveckling av verksamheten har påbörjats.

Produktionsstyrelsen har tidigare gett sjukhusdirektören i uppdrag utreda förutsättningarna för en samlad rehabiliteringsverksamhet. Det nya beslutet är ett tilläggsuppdrag om att även inkludera Arbetsrehab i utvärderingen.

Utredningen om en samlad rehabilitering ska avrapporteras till produktionsstyrelsen senast i mars 2015.

Upphandling av skrivartjänster

Produktionsstyrelsen beslutade att landstinget ska genomföra en upphandling av skrivartjänster. Genom att standardisera utskrifterna och minska antalet skrivarmodeller hoppas man kunna minska den arbetstid som landstingets medarbetare lägger på olika former av skötsel och underhåll av skrivare. Det nya avtalet kommer att gälla från mars 2015 och fyra år framåt. Värdet på upphandlingen beräknas till 5,7 miljoner kronor per år.

Kartläggning av administration i vården ger inget entydigt svar

Landstinget har genomfört en kartläggning av administrativa arbetsuppgifter som utförs av sjukvårdspersonal. Syftet var att undersöka möjligheterna till avlastning, till exempel genom att administrativa arbetsuppgifter görs av andra än sjukvårdspersonal och genom att utforma IT-system på ett bättre sätt.

Kartläggningen har inte kunnat ge något tydligt svar på hur de administrativa arbetsuppgifterna ska fördelas. Utredaren konstaterar att frågan är komplex och kräver en verksamhetsnära kartläggning av samtliga arbetsuppgifter och därefter en bedömning om vem som ska göra vad. Verksamheten måste också vara intresserad och själv initiera en förändring för att den ska bli bestående och inte bara en skrivbordsprodukt.

En viktig åtgärd för att minska risken för administrativt extraarbete är att planera verksamheten och utnyttja resurser på ett bättre sätt. Genom att dokumentera processer och rutiner och se till att de efterlevs kan man slippa merarbete med städning och korrigering i systemen som idag görs. Det processbaserade ledningssystem som nu införs kommer att kunna bidra till det arbetet.

Produktionsstyrelsen uppmanar nu hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att ta tillvara det som kommit fram i utredningen så att vårdpersonal ska kunna lägga mer tid på omhändertagande av patienter.

Pilotprojekt för vårdnära service utvärderat

Vilka effekter får ett system för vårdnära service, så kallad Facility Management? Sedan januari 2014 har det bedrivits ett pilotprojekt vid fyra vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset i syfte att ta reda på detta. Resultatet redovisas i en rapport till produktionsstyrelsen.

Konceptet "vårdnära service" innebär att vissa arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal i stället utförs av servicepersonal med kompetens inom det aktuella området. Det kan till exempel handla om beställning och hantering av förbrukningsvaror och annat arbete som berör varor, textil, logistik, städ och kost.

Det pilotprojekt som har genomförts visar att systemet i grunden tycks vara bra, inte minst från patient- och arbetsmiljöperspektiv. Vårdpersonalens dagliga arbete renodlas.

Innan det går att ställning till om vårdnära service ska införas i stor skala finns det aspekter som måste undersökas närmare.

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att i samarbete med Akademiska sjukhuset, utarbeta förslag till serviceöverenskommelse som bland annat närmare definierar servicetjänsternas innehåll och som tydliggör de ekonomiska effekterna.

Kontakt