Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12 februari 2015

2015-02-12

Landstinget ska ta fram handlingsplan mot psykisk ohälsa

Landstinget ska ta fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Handlingsplanen ska ge förutsättningar för att förbättra vården av barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. Det ska också tas fram en övergripande politisk viljeinriktning för området.

Handlingsplanen ska tas fram i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering och primärvården. Dialog ska även föras med kommunerna och med patient- och brukarorganisationer.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta 600 000 kronor till arbetet med handlingsplanen.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade flera tilläggsyrkanden. Dessa avslogs, men majoriteten lovade att ta in synpunkterna i utredningsarbetet.

Översyn av primärvårdens uppdrag och finansiering

En översyn ska göras av primärvårdens uppdrag, ersättningssystem och finansiering. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Syftet med översynen är att utveckla en mer komplett första linjens vård. Resurserna ska tydligare kopplas till behov och ohälsa, nya etableringar ska vara behovsstyrda och det totala ansvaret för befolkningen beaktas. Vårdcentralsuppdraget ska utvecklas i syfte att öka det förebyggande arbetet och minska behovet av sjukhusets specialistvård. Man ska också utreda möjligheten att samordna vårdcentraler, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med förslag på projekt- och tidplan till sammanträdet i maj 2015.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade flera yrkanden som avslogs. Bland annat handlade det ok att öka tillgången till specialistvård vid länets vårdcentraler samt att inkludera behovet av familjecentraler i översynen.

Akademiska får full rörlig ersättning för 2014

Akademiska sjukhuset kommer att få ut hela den rörliga ersättningen för 2014, det vill säga 3 miljarder kronor, i enlighet med vårdavtal och tilläggsbeställning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser positivt på att Akademiska sjukhuset arbetar med att korta vårdtiderna och beslutar därför att betala ut hela den rörliga ersättningen, som om all beställd vård hade producerats.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde budgeten för 2015. Styrelsen budgeterar ett nollresultat. Budgeten ersätter den budget som fastställdes i december 2014. Förändringarna gäller bland annat att budgeten för vårdval inom specialistvård minskas som en konsekvens av att vårdvalet inom ljusbehandling dras tillbaka.

(SD) yrkade på avslag och ville se ökade anslag till sjukvårdsverksamheter.

Vårdöverenskommelser fastställda

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde vårdöverenskommelser för 2015-2017 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Vårdöverenskommelserna har tagits fram utifrån landstingsplan och budget och ersätter de tidigare vårdavtalen.

(M), (KD), (C) och (FP) yrkade på att medel för närvårdsavdelningen ska reserveras så att den går att utöka. Detta avslogs.

(SD) reserverade sig och yrkade på avslag för överenskommelsen med Folktandvården då man ifrågasatte prioriteringar under stycket "jämlik vård".

Förberedelser för vårdval inom ortopedi och hudsjukvård avbryts

Förberedelserna för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård avbryts. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Förra året beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för dessa områden utifrån lagen om valfrihetssystem. Detta beslut upphävs nu. Den nya politiska majoritetens avsikt är att verksamheterna fortsätter att regleras inom överenskommelserna med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på avslag när det gäller ortopedi.
(M), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på avslag även för hudsjukvård.

Vårdval för ljusbehandling vid psoriasis tas bort

Vårdvalet för ljusbehandling vid psoriasis tas bort. Uppdrag och finansiering av verksamheten ska i stället regleras via vårdöverenskommelserna med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Sedan starten av vårdvalet 2012 har Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping deltagit. Däremot har inga privata aktörer ansökt om att delta. Därför avslutas vårdvalet ljusbehandling vid psoriasis från och med 1 mars 2015.

(M), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Handlingsplan för förbättrat anhörigstöd antagen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en handlingsplan för stöd till anhöriga.

Handlingsplanen innehåller rutiner och metoder för stöd till anhöriga barn och vuxna och syftar till att öka tryggheten och säkerheten både för patienter och anhöriga. Målet är att anhöriga görs delaktiga genom att tillgodose deras behov av information, råd och stöd.

Planen har tagits fram i samverkan med Handikappföreningarnas samarbetsorgan och kommunernas anhörigstöd.

Arbetet med anhörigstöd inom landstinget kommer att följas upp och utvärderas.

Rehabiliteringsgarantin 2015

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om hur statsbidraget för rehabiliteringsgarantin ska fördelas 2015.

Rehabiliteringsgarantin är statliga medel som syftar till att ge patienter evidensbaserad rehabilitering som ska bidra till att de kan återgå i arbete, fortsätta arbete samt förhindra och förebygga sjukskrivning. Sjukdomsgrupperna är patienter i arbetsför ålder som lider av psykisk ohälsa eller långvarig smärtproblematik. Dessa grupper står för 2/3 av alla sjukskrivningar.

De behandlingar som ersätts är kognitiv beteendeterapi för psykisk ohälsa och multimodal teamrehabilitering för smärtproblematik. Såväl landstingsdrivna som enskilda verksamheter kan få bidrag.

Ändring i vårdval för specialiserad öron- näs- och halssjukvård i öppenvård

Förra året infördes vårdval för i öppenvård. Enligt ett tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen skulle det från den 1 januari 2015 bli möjligt att även välja vård som bedrivs i landstingets egen regi. Detta ändras nu, efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Patienter kan fortfarande välja mellan privata vårdgivare och verksamheter som bedrivs i landstingets regi. Men ersättningen till landstingets verksamheter sker inte via vårdval utan fortsätter att regleras i vårdöverenskommelserna med Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Kontakt