Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 juni 2015

2015-06-17

Uppföljning av köer

Tillgängligheten till primärvården är stabil. Det visar en uppföljning för perioden januari till april. I snitt får 87 procent av patienterna hos privata vårdcentraler läkarbesök inom sju dagar. För landstingets egna vårdcentraler var andelen 89 procent.

När det gäller tillgången till specialistvård fick i snitt 80,75 procent av patienterna besök inom 90 dagar i enlighet med vårdgarantin. 85,75 procent fick operation eller behandling. Vid Akademiska sjukhuset har man sett en ökning av antalet patienter inom ögonsjukvård och öron-, näsa- hals-sjukvård. Antalet väntande till dessa områden har ökat. Där kommer nu särskilda insatser göras för att minska väntetiderna.

Vid Lasarettet i Enköping har kösituationen inom urologi förbättrats och nu får 94 procent vård inom 90 dagar. Utmaningen nu är området hud, där brist på läkare inom området har begränsat möjligheten att ta emot alla patienter som söker vård. Patienter har förts över till Akademiska sjukhuset och slussats vidare till andra vårdgivare.

Arbete för Akademisk vårdcentral fortsätter

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsen presenterades en delrapport om arbetet med att införa Akademisk vårdcentral. Projektgruppen fick i uppdrag att återkomma senast i oktober 2015 med detaljerad och komplett införandeplan för en AVC som uppfyller kraven för universitetssjukvård. Målet är att starta en AVC i början av 2016.

Folktandvården får uppdrag om uppsökande verksamhet

Folktandvården får tillbaka uppdraget att utföra uppförande verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget har tidigare haft avtal, dels med Folktandvården, dels med Oral Care AB, om att genomföra uppdraget i länets kommuner. I och med att avtalen löper ut vid årsskiftet övergår uppdraget helt och hållet till Folktandvården. Åtagandet kommer att ingå i överenskommelsen med Folktandvården för 2016-2018.

I uppdraget ingår att genomföra munhälsobedömningar på personer som har rätt till detta och som är bosatta i ordinärt eller särskilt boende. Munvårdsutbildningar ska också erbjudas för berörd personal, och nödvändig tandvård ska erbjudas till berättigade som saknar egen tandläkare eller tandhygienist.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att ärendet skulle återremitteras och det nuvarande avtalet förlängas med 12 månader under återremisstiden.

Fördjupad uppföljning av fysioterapeuter

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan.

Åtta fysioterapeuter har granskats när det gäller journalföring och fakturerade ersättningar.

Resultatet visar att det finns vissa brister i journaldokumentationen hos samtliga vårdgivare. Sju av fysioterapeuterna hade också brister i faktureringsunderlagen.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen anser att samtliga granskade fysioterapeuter i det stora hela har väl fungerande verksamheter och mottagningar.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av vad som framkommit i uppföljningen.

Den aktuella uppföljningen är den andra uppföljningen inom området fysioterapeuter. En tidigare uppföljning gjordes våren 2014. Våren 2016 kommer resterande psykoterapeuter att granskas.

Fördjupad uppföljning av Närpsykiatri i Hätö AB

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av Närpsykiatri i Hätö AB. Resultatet visar att vårdgivaren i allt väsentligt följer gällande regler och avtal och fungerar väl utifrån ett medicinskt perspektiv. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände redovisningen och gav i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag på lämpliga åtgärder med anledning av rapporten.

Revideringar i regelbok för vårdval primär hörselrehabilitering

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om ändringar i regelboken för vårdval inom primär hörselrehabilitering. Bland annat införs ersättning för gjuten hörselgångsinsats för båda öronen. Tidigare har bara en insats ersatts.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att alla mottagningar vid Hälsa och habilitering ska utgå ur vårdvalet från och med 1 januari 2016 och i stället finansieras med anslag.

Plan för stegvis införande av Akermodellen antagen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog en plan för stegvis införande av Akermodellen som metodstöd för stöd i grupp till anhöriga vuxna och barn i landstingets slutenvård vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och slutenvården vid Tierps vårdcentrum.

Akermodellen är en evidensbaserad utbildning för patienter och anhöriga, som har använts i Norge sedan 20 år med goda resultat.

Planen ska genomföras i samverkan med Handikappförbundens samarbetsorgan, kommunernas anhörigstöd, Studieförbundet vuxenskolan, patient- och intresseföreningar samt Röda korset och andra frivilligorganisationer.

Psykiatrin på Akademiska sjukhuset kompenseras

Akademiska sjukhusets verksamhetsområde Psykiatri ska kompenseras med 3,5 miljoner kronor för år 2015 och med 3,5 miljoner kronor för år 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Kompensationen ges mot bakgrund av att Akademiska sjukhuset fick minskade medel när den psykiatriska öppenvården i Norduppland upphandlades 2010. En utredning visar att minskningen var alltför stor. Dessutom har den totala volymen av patienter som vänder sig till Akademiska sjukhuset ökat. På grund av detta görs nu en återbetalning till Akademiska sjukhuset.

Revidering av regelbok för privat psykoterapi

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde ändringar i regelboken för vårdval i Uppsala län gällande privat psykoterapi. I den nya regelboken begränsas lokaliseringen av mottagningen till Uppsala län. Ändringen gäller från den 16 augusti 2015.

Kontakt