Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 maj 2015

2015-05-18

Barnskyddsteam permanentas

Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset permanentas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Barnskyddsteamet har drivits som ett projekt vid Akademiska sjukhuset sedan 2011. Under 2014 gjordes två utvärderingar av externa utredare. De ansåg att verksamheten borde permanentas, men pekade också på brister som först behövde åtgärdas. Det handlade bland annat om samarbete, dokumentation och ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2014 att förlänga projektet, men att också göra en fördjupad uppföljning, bland annat om hur teamet hanterar sekretessfrågor. Landstinget skulle också följa upp arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna.

Den fördjupade uppföljningen är nu klar. Den samlade bedömningen är att Barnskyddsteamets kunskaper inom sekretessområdet är goda. De brister som påtalats har också åtgärdats.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att bevilja finansiering med 2,1 miljoner kronor för 2016, och att verksamheten ska ingå i uppdraget till Akademiska sjukhuset.

I beslutet noterade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har initierat en utredning om diagnosen skakvåld. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill särskilt lyfta fram att barnskyddsteamet ska följa utredningens slutsatser och eventuella rekommendationer.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att ärendet i första hand skulle återremitteras för vidare beredning, i andra hand att finansieringen för barnskyddsteamet skulle förlängas med ytterligare ett år så att en genomgripande utvärdering kan genomföras innan beslut om eventuell permanentning.

Uppföljning av vårdval för hörselrehabilitering

Landstinget har följt upp hur produktionen och ekonomin för den primära hörselrehabiliteringen har utvecklats sedan vårdvalet infördes 1 november 2011. Uppföljningen, som presenterades vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde, visar att produktionen och därmed också kostnaderna ökade markant i samband med införandet. Under 2013 och 2014 minskade kostnaderna och ligger i dag strax över nivån innan vårdvalet infördes.

Projektet Neuropsykiatriskt närvårdsteam förlängs

Projektet Neuropsykiatriskt närvårdsteam förlängs ett år till den 31 december 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sköt till 2,2 miljoner kronor för ändamålet.

Målgruppen för verksamheten är personer över 18 år som har eller själva tror sig ha neuropsykiatriska problem. Målet är att ge deltagarna verktyg att hantera sin situation.

Förlängningen görs under förutsättning att Uppsala kommun är med som medfinansiär.

Projektplan för översyn av primärvården godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt projektplanen för den tidigare beslutade översynen av primärvårdens uppdrag, ersättningssystem och finansiering.

Syftet med översynen är att utveckla primärvårdens uppdrag med beredare uppdrag och ett ersättningssystem som är rättvist och som stimulerar till mer arbete med folkhälsa och förebyggande insatser. Resurserna ska tydligare kopplas till behov och ohälsa och nya etableringar ska vara behovsstyrda. Vårdcentralsuppdraget ska utvecklas i syfte att öka det förebyggande arbetet och för att stärka tidiga och nära insatser och därigenom minska behovet av sjukhusens specialistvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsatte 250 000 kronor för utredningen. En delrapport ska ges till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i oktober 2015 med förslag på förändringar som kan träda i kraft under senare delen av 2016. Slutrapporten ska läggas fram i februari 2016.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett yrkande om kompletteringar till projektplanen, bland annat att utredningen ska se över onödiga tekniska hinder i nuvarande avtal. Yrkandena avslogs, men styrelsen beslutade att vissa förslag ska beaktas i det fortsatta arbetet.

Projekt med central asylsamordnare förlängs

Projektet med att ha en central asylsamordnare vid landstingets ledningskontor förlängs till den 31 december 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kostnaden uppgår till 350 000 kronor. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag till permanent lösning från 2017.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett tilläggsyrkande om att projektet ska sätta upp ett mål som innebär att andelen asylsökande som genomgår undersökning kraftigt förbättras. Detta avslogs mot bakgrund av att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare har avsatt extra resurser för detta ändamål i ett annat ärende.

(SD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Specialistansluten hemsjukvård ses över

Landstinget ska göra en översyn av den specialistanslutna hemsjukvården (SAH). Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tillgången till SAH är olika i olika delar av länet. I Uppsala och Knivsta finns ett sjukvårdsteam tillgängligt dygnet runt. I övriga kommuner bedriver landstinget SAH under kontorstid och därefter utförs insatserna av den kommunala hemsjukvården som har tillgång till primärvårdens beredskapsjour. I Heby kommun utförs vården av olika vårdgivare i den norra respektive söndra kommundelen.

Översynen som nu ska göras omfattar kommunerna Älvkarleby, Heby och Östhammar. En delrapport ska lämnas till styrelsen i oktober 2015.

Återbetalning av målrelaterade medel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning för vårdcentraler för 2014.

När målen inte uppfylls eller endast delvis uppfylls ska ersättning betalas tillbaka.

Återbetalningarna för privata vårdcentraler uppgick till sammanlagt 1 449 713 kronor och beror till största delen på att väntetidsmålen inte har uppfyllts. Återbetalningen för primärvården i egen regi uppgick till 1 488 267 kronor och beror till största delen på att målet om läkarbesök inom sju dagar inte har uppnåtts.

Kontakt