Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 oktober 2015

2015-10-20

Akademiska får medel för standardiserade vårdförlopp

Akademiska sjukhuset får medel för kostnader för att införa standardiserade vårdförlopp och andra aktiviteter som planeras inom Cancerplan 2014-2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. För 2015 får sjukhuset 8,2 miljoner kronor. Detta finansieras med statsbidrag.

Öppen mottagning med sprututbytesverksamhet kan öppna nästa vår

Landstinget kan komma att öppna en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet under våren 2016. Det framgår av ett förslag till utformning som togs upp i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat att landstinget ska ansöka om tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge förvaltningen Hälsa och habilitering i uppdrag att driva verksamheten i enlighet med förslaget.

Den öppna mottagningen med sprututbytesverksamhet blir en utökning av den befintliga mottagningen för hemlösa. Den ska ha öppet fem dagar i veckan och vara bemannad av minst två personer. Kostnaden beräknas till 4,3 miljoner kronor per år.

För att landstinget ska kunna bedriva verksamheten krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Därför är det fortfarande osäkert när verksamheten kommer att kunna starta, men om IVO ställer sig positivt är förhoppningen att mottagningen ska kunna öppna kommande vår.

(SD) och (C)  reserverade sig och ansåg att landstinget inte ska ha sprututbytesverksamhet.

Landstinget ska ta fram överenskommelser om specialistansluten hemsjukvård i Norduppland

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utarbeta överenskommelser mellan landstinget och kommunerna Älvkarleby, Östhammar, Tierp och Heby om den specialistanslutna hemsjukvården (SAH). Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Idag sköts den palliativa vården i den norra länsdelen på olika sätt, beroende på vilka avtal som finns mellan landstinget och respektive kommun. Flera av dessa avtal löper ut vid årets slut. Målet med de nya överenskommelserna med kommunerna är att få en tillgänglig och jämlik vård i hela länet och att barn mellan 0-17 år ska omfattas av rätten till specialiserad palliativ hemsjukvård.

Regelböcker reviderade

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar av regelböckerna för vårdval i Uppsala. Följande regelböcker har reviderats:

  • Barnhälsovård
  • Barnmorskemottagning
  • Vårdcentral
  • Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård
  • Kataraktoperationer i öppenvård
  • Ögonspecialister i öppenvård
  • Medicinsk fotvård för patienter med diabetes
  • Ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus


Ändringarna handlar om att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag. I vissa fall har ersättningarna ändrats. För vårdcentral, barnavårdscentral och barnmorskemottagning har det till exempel lagts till ett krav på att mottagningen ska vara lokaliserad i Uppsala län.

Upphandling av barnmedicinsk öppenvårdsmottagning

En upphandling av barnmedicinsk öppenvårdsmottagning ska göras. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med Fredrik Cederblad löper ut den 31 december 2016.

Upphandling av psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen

Landstinget ska upphandla psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen, det vill säga Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med Närpsykiatri i HÄTÖ AB löper ut den 31 januari 2017.

(V) yrkade på att upphandlingen inte skulle genomföras utan att verksamheten skulle tas över i egen regi. Detta avslogs.

Upphandling av Uppsala närakut med ortopedakut

Landstinget ska göra en upphandling av driften av Uppsala närakut med ortopedakut. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med CityAkuten i Praktikertjänst AB löper ut den 31 januari 2017. Avtalstiden för det nya avtalet blir fyra år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

(V) yrkade på att ärendet skulle återremitteras och att landstinget skulle utreda förutsättningarna för att genomföra en integrering och samlokalisering av Uppsala närakut och Akademiska sjukhusets akutmottagning till 2017. Detta avslogs. (V) reserverade sig också mot avtalstiden fyra år och ansåg att den skulle vara två år.

Tandvårdsersättningar 2016

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ersättningen 2015 inom allmän barn- och ungdomstandvård ska vara 1260 kr per barn 3-19 år och 584 kr per tvååring. Ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar fastställdes till 26 000 kr och för mer komplicerad så kallad interceptiv behandling till 10 630 kr.

Vissa smittskyddsprover ska finansieras centralt

Från den 1 januari 2016 ska vissa smittskyddsprover bekostas via ett centralt konto vid Smittskyddsenheten. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet med förändringen är att stärka skyddet mot smittsamma, samhällsfarliga sjukdomar.

Analyserna av provtagningarna görs huvudsakligen vid Akademiska laboratoriet och ska erbjudas gratis till landstingets slutenvård, primärvård samt länets privata vårdgivare med landstingsavtal. Kostnaden för 2016 beräknas till 17 miljoner kronor.

Landstinget antar strategier för ökad delaktighet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att anta strategier för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården för patienter, närstående och patient/brukarorganisationer. Strategidokumentet har utarbetats av Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen och beskriver ett gemensamt förhållningssätt med målet att utveckla hälso- och sjukvården så att den inkluderar patienters och närståendes perspektiv.

Akademisk vårdcentral kan bli verklighet 2016

Landstinget fortsätter att arbeta för att införa en så kallad Akademisk vårdcentral (AVC). Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde redovisades en rapport från projektet. Styrelsen ställde sig bakom ett fortsatt arbete som syftar till att öppna en filial till Primärvården på Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet. Enligt planen ska verksamheten starta hösten 2016. En detaljerad införandeplan ska tas fram senast i april 2016.

Syftet med en Akademisk vårdcentral är att universitet och landsting gemensamt ska arbeta med forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i det dagliga arbetet inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner.

Kontakt