Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 8 september 2015

2015-09-08

Projektplan för arbete med psykisk ohälsa fastställd

Landstinget ska ta fram en övergripande viljeinriktning och handlingsplan när det gäller psykisk ohälsa. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare i år. Nu har en första delrapport tagits fram, där vissa avgränsningar görs för det fortsatta arbetet. Områden som pekas ut som särskilt viktiga för att säkra en trygg hälso- och sjukvård för personer med psykisk ohälsa är att förebygga medikalisering, förstärka tillgängliga tidiga resurser och att samordna insatser med andra samhällsaktörer. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände delrapporten och en projektplan för det fortsatta arbetet.

(M), (FP), (C) och (KD) lade fram flera tilläggsyrkanden. Bland annat föreslogs att en översyn ska göras av möjligheten till specialiserad psykiatri på vårdcentral. Detta avslogs. Däremot bifölls att handlingsplanen ska ta upp frågan om tillgången till psykiatrisk kompetens i landstinget.

Överenskommelse om tillnyktringsenhet

Landstinget har ingått en överenskommelse med länets kommuner och Polismyndigheten om den tillnyktringsenhet vid Akademiska sjukhuset som ska inrättas under 2016 enligt tidigare fattade beslut. Överenskommelsen godkändes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Förslag om närvårdsplatser i Tierp och mobil verksamhet i norra länet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att landstingsstyrelsen ska avsätta 12 miljoner kronor till närvårdsplatser i Tierp och mobil verksamhet i norra länsdelen. En förutsättning är att Tierp och Älvkarleby kommun bidrar ekonomiskt till närvårdsplatserna. Förslaget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska behandlas i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

Beslut om anslag för förbrukningsmaterial

Landstinget har utrett kostnadsansvaret för förbrukningsmaterial för så kallade vårdtunga patienter som vårdas i hemmet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att Akademiska sjukhuset har kostnadsansvaret för vissa material och vårdcentralerna för andra. För att täcka kostnaderna på respektive förvaltning höjs kapiteringsersättningen i vårdcentralsuppdraget samt anslaget till Akademiska sjukhuset för förbrukningsmaterial.

Uppdrag om åtgärder inom ortopedin

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra ändamålsenligheten och tillgängligheten inom ortopedin. Uppdraget lades mot bakgrund av den revisorsgranskning som har gjorts. Beslutet fattades i enighet efter en diskussion om yrkanden som lagts av (FP).

Kontakt