Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen 15 december 2015

2015-12-15

Barn får rätt till hemsjukvård vid livets slut

Svårt sjuka barn i Uppsala län ska få samma rätt som vuxna att vårdas i hemmet vid livets slut. Vården kommer i framtiden att ges dygnet runt av teamen för palliativ hemsjukvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Frågan om att ge barn tillgång till palliativ vård i hemmet har diskuterats under flera år. I hela länet handlar det om cirka fem till sju barn per år, svårt sjuka barn med till exempel cancer eller neurologisk sjukdom och som befinner sig livets slutskede. Hittills har dessa barn vanligtvis vårdats på sjukhus, men från våren 2016 blir det möjligt för dem att sluta sina liv i hemmiljö, om det är vad deras vårdnadshavare önskar.

Vården ska ges av samma specialiserade vårdteam som idag vårdar vuxna i hemmet vid livets slut. Teamen planeras att vara knutna till palliativt centrum i Uppsala, Lasarettet i Enköping och geriatriken i Tierp. I den norra länsdelen startar verksamheten efter årsskiftet. Vid Lasarettet i Enköping är planen att ge det palliativa hemsjukvårdsteamet ett utökat uppdrag. I Uppsala/Knivsta planeras en övergångslösning i avvaktan på att sjukvårdsteamet övergår från kommunen till landstingets regi.

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att bygga upp och samordna verksamheten och får ett utökat anslag på 375 000 kronor. Sjuksköterskor inom barnsjukhusets hemsjukvård ska ge stöd och utbildning till hemsjukvårdsteamen och bland annat hjälpa till att ta fram skräddarsydda vårdplaner för varje barn.

Uppföljning av väntetider

Under 2015 har tillgängligheten till den specialiserade vården försämrats, både när det gäller väntetiden till besök och operation. Det framgår av en rapport till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Genom vårdgarantienheten erbjuds patienter vård hos andra vårdgivare. Trots deras ökade insatser ökar antalet väntande i den specialiserade vården, framför allt inom öron-näs och halssjukvården samt ögonsjukvården.

En bidragande faktor till den försämrade tillgängligheten tros vara den nya patientlagen, som ger ökade möjlighet att söka öppen specialiserad vård utan remiss från primärvård eller annan vårdgivare.

Till primärvården bedöms tillgängligheten vara stabil.

Viljeinriktning och handlingsplan om psykisk ohälsa antagen

Landstinget har tagit fram en viljeinriktning och handlingsplan för att säkra en trygg hälso- och sjukvård för personer i alla åldrar med psykisk ohälsa.

I planen pekas följande förändringsområden ut:

  • Anpassa befintligt vårdval för psykoterapi
  • Stärka kompetensen för psykisk ohälsa på vårdcentraler
  • Utveckla internetbaserade behandlingsformer
  • Starta självhjälpsgrupper tillsammans med brukarföreningar
  • Utveckla kunskapsstyrning och processtöd för vårdgivarna
  • Ta stöd av befintligt utvecklingsarbete för samordnade insatser
  • Fortsätta utreda barns och ungdomars psykiska hälsa med särskilt fokus på beroende/missbruk samt ett länsövergripande omhändertagande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta viljeinriktningen och handlingsplanen och gav landstingsdirektören i uppdrag att konkretisera och föreslå uppföljning och finansiering av de antagna förändringsområdena.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på behålla primärvården som remittent. Detta avslogs.

Landstinget ska ta fram handlingsplan om hedersrelaterat våld

Landstinget ska ta fram en handlingsplan om hedersrelaterat våld. Det beslutade landstingsfullmäktige i september. Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen gett landstingsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplanen. Arbetet kommer att ske i ett brett samarbete. Uppdraget ska återrapporteras senast i oktober.

Närvårdsavdelningen utvärderad

Landstinget har gjort en utvärdering av Närvårdsavdelningen i Uppsala. Utvärderingen visar att endast en av tre målsättningar med verksamheten har uppnåtts. Avdelningen har inte avlastat Akademiska sjukhuset i den omfattning som var avsikten. Utvärderingen gjordes under våren 2015, då verksamheten fortfarande var i ett startskede. Under hösten 2015 har dock Närvårdsavdelningen arbetat för att nå en högre måluppfyllelse och utökat antalet vårdplatser.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att göra en ny uppföljning av Närvårdsavdelningen i Uppsala hösten 2016. I uppföljningsuppdraget ingår att se över rutiner, schemaläggning och organisation.

Ja till ny organisation av palliativt centrum

Palliativt centrum, som idag drivs i samarbete mellan landstinget och Uppsala kommun, kan i framtiden drivas av landstinget och inordnas under Akademiska sjukhuset. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom det förslag till omorganisation som har tagits fram.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att i samverkan med Uppsala kommun förbereda en överföring av sjukvårdsteamets verksamhet till landstinget. Överföringen ska vara genomförd senast den 1 januari 2017.

I samverkan med Uppsala kommun ska Akademiska sjukhuset genomföra en verksamhetsöversyn och processanalys av palliativt centrum och sjukvårdsteamets verksamhet för att uppnå en vårdprocess med högre kvalitet och kostnadseffektivitet.

(M), (C) och (KD) yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna.

Avtal om vårdplatser för invånare i södra Heby

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att förlänga nuvarande avtal om vårdplatser på Närvårdsavdelningen för invånare i södra Heby kommun till dess att en ny överenskommelse träffats.

Specialistansluten hemsjukvård i Älvkarleby

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt en överenskommelse mellan landstinget och Älvkarleby kommun om specialistanknuten hemsjukvård. Enligt avtalet ska geriatriken vid Akademiska sjukhuset ges i uppdrag att bygga ut det mobila sjukvårdsteamet i Tierp. Landstinget kommer att ta över ansvaret för specialistansluten hemsjukvård i Älvkarleby från landstinget i Gävleborg.

Älvkarleby kommun ska också ta ställning till avtalet innan det kan börja gälla.

Avgifter för cellprovtagning kan tas bort

Landstinget ska utreda frågan om att ta bort patientavgiften för screening – gynekologiska hälsokontroll. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Utredningen görs mot bakgrund av en skrivelse som landstinget har fått från Nätverket mot gynekologisk cancer, där landstinget uppmanas ta bort avgiften.

Utredningen ska presenteras för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet i februari 2016. Om utskottet ställer sig bakom att avgiften tas bort kommer utskottet att föreslå att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta ett sådant beslut.

Organisation för anhörigstöd ska utredas

Landstinget ska utreda en organisation med en samordningsfunktion för anhörigstöd inom landstinget. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Landstinget har tidigare genomfört ett tvåårigt projekt för att förbättra anhörigstödet i landstinget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om en handlingsplan för stöd till anhöriga.

Nytt avtal med barnombudsmannen

Landstinget ska fortsätta att ha avtal med Barnombudsmannen i Uppsala om länsbarnombudsmannafunktionen. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det nya avtalet gäller till den 31 december 2017. Kostnaden är 900 000 kronor per år.

Översyn av avtal med Röda Korset

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog upp ett ärende som väckts av Lina Nordquist (L) och Johan Enfeldt (L) om att se över behovet och möjligheterna till utökad finansiering av Röda Korsets behandlingscentrum och att se över tillgången till vård efter traumatiska upplevelser från krig, våld, flykt, förtryck och tortyr för barn under 13 år.

Vid sammanträdet gavs en redogörelse för det pågående arbetet. Landstingsdirektören fick i uppdrag att fortsätta översynen av avtalet med Röda Korset.

Ekonomirapport november

Akademiska rapporterar ett förväntat ekonomiskt underskott för 2015 på – 260 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för november. Detta är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Lasarettet i Enköping prognosticerar ett nollresultat. Primärvårdens resultat har förbättrats med fyra miljoner kronor, vilket främst beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser i bemanningen och lägre hyreskostnader. Även Hälsa och habilitering förväntas göra ett överskott på plus 12 miljoner kronor. Serviceförvaltningarna som inkluderar Landstingets resurscentrum och landstingsservice redovisar ett förväntat underskott på minus 51 miljoner kronor.

Klart med hyresavtal för vårdcentral i Stenhagen

Produktionsstyrelsen har beslutat att landstinget ska teckna hyresavtal med Uppsalahem om en lokal för den nya vårdcentralsfilialen som Primärvården planerar att starta i Stenhagen. Vårdcentralen kommer att ligga i det så kallade Båghuset i kvarteret Opalen och inflyttningen beräknas ske hösten 2016.

Kontakt