Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 10 juni 2015

2015-06-10

Strategier för stadstrafiken i Uppsala

Sedan en tid arbetar kollektivtrafikförvaltningen UL tillsammans med Uppsala kommun med ett förbättrat busslinjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala från 2017. Det är en del i ett större arbetet om framtidens trafik i Uppsala stad.

För det fortsatta arbetet med linjenätet har UL tagit fram förslag till strategier som tydliggör arbetets inriktning. Strategierna har arbetats fram i nära samarbete med Uppsala kommun och Gamla Uppsala Buss för att parterna ska ha samsyn kring problem och mål.

Grunden i strategin för ett förbättrat busslinjenät är att det ska vara enkelt, tydligt och tillgängligt samt att kollektivtrafikens roll i stadsplaneringen blir tydlig.

I strategin beskrivs principerna för ett enkelt och tydligt linjenät som består av stomlinjer i de större stråken, kompletterande linjer som gör linjenätet mera finmaskigt och mjuka linjen som kommer nära serviceboenden och vårdinrättningar.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att förslaget ska skickas på remiss till Uppsala kommun och att nämnden sedan fattar slutligt beslut vid sammanträdet i oktober.

Revidering av mål i Trafikförsörjningsprogrammet 2012

Transportstyrelsen har granskat det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes 2012. I sin rapport framför Transportstyrelsen synpunkter på att det saknas angivna mål angående tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kollektivtrafiknämnden har nu godkänt en revidering där det framgår både nuläge och måltal år 2020 för tillgänglighetsanpassade bytespunkter samt redogörelse för de buss- och tåglinjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

Förutsättningar för kollektivtrafik i anslutning till Akademiska sjukhuset

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge UL i uppdrag att utreda möjliga linjesträckningar för kollektivtrafik inom Akademiska sjukhusets område.

Akademiska är en viktig målpunkt för många människor och är en samhällsviktig funktion som behöver göras tillgängligt för alla.

I dag och ett antal år framåt görs omfattande om- och nybyggnader inne på sjukhusområdet. Förändringarna som görs påverkar på olika sätt hur enkelt eller svårt det är att komma till sjukhusets entréer. Därför behövs en objektivt tekniskt inriktad utredning om förutsättningar för bättre tillgänglighet för kollektivtrafiken. Uppdraget ska omfatta möjliga körvägar för buss men också eventuell framtida spårtrafik genom sjukhusområdet.

Trafikändringar i regiontrafiken Trafikperioden 2016

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade förslag till förändringar i regionbusstrafiken för tidtabellsperioden som börjar 13 december 2015 och gäller under stor del av 2016.

Utgångspunkten är att minska regionbusstrafiken något för att ge ekonomiskt utrymme för prioriterade utökningar inom tåg- och stadsbusstrafiken. Genomgående för de förslagna förändringarna är att bussturer med få resande, i genomsnitt mindre än två resenärer per tur, dras in eller att det finns annan busstrafik som kan erbjuda resmöjligheter. Förslaget innehåller också en utökning för linje 102 Björklinge – Uppsala – Knivsta som också delas i två delar, Björklinge – Uppsala och Uppsala – Knivsta.

Totalt ger de föreslagna förändringarna en besparing på ca 3 miljoner kronor.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda om anropsstyrd trafik kan ersätta bussturer som saknar parallell busstrafik. Resultatet ska redovisas vid sammanträdet i september. I övrigt godkänner lämnad redovisning.

Mot beslutet reserverade sig (C), (FP), (KD) och (M) till förmån för yrkande från (C) att utbudet på linje 225, 502, 504, 514 och 857 bibehålls. Detta kan ske som anropsstyrd trafik. I övrigt godkändes lämnad redovisning.

Remiss angående förslag till reviderade patientreseregler

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har initierat en översyn av landstingets regler för sjukresor. Kollektivtrafiknämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

När det gäller nya reglerna för patientresor har kollektivtrafiknämnden inga invändningar och är positiv till förändringar i administrationen av patientresor. Nämnden pekar på att det är viktigt med uppföljningen av kostnadsutvecklingen och att samordning av system görs för att undvika onödiga administrativa kostnader. Vidare noterar nämnden de uppdelade ansvaren för patientresorna och att det är viktigt att det klargörs vilken nämnd eller styrelse som i landstingets nya organisation har ansvar för regelverket och vilken som har ansvar för ekonomin. Kollektivtrafiknämnden noterar också att en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna bör göras.

Remiss Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun har gett landstinget möjlighet att, i egenskap av kollektivtrafikmyndighet, lämna synpunkter på en remissversion av mål och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Förslaget till svar som nämnden godkände har arbetats fram av kollektivtrafikförvaltningen UL.

Av yttrandet framgår att landstinget är positiva till förslaget på mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, men föreslår en mindre komplettering:
Älvkarleby har tre stationer för Upptåget (Skutskär, Älvkarleby och Marma). Riktlinjen kan därför med fördel kompletteras med en skrivning om att i möjligaste mån utnyttja dessa lägen för bostadsbyggande.

JO begäran om upplysningar och yttrande i biljettkontrollärende

Kollektivtrafiknämnden har av Riksdagens ombudsmän blivit uppmanade att lämna upplysningar och yttra sig över handläggningen av ett ärende angående begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

I upplysningarna som nu lämnas konstateras att utlämnandet av de begärda handlingarna tog för lång tid bland annat på grund av vissa brister i rutinerna hos kollektivtrafikförvaltningen UL. Rutinerna har nu ändrats och personalen har fått information om detta.

Kontakt