Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 februari 2015

2015-02-12

Nya biljettpriser från 1 april

Kollektivtrafiknämnden har fastställt biljettpriserna som gäller från 1 april 2015. En nyhet är att Pensionärsrabatt införs och det ger fler möjlighet att ta del av de rabatter som hittills gällt för de som fyllt 65 år.

Redan vid landstingsfullmäktiges sammanträde 10 december 2014 fattades beslut om priset för 30-dagarsbiljett 750 kr och priset per zon för enkelbiljett 27 kr. Det innebär en prissänkning med 40 kr på 30-dagarsbiljetten och en ökning av priset för enkelbiljett med 2 kr per zon.

Den nya Pensionärsrabatten gäller alla som har fyllt 65 år eller har intyg från Försäkringskassan ”Intyg för förmånstagare” och Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. En ny 30-dagars pensionärsbiljett införs för 450 kr. Årsbiljetten för pensionärer, den tidigare seniorbiljetten, kommer att finnas kvar till oförändrat pris 3 420 kr.

Många priser sänks eftersom 30-dagarsbiljetten blir 40 kr billigare. Exempelvis kommer årskort för vuxen att kosta 7 125 kr vilket är 375 kr lägre och en 30-dagars studentbiljett 520 kr istället för 550 kr.

Höjningen av priset för enkelbiljetter med 2 kr till 27 kr per zon gäller förköpta biljetter. Enkelbiljetter som betalas via reskassa får oförändrat pris 20 kr per zon. Köps enkelbiljetten med bankkort ombord på bussar och tåg kommer den att kosta 35 kr vilket är en ökning med 5 kr.

Nämnden fattade också beslut om nya kombinationsbiljetter UL/SL och nya priser för övriga gemensamma UL/SL-biljetter. Dessa biljetter och priser behöver också godkännas av landstingsfullmäktige i Stockholms län vid sammanträdet 17 mars.

Prislistan finns på UL:s hemsida ul.se.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag om att inte höja priset för enkelbiljetter som köps ombord.

Inriktning för UL-trafiken 2016

Kollektivtrafikförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett underlag för beställning av trafik i enlighet det inriktningsförslag för 2016 som presenterades för nämnden.

Det innebär att Upptåget i stort kommer köra samma antal turer som 2015. En utökning av trafiken på sträckan Uppsala – Sala kan komma att ske om den är praktiskt möjlig.

Regionbusstrafiken ska ha oförändrat utbud jämfört med 2015. Om det blir nödvändigt med besparingar kan några linjer med lågt resande eller parallella linjer få en minskning av utbudet.

Stadsbusstrafiken får ökad turtäthet på linjer med många resande men i övrigt ha oförändrat utbud. För att kunna öka turtätheten behövs en utökning med tre normalbussar.

(SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att sommarperioden ska vara 10 veckor.

Trafikverkets remiss Funktionellt prioriterat vägnät – remissyttrande

I remissvaret framför landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet synpunkter på ett antal punkter i Trafikverkets förslag.

Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät för kollektivtrafik stämmer inte överens med de kollektivtrafikstråk som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Landstinget anser att det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län bör vara underlag för det funktionellt prioriterade vägnätet.

Val av ledamöter till kollektivtrafiknämndens arbetsutskott

Kollektivtrafiknämnden valde ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. I utskottet ingår: Bertil Kinnunen (S) ordf, Robert Damberg (MP), Johan Örjes (C), Åskar Andersson (V) och My Borg (M).

Kontakt