Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 maj 2015

2015-05-12

Delårsrapport för årets fyra första månader

UL redovisade delårsrapporten för tertial 1, årets fyra första månader. I rapporten redovisas förvaltningens ekonomiska resultat för perioden.

Av rapporten framgår att biljettintäkterna inte når upp till budget för perioden. Men eftersom trafikkostnaderna och andra kostnader är lägre än budget blir resultatet för perioden ändå positivt.

Helårsprognosen pekar på ett underskott mot budget på 15 mkr. Det beror främst på att biljettintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat. Förvaltningen räknar med att trafikkostnaderna kommer att uppgå till det budgeterade beloppet. I rapporten framgår också att UL kommer att sätta in åtgärder för att motverka det negativa resultatet. Det ska ske dels genom marknadskampanjer för att öka intäkterna, dels genom att se över möjligheter att minska kostnaderna för trafikproduktionen.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna tertialrapporten.

Tidplan för uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet

Sedan en tid pågår arbetet med ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Under vårens processarbete har det framkommit önskemål om längre remisstid av programmet. Det finns också skäl att samordna trafikförsörjningsprogrammet med den regionala utvecklingsstrategin som ska vara färdig för beslut hösten 2016.

Kollektivtrafiknämnden beslutade därför att justera den tidigare beslutade tidplanen. Det innebär att beslut om remissversion tas vid kollektivtrafikens sammanträde den 13 november 2015. Därefter sker remissbehandling under vintern för att programmet sedan kan färdigställas under våren 2016. Dessutom beslutades att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i programmet och beredningen av detsamma.

Svar på motion om fria resor med buss och pendeltåg vid funktionsnedsättning

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna kollektivtrafikförvaltningen UL:s förslag till svar på motionen om fria resor med buss och pendeltåg för personer med funktionsnedsättning. Dessutom beslutades att landstingets översyn av patientresereglementet också ska omfatta funktionsnedsattas möjligheter att resa inom den ordinarie kollektivtrafiken.

I motionen föreslår Folkpartiets Carl Nettelblad, Lina Nordquist och Lena Lundberg att personer som är färdtjänstberättigade eller som bekostar resor till och från Daglig verksamhet ska få resa fritt med den allmänna kollektivtrafiken. Motionen är ställd till landstingsfullmäktige som föreslås ge landstingsstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att införa fria resor med allmän kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Landstingsstyrelsen har i sin tur uppdragit till kollektivtrafiknämnden att ta fram ett förslag till svar på motionen.

I svaret som arbetats fram av kollektivtrafikförvaltningen UL redogörs för hur systemet fungerar idag och att det finns en ansvarsuppdelning. Varje kommun ansvarar för färdtjänst och landstinget har ansvar för sjukresor samt som regional kollektivtrafikmyndighet ansvar för den allmänna kollektivtrafiken. Det är möjligt för kommunerna och landstinget att överenskomma om att landstinget också tar ansvar för färdtjänsten. Så är det inte i Uppsala län idag.

Under 2015 kommer en översyn av patientresereglementet att initieras inom landstinget. I anslutning till den översynen ska det också utredas om landstinget på uppdrag av länets kommuner ska samordna färdtjänstresor via en gemensam central. Översynen ska ledas av Landstingets ledningskontor och ske i nära samverkan med UL. De frågor som tas upp i motionen föreslås ingå i översynen och därför kommer frågorna i motionen inte att behandlas särskilt nu.

Kontakt