Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 15 oktober 2015

2015-10-15

Trafikinformation

Kollektivtrafikförvaltningen UL (UL) redovisade uppdraget från kollektivtrafiknämnden att se över trafikinformationen till kunder. Uppdraget var att återkomma med ett förslag med inriktning för det fortsatta arbetet och utveckling av trafikinformationen.

Dagens utmaning är att göra trafikinformationen tillgänglig för medborgarna när och där den behövs. Därför blir nu en tydlig inriktning att arbeta för att trafikinformationen enkelt går att söka i digitalt format via smart mobil eller dator.

Nämnden beslutade att godkänna inriktningen och ge UL i uppdrag att återkomma med en handlingsplan till sammanträdet i februari. Handlingsplanen ska beskriva arbetet med fyra konkreta områden för trafikinformation: Verklig avgångstid från aktuell hållplats i UL-appen oavsett trafikslag, utökad information i sociala medier, förbättrade kartor och fortsatt utveckling av tidtabeller.

Inriktningen är också att succesivt övergå från trycksaker till digitala kanaler. När det gäller tidtabeller kommer det att vara möjligt att under en övergångstid få hjälp att skriva ut sin tidtabell för den som inte har tillgång till smart telefon eller dator.

Allianspartierna (C), (FP), (KD) och (M) samt (SD) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.

Strategier för stadsbusstrafiken i Uppsala

Efter sommaren 2017 ska stadsbussarna i Uppsala köras i ett nytt linjenät. I det arbetet har förvaltningen satt upp mål och tagit fram strategier som nämnden fastställde.

De generella strategierna utgår från ett linjenät som är enkelt och tydligt samt kännetecknas av god tillgänglighet och komfort. En generell strategi är också att delta tidigt i planeringsarbetet för ny bebyggelse så att kollektivtrafiken blir en stomme i trafiksystemet.

Strategierna för dragningen av busslinjerna är att ha tre typer av linjer: Stomlinjer med tät och snabb trafik, kompletteringslinjer som bidrar till god yttäckning och Mjuka linjen som har samma uppbyggnad som dagens trafik.

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets ansvar för kollektivtrafiken - revisionssvar

Landstingets revisorer har genom Ernst & Young gjort en uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets beredskap för att hantera frågor inom kollektivtrafikområdet.

I svaret till revisorerna redogör nämnden för det arbete som gjorts och pågår. Det konstateras att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av strategier, planer och uppföljning av trafikens produktivitet och effektivitet. Kvalitetsförbättringar behöver ske av underlag för beräkning av kollektivtrafikens resursutnyttjande och kvalitén i resandestatistiken bör förbättras.

Hållplatsförändringar vid ny stäckning av väg 56 mellan Heby och Tärnsjö

Väg 56 mellan Heby och Tärnsjö byggs om och den nya sträckningen gör att flera hållplatser efter dagens väg inte längre kan trafikeras. För Runhällen och omkringliggande bebyggelse innebär det längre avstånd till hållplatser när busstrafiken läggs om till den nya vägsträckningen.

UL har utrett tre alternativ där nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda ett av alternativen vidare och återkomma med förslag till beslut och placering av hållplatser till nämndens sammanträde i december. I det valda alternativet är busstrafiken lokaliserad till den nya sträckningen av väg 56 och det innebär en rakare sträckning med kortare restid för 90 procent av de som reser med linje 865.

En hållplats i anslutning till vägen mot Runhällen är under utredning.

Kontakt