Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 16 april 2015

2015-04-16

Kundinformation

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att ta fram en plan med konkreta åtgärder för utveckling av trafikinformationen. Planen ska redovisas för nämnden vid sammanträdet i september i år.

Det ska vara enkel att få tag på information i samband med kollektivtrafikresor och informationen ska vara lätt att förstå. UL använder idag flera kanaler för trafikinformation till kunder, exempelvis trycksaker, UL Kundtjänst, hemsidan, UL-appen, Facebook, via massmedier och annonsering. De flesta befintliga kanaler kan utvecklas, någon eventuellt avvecklas, och det kan bli aktuellt med någon ny kanal. En tydlig trend är att kunder alltmer använder digitala kanaler, särskilt via mobiltelefon.

Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för informationsspridning. För att besluta vilka kanaler som UL ska använda för trafikinformation krävs en noggrann analys av både nya och gamla informationskanaler så att medborgarna upplever en förbättring.

Redovisning från kommunsamråd

Varje år genomför landstingets kollektivtrafiknämnd och UL samråd med varje kommun i Uppsala län. Syftet med samråden är att diskutera frågor som har betydelse för kollektivtrafikens utveckling så som bebyggelseplanering, regional utveckling och medborgarsynpunkter som framförts till kommunen. Samråden är också förberedande för förvaltningens arbete med budget för kommande år.

Vid kommunsamråden deltar politiker och tjänstemän från kommunen samt kollektivtrafiknämndens presidium (ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande) och tjänstemän från UL.

Vid dagens sammanträde lämnades en redovisning och sammanställning från de senaste kommunsamråden som genomförts under tiden september 2014 till februari 2015.

Remissvar angående Samråd Tematiskt tillägg i översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), Håbo kommun

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena kan genom en utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

I remissvaret pekar UL på att de föreslagna områdena ligger inom nuvarande kollektivtrafikstråk vilket är positivt. Kommunens handling bör kompletteras med mål från Det regionala kollektivtrafikprogrammet och Hållplatshanboken. Det senare för att tydligt beskriva i planen hur hållplatser samt gång- och cykelvägar kommer att utformas.

UL anser också att kommunen tydligare bör beakta barnperspektivet i konsekvensanalysen för de utpekade LIS-områdena.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna UL:s förslag till remissvar.

Kontakt