Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 16 december 2015

2015-12-16

Handlingsplan för fossilfri kollektivtrafik år 2020

Kollektivtrafiknämnden antog ett förslag till handlingsplan för att den upphandlade kollektivtrafiken ska bli fossilfri till år 2020.

Handlingsplanen bygger på att succesivt ställa om de bussar som i dag körs på fossil diesel till andra drivmedel. För stadsbussarna i Uppsala ska övergången till eldrift fortsätta. Redan i dag körs fem elhybridbussar i Uppsala och ytterligare 15 är beställda av Gamla Uppsala Buss som kör stadsbussarna.

Satsningen på biogas ska fortsätta för de stadsbussar som inte drivs med el. Även regionbusstrafikens gasbussar som körs i dag på naturgas ska övergå till biogas.

De dieseldrivna bussarna ska succesivt övergå till att köras på fossilfri biodiesel.

Budget 2016

Oförändrade biljettpriser för 30-dagarsbiljetter och enkelbiljetter samt ökat resande är viktiga delar i den budget som fastställdes av nämnden för UL:s verksamhet 2016.

Det innebär att priset för en 30-dagarsbiljett ligger kvar på 750 kr och att en enkelbiljett kostar 27 kr per zon även under 2016. För att balansera ökade kostnader för trafiken ska resandet öka med minst 6 procent jämfört med 2015.

Från 2016 överförs administrationen av sjukresor till UL och därför ökar landstingsanslaget med 80 miljoner kr utöver de 904 miljoner kr som anslås för UL-trafiken.

Totalt har UL en budget på 1, 8 miljarder, inklusive sjukresor, och finansieringen består av intäkter på ca 860 miljoner och ett totalt anslag på 984 miljoner.

Trafikering och hållplatser utmed nya väg 56

Trafikverket håller på att bygga om väg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Sträckan mellan Stingtorpet och Tärnsjö dras i en ny ostlig sträckning och det påverkar busslinje 865. Minst 9 hållplatser kommer att försvinna. I arbetsplanen framgår att kollektivtrafiken kommer att trafikera delar av befintlig väg in till Runhällen men i övrigt trafikera den nya sträckningen av väg 56. Enligt Trafikverket kan projektet finansiera en ny hållplats i eller utanför Runhällen.

I dagens beslut får UL i uppdrag att arbeta för att det blir flera hållplatser utöver den utanför Runhällen. I uppdraget ingår också att trafikera den nya vägsträckningen enligt alternativ 1, kompletterat med anropsstyrd trafik, som innebär att en hållplats byggs vid nya väg 56 utanför Runhällen. För att hållplatsen ska bli attraktiv behövs också en pendlarparkering i anslutning till hållplatsen och en cykelväg mellan Runhällen och parkeringen.

Yttrande till Håbo kommun

Håbo kommun har bjudit in UL att lämna synpunkter på kommunens utställningsförslag Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Kommunen pekar ut fyra LIS-områden med utvecklingsförslag för varje område. Utvecklingsområdena är Skokloster, Skokloster slott, Övergran och Sånka som samtliga ligger i befintliga kollektivtrafikstråk.

I yttrandet som nämnden godkände anser UL att det är positivt att kommunen strävar mot en landsbygdsutveckling i befintliga infrastruktur- och kollektivtrafikstråk. Kommunen lyfter fram vikten av sammanlänkande och säkra gång- och cykelstråk i nya bebyggelseområden, vilket är positivt för att främja hållbara transporter. Det viktig att dessa stråk är tydligt kopplade till hållplatser, så att hela-resan-perspektivet beaktas.

Kontakt