Uppsnabbat landstingsfullmäktige 15-16 juni 2015

2015-06-16

Tertialrapport januari - april

Landstingsfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2015.

Landstingets resultat för 2015 beräknas bli 24 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos med 104 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att Akademiska sjukhuset lämnar en försämrad prognos på minus 100 miljoner kronor, till följd av att riks- och regionintäkterna varit lägre än budgeterat.

Flera andra förvaltningar prognostiserar också underskott. Landstingets resurscentrum lämnar en prognos på minus 11 miljoner kronor för sjukresor. Kollektivtrafikförvaltningen befarar att biljettintäkterna kommer att ge ett sämre utfall än budgeterat, en minuspost på 15 miljoner kronor.

Att landstingets årsprognos fortfarande är positiv beror till stor del på en engångseffekt av återbetalning för så kallade AFA-medel på 60 miljoner kronor.

Antalet årsarbetare i landstinget är nu 8 904, en ökning med 199 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för inhyrd personal låg på 30 miljoner kronor till och med april, jämfört med årsbudgeten 35 miljoner kronor. Sjukfrånvaron låg på 5,3 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Landstingsplan och budget 2016-2018 antogs

Landstingsfullmäktige fattade beslut om landstingsplan och budget 2016-2018.

Nettokostnaden för hela landstingets verksamhet 2016 budgeteras till 9,8 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, knappt 8,2 miljarder kronor. Kollektivtrafiken kostar 904 miljoner kronor, landstingets övergripande verksamhet (bland annat Landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum, finansverksamhet och förtroendemannaorganisationen) 577 miljoner kronor, kulturverksamheten 98 miljoner kronor och den regionala verksamheten 35 miljoner kronor.

I planen finns ett effektiviseringskrav som gäller alla verksamheter. För 2016 är kravet 0,75 procent. För 2017 och 2018 är kravet 1 procent årligen.

Landstingsskatten höjs med 55 öre till 11,71 kr per 100 kr.

Budgetomröstningen gick till på följande sätt:

Fyra förslag lades fram för beslut: ett från (S) och (MP), ett från (M), (FP), (C) och (KD), ett från (SD) och ett från (V). (SD) yrkade på att budgetarna skulle ställas emot varandra i sin helhet. Detta avslogs efter votering.

Landstingsfullmäktige fattade beslut om budgeten genom att ta ställning till ett antal beslutssatser. Landstingsfullmäktige beslutade att:

 • fastställa landstingets balanserade styrkort
 • fastställa inriktning för hälso- och sjukvård enligt förslaget från (M), (FP), (C) och (KD)
 • fastställa inriktning inom kollektivtrafik enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom kultur och bildning enligt landstingsstyrelsens försla
 • fastställa inriktning inom utveckling och samverkan enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom ekonomi enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom landstinget som arbetsgivare enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom minskad miljöpåverkan enligt landstingsstyrelsens förslag
 • anslå 8 175 950 000 kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • anslå 903 676 000 kronor till kollektivtrafiknämnden
 • anslå 97 852 000 kronor till kulturnämnden
 • anslå 34 803 000 kronor för regional verksamhet till landstingsstyrelsen
 • anslå 577 510 000 kronor för landstingsövergripande verksamhet och finansverksamhet till landstingsstyrelsen
 • fastställa föreslagen plan för investeringar i byggnader och mark planperioden 2016-2018
 • fastställa föreslagen plan för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar planperioden 2016-2018
 • fastställa patientavgifter i enlighet med avsnittet om patientavgifter på sid 10
 • fastställa föreslagen budget för investeringar i konst budgetåret 2016
 • fastställa internräntan till 2,4 procent
 • fastställa avkastningskravet på fastighetsvärdet till 4,67 procent för 2016
 • fastställa att uppräkning för hyra och service sker med 2,02 procent 2016
 • fastställa landstingsskatten för 2016 till 11,71 kronor per 100 kronor
 • fastställa ett resultatmål på 6 miljoner kronor 2016 för Folktandvården
 • fastställa att styrelser och nämnder utifrån sina ansvarsområden ska besluta om styrkort för respektive förvaltning
 • fastställa styrelsers och nämnders ansvar och befogenheter
 • fastställa riktlinjer för taxor i kollektivtrafiken i enlighet med vad som anges i stycket ”Biljettpriser i kollektivtrafiken” (sid 12-13 i landstingsstyrelsens förslag till plan och budget)
 • fastställa budget 2016 och plan 2017-2018 (tabellverket).

(V) lämnade ett tilläggsyrkande om att fastställa baspriset för 30-dagars periodkort i kollektivtrafiken till 500 kronor. Detta avslogs. 

(M), (FP), (C) ,(KD), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för sina egna budgetförslag.

Återremiss för nytt regelverk för under- och överskott i verksamheter

Landstingsfullmäktige beslutade att återremittera ett ärende om nytt regelverk för hur under- respektive överskott i verksamheterna ska hanteras.

Ny förtroendemannaorganisation godkänd

Landstingsfullmäktige beslutade att anta förslaget till en ny förtroendeorganisation. Den nya organisationen ska införas den 1 januari 2016. Ändringarna berör främst hälso- och sjukvården och innebär följande:

Den nuvarande beställar- och utförarmodellen avskaffas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen tas bort.

Tre nya nämnder inrättas: en sjukhusstyrelse med ansvar för bland annat vårdproduktion, utbildning och forskning vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, en vårdnämnd med ansvar för bland annat primärvård, närvård, habilitering och tandvård samt en fastighets-, teknik och servicenämnd.

Det nuvarande utskottet för forskning, utveckling och utbildning får ett utökat uppdrag att också ha ett helhetsperspektiv för strategiska frågor inom hälso- och sjukvården. Antalet ledamöter i utskottet utökas från fem till nio.

Landstingsstyrelsen utökas från 15 till 19 ledamöter.

(V) lämnade ett yrkande om att det skulle bildas en hälso- och sjukvårdsberedning under landstingsstyrelsen och att hälso- och sjukvården ska hållas samman i en enda sjukvårdsstyrelse.

(SD) lämnade ett yrkande om att fastighets- teknik- och servicenämndens ansvar ska placeras under landstingsstyrelsen och ett tilläggsyrkande om att den föreslagna nämnden ska ha 11+7 ledamöter

(KD) yrkade på avslag.

(M) och (KD) lämnade ett tilläggsyrkande om att personalutskottet skulle tas bort och ersättas med ett FoU-utskott.

Samtliga yrkanden avslogs. (M), (V), (SD) och (KD) reserverade sig.

Nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård

Landstinget ska tillsammans med övriga landsting och regioner i Sverige bilda ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Syftet med förbundet är att möjliggöra en nationell upphandling och samordning av ambulansflygverksamheten. Kommunalförbundet tar över det befintliga samverkansavtalet mellan 21 landsting och Västerbotten från den 1 januari 2016. Driftsstarten är beräknad till början av 2018.

Fördjupat programarbete och projektering för ny stadsbussdepå

Landstingsfullmäktige beslutade att gå vidare med planerna på en ny stadsbussdepå. Landstinget ska göra ett så kallat fördjupat programarbete, det vill säga projektera byggnaden och upphandla en entreprenör, till en kostnad av 45 miljoner kronor.

Totalt beräknas stadsbussdepån kosta 743 miljoner kronor.

Bussdepån är tänkt att ersätta den nuvarande depån i Kungsängen och ska byggas i anslutning till regionbussdepån i Fyrislund.

Beslut om genomförande kommer att tas under början av 2016 i landstingsfullmäktige. Bussdepån planeras stå klar 2018.

Ny finanspolicy antagen

Landstingsfullmäktige antog en ny finanspolicy. Finanspolicyn innehåller övergripande regler för hur finansverksamheten i landstinget ska bedrivas, bland annat vilka etiska hänsynstaganden som ska göras när landstinget investerar sitt kapital. Policyn ses över varje år.

(C) föreslog ett tillägg om att landstinget inte ska genomföra placeringar i fonder som till mer än 5 procent består av bolag vars huvudsakliga omsättning kommer från kärntekniska verksamheter.

(SD) ville stryka ett stycke om att landstinget inte ska genomföra placeringar som till mer än 5 procent består av bolag vars huvudsakliga omsättning kommer från fossila bränslen.

Båda yrkandena avslogs.

Ny placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning antagen

Landstingsfullmäktige antog en ny placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning. Placeringspolicyn innehåller övergripande regler för hur placeringar av pensionsmedlen ska hanteras. Policyn ska vid behov uppdateras och fastställas av landstingsfullmäktige.

(C) föreslog ett tillägg om att landstinget inte ska genomföra placeringar i fonder som till mer än 5 procent består av bolag vars huvudsakliga omsättning kommer från kärntekniska verksamheter. Förslaget avslogs.

Samordningsförbundets årsredovisning godkänd

Landstingsfullmäktige godkände Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning för 2014. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta samverkan och en effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. I förbundet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna i Uppsala län.

Interpellation om köksbygge

Annika Krispinsson (C) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om de ekonomiska konsekvenserna av att köksbygget på Akademiska fördröjs. Interpellationen besvarades av Johan Edstav (MP).

Frågor:

Hur länge tycker du det är rimligt att vänta på beslut om att bygga kök på Akademiska sjukhuset?

Svar: Den tid som det är rimligt för att ta fram ett gediget och väl underbyggt underlag som möjliggör ett beslut som är långsiktigt hållbart såväl sett till patientens behov som till ekonomi och miljö.

Hur mycket större kommer merkostnaderna att bli när beslut dröjer och kommer tidigast under hösten?

Svar: Det återstår att se, men målsättningen är givetvis att under året låta arbetsgruppen ta fram den utredning som tryggar att beslutet om lösning för patientmaten blir så långsiktigt hållbar som möjligt. Det tryggar att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Ett förhastat beslut kan på kort sikt tyckas bättre ur ekonomisk synvinkel men kan lätt med några års erfarenhet visa sig bli dyrt.

När får patienterna mat som är lagad på Akademiska sjukhuset?

Svar: Så snart utredningen är klar och presenterad kan ett beslut fattas utifrån utredningens slutsatser och därefter verkställas.

Interpellation om stress i vården

Landstingsrådet Robin Kronvall (M) ställde en interpellation till produktionsstyrelsens ordförande Sören Bergqvist (V) om stress i vården. Bakgrunden är en ny undersökning från Arbetsmiljöverket som visar att allt fler anställda inom vård och omsorg drabbas av stressrelaterad ohälsa. Situationen är på flera håll i landet mycket ansträngd.

Frågor:
Varför ökar sjukfrånvaron? Är ökningen kopplad till stressrelaterad ohälsa? Vilka konkreta åtgärder tänker du vidta för att minska sjukfrånvaron?

Svar:
Tertialrapport 1 visar att sjukfrånvaron för landstinget totalt ligger på 5,3 procent, vilket är cirka 0,4 procent högre än motsvarande tid de senaste åren. Det varierar dock mellan förvaltningarna och en större ökning kan ses i Primärvården, Folktandvården och Landstingets resurscentrum, medan sjukfrånvaron på Lasarettet i Enköping minskat något. Primärvården konstaterar att sjukfrånvaron är kopplad till arbetsbelastning, ansträngning och arbetsmiljö. Hos Landstingsservice och Landstingets resurscentrum beror långtidssjukfrånvaron främst på sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.

Produktionsstyrelsen beslutade den 26 maj att uppdra till förvaltningscheferna under produktionsstyrelsen att återkomma till styrelsen den 23 juni med en analys och åtgärder med anledning av den höga sjukfrånvaron. Återrapporteringen kommer även att redovisas i landstingsstyrelsens personalutskott efter sommaren.

Interpellation om tolkservice inom psykiatrin

Siv Godberg (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om den medicinska tolkservicen inom psykiatrin. Interpellationen besvarades av landstingsrådet Malena Ranch (MP).

Godberg lyfte i interpellationen fram betydelsen av medicinsk tolkservice i samband med kontakter med patienter från andra länder. När tolkservice inte kan ges hotas patientsäkerheten. Det är enligt Godberg vanligt att det saknas tolkar med speciell kompetens i vårdsituationer för kroppslig sjukdom. Hur det förhåller sig när det gäller psykiatriska sjukdomsfall har inte redovisats.

Fråga:
Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förbättra förhållandet angående medicinsk tolkservice inom psykiatrin och hur kommer det faktiska behovet att redovisas för landstingsfullmäktige?

Svar:
Psykiatrin ger bilden av att det på det stora hela fungerar bra, med enstaka problem. De största problemen upplevs inom enheten för transkulturell psykiatri, som har en majoritet av psykiatrins tolksituationer. Inom enheten har man upplevt en del anmärkningar och avvikelser de senaste åren. Problemen som beskrivs gäller dels att tolkarna är "snabbutbildade" och inte alltid följer tolkreglerna och tolketiken, dels att leverantören har svårt att hitta tolkar.

Interpellationen belyser en viktig fråga. Jag kommer att ge hälso- och sjukvårdsdirektören ett uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag om hur situationen och behoven ser ut och redovisa detta för hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott som därefter kan ta ställning till vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Landstinget inför bruttobudgetering

Landstinget ska gå över till bruttobudgetering i landstingsplan och budget från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Det nya sättet att budgetera innebär att intäkter från externa kunder blir synliga i landstingets budget. Det gäller till exempel riks- och regionvårdsintäkter och biljettintäkter från kollektivtrafik. Tidigare har landstinget haft nettobudgetering.

Syftet med förändringen är att förbättra ekonomistyrningen, öka engagemanget och förståelsen och att intäktsfrågorna ska få större tyngd.

Riktlinjer för intraprenad upphävs

Landstingsfullmäktige beslutade att upphäva de riktlinjer för intraprenad som antogs av landstingsfullmäktige 2009.

Den enda intraprenad som funnits i landstinget är Lasarettet i Enköping. Enligt landstingsstyrelsens uppfattning har lasarettet inte kunnat utnyttja intraprenadens möjligheter i någon större grad. Intraprenaden har inte haft någon reell effekt. Mot bakgrund av detta upphävs riktlinjerna.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att landstingsfullmäktige skulle upphäva beslutet om att Lasarettet i Enköping ska vara en intraprenad, men behålla riktlinjerna.

Kontakt