Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 december 2015

2015-12-01

Ekonomirapport oktober

Landstingets årsprognos för 2015 ligger nu på minus 107 miljoner kronor Det framgår av landstingsstyrelsens ekonomirapport för oktober, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. Detta är en försämring med 48 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på att Akademiska sjukhuset har förändrat sin prognos till följd av fortsatta kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och operationssalar som inte utnyttjas full ut, vilket får negativa konsekvenser på intäktssidan.

Landstingsövergripande analys inför framtiden

Landstinget har gjort en fördjupad analys av verksamheten, planeringsförutsättningar och framtida utmaningar för perioden 2017-2019. Analysen beskriver också omvärldsfaktorer som hälsoutveckling, befolkningsutveckling, medicinsk och ekonomisk utveckling samt resandeutvecklingen inom kollektivtrafiken.

Den övergripande landstingsanalysen, som är ett 40-sidigt dokument, kommer att användas som underlag för framtida politiska vägval och för landstingsplan och budget 2017-2019.

Anslagsramar fastställda

Landstingsstyrelsen fastställde anslagsramarna för landstingets övergripande verksamhet inklusive regional verksamhet under 2016.

Översyn av tjänstemannaorganisationen

Funktionerna som produktionsdirektör, med ett utförarperspektiv respektive hälso- och sjukvårdsdirektör, med ett beställarperspektiv, upphör den 31 december. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Förändringen görs som en anpassning till att förtroendemannaorganisationen ändras vid årsskiftet.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att tjänstemannastödet är anpassat till landstingets nya politiska organisation.

Uppdaterat samverkansavtal med HSO

Landstingsstyrelsen godkände en uppdatering av samverkansavtalet med Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO). Avtalet har funnits sedan 1998 och syftar till att tillföra landstinget kompetens baserad på erfarenheter och kunskap från organisationer som företräder människor med funktionsnedsättningar. Avtalet syftar också till att ge HSO möjlighet att samverka vid landstingets planering och utveckling.

Fortsatt stöd till Uppsala Health Summit

Landstinget förnyar sin medverkan i det globala hälsomötet "Uppsala Health Summit" och tecknar samverkansavtal till och med 31 december 2018. Det beslutade landstingsstyrelsen. Landstinget bidrar till projektet med 300 000 kronor per år.

Uppsala Health Summit är en mötesplats kring hälsa, samhällsekonomi och etiska frågor för beslutsfattare, påverkar och experter från hela världen. Projektet drivs i samverkan mellan landstinget, Uppsala universitet, Uppsala kommun, SLU och Världsklass Uppsala.

Förutsättningen för landstingets medverkan är att samtliga nuvarande projektägare går med.

Medicinhistoriskt stipendium 2015

Krister Östlund tilldelas 2015 års medicinhistoriska stipendium. Det beslutade landstingsstyrelsen efter förslag från Uppsala medicinhistoriska förening. Prissumman är 20 000 kronor.

Krister Östlund är förste bibliotekarie vid kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva och har varit ansvarig för projektet att katalogisera samlingarna som donerats av Doktor Erik Waller, en av världens mest framgångsrika privata bok- och manuskriptsamlare inom medicin- och vetenskapshistoria. Han var också tillsammans med Medicinhistoriska föreningens dåvarande ordförande Kerstin Hulter Åsberg redaktör för boken Medicin och Farmaci under 400 år vid Uppsala universitet. I år har han varit huvudansvarig för universitetsbibliotekets utställning Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen. Krister Östlund har enligt motiveringen gjort stora insatser som främjat medicinhistorisk forskning och bidragit till att sprida medicinhistoria till en bredare allmänhet.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Landstingsstyrelsen beslutade att tilldela pensionärsorganisationerna 929 660 kronor i organisationsanslag för 2016. Varje organisation får ett grundbidrag på 17 493 kronor. De organisationer som har minst 1 000 medlemmar bosatta inom landstingsområdet och lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner får även 29,71 kronor per medlem och 468 kronor per lokalavdelning.

Stöd till handikappföreningar

Landstingsstyrelsen beslutade att tilldela handikappföreningarna och handikappföreningarnas samarbetsorgan knappt 2,8 miljoner kronor i organisationsanslag för 2016. Handikapporganisationernas samarbetsorgan tilldelas också ett ekonomiskt bidrag på 1,4 miljoner kronor. Anslaget innebär en uppräkning från föregående år med 1,95 procent.

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har tagit fram en politisk viljeinriktning för diabetesvården i regionen. Viljeinriktningen syftar till att ge en mer likvärdig vård inom sjukvårdsregionen med öppna och systematiska prioriteringar.

Landstingsstyrelsen beslutade att anta viljeinriktningen.

Nivåstrukturering för gynekologisk och urologisk cancer

Landstinget ska anta ett förslag till nivåstrukturering av den gynekologiska och urologiska cancervården. Det beslutade landstingsstyrelsen. Förslaget har tagits fram av Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. För landstingets och Akademiska sjukhusets del innebär förslaget en viss utökad verksamhet inom den urologiska cancervården, främst vad gäller njur- och blåscancer. Förslaget om gynekologisk cancervård förutsätter en ökad samverkan mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro.

Budget för arbets- och miljömedicin 2016

Landstingsstyrelsen antog budget för arbets- och miljömedicin i Uppsala för 2016. Budgeten räknas upp med 2,7 procent, men blir ändå något lägre jämfört med 2015, eftersom Landstinget Dalarna och Region Gävleborg har sagt upp avtalen när det gäller miljömedicin.

Landstinget förbereder försäljning av fastighet på Luthagen

Landstinget ska förbereda en försäljning av fastigheten Luthagen 15:2, som ligger på Tiundagatan. Det beslutade landstingsstyrelsen.

I huset har det tidigare funnits ett behandlingshem för barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, Tiundahemmet. Efter att verksamheten flyttade ut 2012 har fastigheten stått tom.

Landstingsdirektören ska återkomma till landstingsstyrelsen med underlag för ett beslut.

Svar på granskning av bisysslor

Landstingets revisorer har följt upp en tidigare granskning av bisysslor. Revisorerna bedömer att den interna styrningen och kontrollen för hantering av bisysslor fortfarande inte är tillfredsställande. De rekommenderar landstingsstyrelsen att fortsätta arbetet med att utarbeta en integrerad och ändamålsenlig process för styrning, uppföljning och kontroll av bisysslor.

Svar på remiss om barns och ungas rätt till tvångsvård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet Barns och ungas rätt till tvångsvård. Betänkandet innehåller ett förslag till en ny lag om tvångsvård för barn och unga. Utredningen anser att barnrättsperspektivet behöver stärkas. Den nya lagen blir mer pedagogisk och överskådlig jämfört med nuvarande lagstiftning och innebär att kraven på vården blir tydligare. Därmed stärks barns och ungas rätt till skydd och vård på likvärdiga villkor i hela landet.

Kontakt