Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 juni 2015

2015-06-01

Landstingsplan och budget 2016-2018

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom förslaget till landstingsplan och budget 2016-2018.

Fyra förslag lades fram för beslut: ett från (S) och (MP), ett från (M), (FP), (C) och (KD), ett från (SD) och ett från (V). Förslagen från (S) och (MP) respektive (M), (FP), (C) och (KD) röstades fram som huvudalternativ.

Efter votering beslutade landstingsstyrelsen att lägga fram förslaget från (S) och (MP) till landstingsfullmäktige. (M), (FP), (C), (KD), (SD) och (V) reserverade sig.

Det slutgiltiga beslutet om landstingsplan och budget kommer att fattas av landstingsfullmäktige vid junisammanträdet.

Ny förtroendemannaorganisation föreslås

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag till en ny förtroendemannaorganisation. Den nya organisationen ska enligt förslaget införas den 1 januari 2016.

Ändringarna berör främst hälso- och sjukvården. Följande föreslås

  • Den nuvarande beställar- och utförarmodellen avskaffas.
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen tas bort.
  • Tre nya nämnder inrättas: en sjukhusstyrelse med ansvar för bland annat vårdproduktion, utbildning och forskning vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping, en vårdnämnd med ansvar för bland annat primärvård, närvård, habilitering och tandvård samt en fastighets-, teknik och servicenämnd.
  • Det nuvarande utskottet för forskning, utveckling och utbildning får ett utökat uppdrag att också ha ett helhetsperspektiv för strategiska frågor inom hälso- och sjukvården. Antalet ledamöter i utskottet utökas från fem till nio.
  • Landstingsstyrelsen utökas från 15 till 19 ledamöter.

Det slutgiltiga beslutet om ny organisation fattas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 15-16 juni.

Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att lämna förslag till en ny tjänstemannaorganisation som är anpassad till den nya förtroendemannaorganisationen. Förslaget ska lämnas senast vid landstingsstyrelsens sammanträde i november.

(V) lämnade ett yrkande om att det skulle bildas en hälso- och sjukvårdsberedning under landstingsstyrelsen och att hälso- och sjukvården ska hållas samman i en enda sjukvårdsstyrelse. (SD) lämnade ett yrkande om att fastighets- teknik- och servicenämndens ansvar ska placeras under landstingsstyrelsen och ett tilläggsyrkande om att den föreslagna nämnden ska ha 11+7 ledamöter. (KD) yrkade på återremiss. (M) lämnade ett tilläggsyrkande om att personalutskottet skulle tas bort och ersättas med ett FoU-utskott. Samtliga yrkanden avslogs. (M), (V), (SD) och (KD) reserverade sig.

Införande av ledningssystem för kvalitet

Landstingsstyrelsen beslutade om det fortsatta arbetet med att utveckla ett ledningssystem för kvalitet i landstinget.

I mars beslutade landstingsstyrelsen att stoppa ett pågående projekt med att införa ett processbaserat ledningssystem. Det nya beslutet innebär att arbetet med att utveckla ett ledningssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrift ska fortsätta inom ramarna för ordinarie verksamhetsutveckling i respektive förvaltning.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att kartlägga de mest väsentliga styr- och ledningsprocesserna i landstinget och att genomföra en mer generell processorientering av ledningskontorets arbete. Det ska också tas fram en kvalitetspolicy och centrala dokument över rutiner för egenkontroll samt synpunkts- och avvikelsehantering.

En årlig återrapportering ska göras till landstingsstyrelsen.

(M) lämnade ett särskilt yttrande.

Nya riktlinjer för finansieringsprinciper antagna

När ett politiskt beslutas som innebär en verksamhetsförändring ska beslutet också ge besked om hur det ska finansieras. Det är innebörden av nya riktlinjer för finansieringsprinciper i beslutsförslag, som godkändes av landstingsstyrelsen.

Av riktlinjerna framgår också att när det införs nya lagar, regler eller myndighetsbeslut som väsentligen påverkar en förvaltnings ekonomi, ska detta hanteras i landtingets ordinarie budgetprocess.

Inhyrning av lokaler

Landstinget ska inleda en upphandling av hyreslokaler för Biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscentrum samt laboratorium för mikrobiologi. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Ökade kostnader för ombyggnation vid Lasarettet i Enköping

Kostnaderna för ny- och ombyggnationen av akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping har ökat. När beslutet om ombyggnation togs 2010 beräknades kostnaden till 40 miljoner kronor. Enligt den nya prognosen kommer det att kosta 53 miljoner kronor. Orsaken till fördyringen är att det har tillkommit flera arbeten, bland annat en ny trafiklösning för ambulansintag.

Yttrande över remiss om försäkringsmedicin

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över utredningen För kvalitet – Med gemensamt ansvar. Landstinget instämmer inte i utredningens förslag att landstingen ska ansvara för att utföra de försäkringsmedicinska fördjupade utredningarna. Landstinget föreslår att Försäkringskassan i stället ska återta ansvaret.

Yttrande över remiss om utskrivning från sluten vård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över remissen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Utredningen innehåller en översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård och vård och omsorg i det egna hemmet eller särskilda boendet kan hållas så kort som möjligt. Onödig vistelse på sjukhus ska undvikas för utskrivningsklara patienter.

I utredningen föreslås att dagens ledtider på fem dagar (somatik) respektive 30 dagar (psykiatri) ska kortas till tre dagar. Landstinget ställer sig positivt till utredningens förslag, samtidigt som man konstaterar att såväl slutenvården som öppenvården kommer att behöva införa nya arbetssätt. Framför allt ökar kraven på kommunerna.

Yttrande över betänkande om klagomålssystem

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. I utredningen föreslås bland annat att vårdgivarens ansvar ska förtydligas med bestämmelser om att vårdgivaren är skyldig att ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. Landstinget instämmer i huvudsak med utredningens förslag.

Yttrande över utredning om dosdispensering

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd. Utredningen innehåller bland annat förslag till regelverk och åtgärder för dosdispenserade läkemedel. Landstinget instämmer delvis i utredningens förslag, men har en avvikande uppfattning när det gäller vissa frågor.

Yttrande om landstingens kostnader för Försäkringskassans beställningar

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en rapport från Socialstyrelsen om landstingens faktiska kostnader för fördjupade medicinska utredningar och för behandlingar som ingår i rehabiliteringsgarantin. Landstinget instämmer i huvudsak med beräkningarna, men lämnar några synpunkter.

Yttrande över utredning om veteranpolitik

Landstinget har yttrat sig till Försvarsdepartementet över betänkandet Svensk veteranpolitik – ett ansvar för hela landet. Utredningen innehåller en bred översyn av veteranpolitiken, åtgärder för att ge stöd till personal som staten sänder ut i internationell verksamhet före, under och efter en insats. Landstinget förordar i sitt remissvar att Akademiska sjukhuset ska väljas för ett uppdrag att utveckla rehabiliteringen av skadade veteraner.

Yttrande över utredning om läkarutbildning

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Utredningen föreslår bland annat att läkarexamen ska utökas med en termin till att omfatta sex års studier. Läkarexamen ska utgöra underlag för läkarlegitimation. Ordningen med AT-tjänstgöring efter examen ska upphöra. Landstinget ställer sig tveksamt till flera av förslagen.

Yttrande över utredning om anmälningsskyldighet

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en promemoria om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Landstinget instämmer helt med utredningens förslag.

Yttrande över utredning om bidrag till glasögon för barn och unga

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en promemoria om bidrag till glasögon för barn och unga som är mellan 8 och 19 år. I dagsläget råder skillnader i landstingens bidragsgivning. Enligt förslaget ska ett bidrag på minst 800 kronor ges. Landstingen ska kompenseras för kostnaderna. Landstinget ställer sig i huvudsak positivt till förslaget, men önskar några förtydliganden.

Uppföljande granskning av IT-säkerhet

Landstingets revisorer har gjort en uppföljning av en tidigare granskning av landstingets IT-säkerhet. Landstingets revisorer bedömer att landstinget har infört en del processer i den operativa verksamheten för att stärka säkerheten, men att IT-säkerheten trots detta inte är tillfredsställande i alla delar. Det finns utrymme för ytterligare förbättringar inom området styrning och ledning, ansvar, roller och ankomstkontroller, uppdatering av programvara och system samt uppdatering av föråldrade strategier och policydokument inom IT.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att man delar revisorernas uppfattning och bedömning och beskriver vilka åtgärder som man planerar att vidta.

Granskning av process för stora investeringar

Landstingets revisorer har granskat landstingets process för stora investeringar. Av svaren på revisionsfrågorna framgår att de tidigare oklarheter som funnits i processen för stora investeringar har åtgärdats. I rapporten finns rekommendationer som kommer att användas för att komplettera och förtydliga budget- och investeringsprocessen och handboken för projektledning.

Uppföljande granskning av insatser för vårdrelaterade infektioner

Landstingets revisorer har följt upp en granskning av landstingets insatser för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Revisorerna bedömer att de vidtagna åtgärderna inte har resulterat i ett effektivt och ändamålsenligt arbete för att minska andelen VRI till samma nivå som övriga landsting i Sverige. Landstingsstyrelsen beskriver i sitt svar vilka åtgärder som man har vidtagit eller planerar att vidta. Bland annat har ett patientsäkerhetsteam under våren inrättats vid landstingets ledningskontor för att samordna och stödja förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete. En landstingsövergripande handlingsplan för VRI kommer att tas fram under hösten 2015.

Uppföljande granskning av intern kontroll inom psykiatrin

Landstingets revisorer har följt upp en tidigare granskning av intern styrning och kontroll inom psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset. Revisorerna bedömer att landstinget till väsentlig del har vidtagit de åtgärder som behövs. De rutiner och system för redovisning som har granskat bedöms i allt väsentligt tillräckligt säkra och tillförlitliga.

Granskning av periodiseringar

Landstingets revisorer har granskat landstingets periodiseringar i redovisningen. Landstingets revisorer bedömer att anvisningarna nu i allt väsentligt är tydliga och ändamålsenliga och överensstämmer med lag och rekommendationer. Landstingets revisorer rekommenderar landstingsstyrelsen att stärka styrningen och kontrollen av statsbidrag för att minska risken för att landstinget förlorar intäkter. I sitt svar skriver landstingsstyrelsen att man nyligen fastställde en process för styrningen av de specialdestinerade statsbidragen.

Granskning av redovisning av immateriella tillgångar

Landstingets revisorer har granskat landstingets redovisning och klassificering av immateriella anläggningstillgångar och projekt. Revisorerna bedömer at de principer landstinget använder i allt väsentligt överensstämmer med lag och rekommendation och att rutiner, ansvar och kontroller är ändamålsenligt utformade. Revisorerna lämnar några rekommendationer, bland annat att landstinget bör utarbeta och fastställa tydliga regler för redovisning av externt finansierade projekt. Ett sådant arbete har påbörjats.

Fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset

Landstinget har tagit fram en fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset. Syftet med planen är att ge en överblick över status för fastigheterna på området och en plan på hur byggnaderna kan utvecklas. Planen ska ge ett underlag för den långsiktiga planeringen. Landstingsstyrelsen godkände fastighetsutvecklingsplanen.

Under det kommande året ska fastighetsutvecklingsplaner även tas fram för Lasarettet i Enköping, Vårdcentrum i Bålsta, Tierp och Östhammar, Kungsgärdet, primärvårdscentraler och folktandvårdsanläggningar samt kollektivtrafikanläggningar.

Kontakt