Uppsnabbat landstingsstyrelsen 13 januari 2015

2015-01-13

Landstinget avskaffar beställar- utförarmodellen

Landstingets organisation ska ses över. Det beslutade landstingsstyrelsen. Avsikten är att från 2016 avskaffa den nuvarande beställar- och utförarorganisationen.

Landstingsrådsberedningen, där företrädare för alla politiska partier ingår, fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny organisation.

Uppdraget är att ta fram ett förslag på organisation som ger bättre förutsättningar att hantera sjukvårdens finansiering, planering och genomförande.

Förslaget till ny organisation ska presenteras för landstingsstyrelsen den 2 juni 2015 och beslutas av landstingsfullmäktige vid junisammanträdet. Målet är att den nya organisationen ska träda i kraft 2016.

Redovisning av tidsplan för nytt produktionskök vid Akademiska

Landstingsstyrelsen fick en redovisning av hur tidsplanen för det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset påverkas av att patientmaten ska utredas på nytt.

Enligt redovisningen blir konsekvenserna olika beroende på vilket alternativ som väljs. Om utredningen kommer fram till oförändrad produktionsmetod blir den totala produktionstiden efter beslut 20 månader, med en ökad kostnad på 500 000 kronor. Om utredningen förordar förändrad produktionsmetod blir produktionstiden 24 månader efter beslut, med en ökad kostnad på 5 miljoner kronor.

Båda alternativen innebär att kostnaderna för patientmat ökar, eftersom det nuvarande avtalet med Västmanland förlängs. Portionspriset är högre än vad det enligt beräkningarna skulle kosta att laga mat i eget kök.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att det tidigare beslutet om att utreda patientmaten skulle upphävas mot bakgrund av kostnaderna.

Åtgärder mot korruption och oegentligheter redovisade

Landstinget har vidtagit åtgärder för att minska risken för korruption. Bland annat har landstinget sett över interna rutiner och börjat utbilda berörd personal i korruptionsbekämpning. Åtgärderna redovisades vid landstingsstyrelsens sammanträde. Bakgrunden är en revisionsskrivelse från förra året som påtalade brister i landstingets beredskap för att motverka korruption.

Vidgat folkhälsouppdrag för Upplandsstiftelsen utreds

Upplandstiftelsen kan i framtiden få ett vidgat uppdrag inom området folkhälsa.

Upplandsstiftelsen drivs gemensamt av landstinget och länets kommuner och arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur Upplandsstiftelsen kan bidra till att öka folkhälsan i länet.

(M), (FP), (C), och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om avslag eftersom landstinget och länets kommuner tillsammans är en del av stiftelsen och det är viktigt att frågan är förankrad bland övriga medlemmar.

Svar på remiss om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Landstingsstyrelsen har lämnat ett yttrande till Socialstyrelsen över ett förslag till myndighetsövergripande handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Landstinget anser att initiativet är lovvärt, men noterar att det finns en svårighet i gränsdragningen mellan myndighetsutövande och det regionala ansvaret.

Kontakt