Uppsnabbat landstingsstyrelsen 3 februari 2015

2015-02-03

Strategisk plan föreslås upphävas

Landstingets strategiska plan ska upphävas. Det föreslår landstingsstyrelsen.

Den strategiska planen antogs av landstingsfullmäktige 2013 och innehåller mål och framgångsfaktorer inom sex områden fram till 2025 och ska utgöra ett stöd i utvecklingen av den årliga landstingsplanen och budgeten.

Landstingsstyrelsen konstaterar att den nuvarande politiska majoriteten inte ställde sig bakom planen när den antogs. Det finns dessutom andra styrdokument inom flera områden, bland annat en FoU-policy och en kommande fastighetsutvecklingsplan. Dessa styrdokument kan kompletteras med mer långsiktiga målformuleringar.

Beslutet om upphävande av den strategiska planen kommer fattas av landstingsfullmäktige den 11 februari.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att den strategiska planen ska behållas och revideras.

Delegationsordning reviderad

Landstingsstyrelsens delegationsordning har reviderats. Bland annat har det gjorts anpassningar till den nya processen för fastighets- och utrustningsinvesteringar som beslutades av landstingsfullmäktige i juni förra året. Den nya delegationsordningen innebär att den politiska insynen i anställnings-, upphandlings- och investeringsärenden stärks.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande.

Landstinget förlikas med Medpro

Landstingsstyrelsen godkände en uppgörelse med den tidigare Medprokoncernen, nu representerat av Nilula Holding ApS. Landstinget har haft flera tvister med koncernen om ersättningen vid försäljningen av Bålsta vårdcentral. Uppgörelsen innebär att landstinget får 2 miljoner kronor och därmed avstår från ytterligare krav. Den sammanlagda ersättningen till landstinget uppgår till 15 miljoner kronor, att jämföra med den förväntade intäkten på 25 miljoner kronor.

Ändrade riktlinjer för upphandling

Landstingets riktlinjer för upphandling har reviderats. Ändringarna görs som en anpassning till nya regler för direktupphandling som trädde i kraft 1 juli 2014.

Enligt de nya riktlinjerna får en förvaltning göra en direktupphandling om värdet uppgår till mindre än 300 000 kronor, förutom om det handlar om medicinteknisk utrustning, som alltid ska upphandlas av upphandlingsenheten. Alla upphandlingar som överstiger 300 000 kronor ska genomföras av upphandlingsenheten.

Vid direktupphandlingar med ett värde som överskrider 100 000 kronor bör minst tre leverantörer ges möjlighet att lämna skriftliga anbud. Förfarandet ska diarieföras och dokumenteras.

Svar på remiss om speciallivsmedel

Landstinget har lämnat synpunkter till Sveriges Kommuner och Landsting på promemorian "Speciallivsmedel till barn och unga föreskrivna inom läkemedelsförordningarna." Landstinget stöder förslaget, som bland annat innebär att man tar bort diagnoslistan och tillåter subvention av speciallivsmedel vid medicinska behov, höjer åldersgränsen till 18 år och höjer egenavgiften.

Svar på betänkande om registerforskning

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet "Unik kunskap genom registerforskning." Utredningen innehåller förslag som syftar till att registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål. Landstinget välkomnar utredningen och anser att förslagen som presenteras i utredningen kan bidra till att förbättra förutsättningarna för registerforskning samtidigt som man säkerställer patienternas och medborgarnas integritet

Valärenden

Landstingsstyrelsen har utsett ledamöter till landstingets länshandikappråd för mandatperioden 2015-2018. Till ordförande utsågs Malena Ranch (MP).

Landstingsstyrelsen har också utsett ledamöter till landstingets pensionärsråd för 2015. Ordförande blev Vivianne Macdisi (S).

Kontakt