Uppsnabbat landstingsstyrelsen 3 mars 2015

2015-03-03

Landstinget förbereder ansökan om att bilda region

Uppsala län kan bli en regionkommun från år 2017. Landstingsstyrelsen beslutade att ta de första stegen mot att förbereda en ansökan till regeringen.

Frågan om en eventuell regionbildning har diskuterats med kommunernas politiska ledningar och man är överens om att påbörja en process för att kunna bilda region från 2017. Syftet är bland annat att stärka utvecklingen i länet, effektivisera styrningen och öka det demokratiska inflytandet.

Om Uppsala län blir en regionkommun innebär det att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Valen till landstingsfullmäktige ersätts i så fall av val till regionfullmäktige.

En förutsättning för att regionkommunen ska kunna bildas är att den godkänns av riksdagen.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att tillsammans med regiondirektören vara projektledare för regionkommunbildningen och att ta fram ett remissunderlag till länets kommuner.

Självregistrering för patienter införs i hela landstinget

I framtiden kommer patienter som besöker landstingets vårdinrättningar att kunna registrera sig själva via ankomstterminaler i stället för i en bemannad kassa.

Systemet har tidigare testats framgångsrikt i mindre skala vid kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset. Patienterna var positiva, eftersom de slapp stå i kö till kassan. Personalen var också positiv, eftersom det frigjorde tid för andra arbetsuppgifter och ledde till minskad stress.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en projektplan och budget för breddinförande av ankomstterminaler.

Tidigare beslut om ledningssystem upphävs

Landstingsstyrelsen beslutade hösten 2013 att införa ett processbaserat ledningssystem för kvalitet i landstinget. Projektet syftade bland annat till att skapa bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet genom starkare fokus på kvalitet och flöden.

Landstingsstyrelsen har beslutat att upphäva detta beslut.

Landstingsstyrelsen beslutade att landstinget ska ha ett ledningssystem som gör att verksamhet och organisation kan styras och ledas på ett effektivt sätt och som uppfyller Socialstyrelsens krav.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en beskrivning av det fortsatta arbetet med att genomföra styr- och ledningssystem, där utgångspunkten är Socialstyrelsens krav. Av beskrivningen ska det framgå vilka delar som ska införas och hur det kan finansieras.

(M) (FP) och (KD) reserverade sig och yrkade på avslag då man ansåg att det är slöseri med nedlagda resurser.

Landstinget inför inte system med resultatdelning

Landstinget kommer inte att införa ett system med resultatdelning, så kallade incitament.

Enligt ett tidigare beslut i landstingsstyrelsen skulle landstinget införa resultatdelning. Detta har dock inte skett i praktiken. Den arbetsgrupp som haft i uppdrag att ta fram en modell har funnit att det finns alltför stora risker.

Landstingsstyrelsens bedömning är att det inte är säkerställt att ett incitamentssystem leder till att landstingets resurser används på bästa sätt. Därför är det olämpligt att införa ett system där offentliga medel kan betalas ut till enskilda medarbetare.

Landstingsstyrelsen beslutade att upphäva 2012 års beslut om system för resultatdelning.

Programarbete för interventionslaboratorier

Ett programarbete ska göras för att bygga samman och uppgradera de så kallade interventionslaboratorierna 19 och 20. Det beslutade landstingsstyrelsen. Programarbetet kostar 750 000 kronor. Den totala bygginvesteringskostnaden beräknas till 5 miljoner kronor.

Akademiskas helikopterflygplats ska renoveras

Landstinget planerar att renovera helikopterflygplatsen på Akademiska sjukhuset. Bland annat behöver stationsbyggnaden rustas upp för att uppfylla dagens krav på brandsäkerhet och funktion. Under upprustningen av helikopterplattan kommer man att utnyttja en tillfällig reservlandningsplats. Det är ännu inte klart var denna ska placeras.

Landstingsstyrelsen beslutade att ett programarbete ska genomföras till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden för att rusta upp helikopterflygplatsen beräknas till 17 miljoner kronor.

Landstinget köper mark för ny vårdcentral i Almunge

Landstinget ska köpa in mark i Almunge för att kunna uppföra en ny vårdcentral. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Vårdcentralen är tänkt att ersätta vårdcentralerna i Länna och Knutby, som idag finns i trånga och otidsenliga lokaler. Tomten, som har beteckningen Almungeberg 1:8, ligger invid Almungeskolan med nära anslutning till landsväg och busshållplats. Köpeskillingen uppgår till 900 000 kronor.

Markköpet gäller under förutsättning att Uppsala kommun ger bygglov. Förhandsbeskedet för bygglovet är överklagat till mark- och miljödomstolen, som väntas fatta beslut inom kort.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande där man vänder sig mot nerläggning av vårdcentralerna i Länna och Knutby.

Landstinget ansöker om rikssjukvård för brännskadebehandling

Landstinget ska ansöka hos Socialstyrelsen om att fortsätta bedriva rikssjukvård för behandling mot svåra brännskador. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Akademiska sjukhuset bedriver idag rikssjukvård inom området. Den nya tillståndsperioden gäller från 1 juli 2016 till 31 december 2021.

Granskningar av mål- och resultatstyrning och budgetprocess

Landstingets revisorer har granskat landstingets mål- och resultatstyrning samt landstingets budgetprocess.

Landstingets revisorer gör bedömningen att det kvarstår en del arbete och vidareutveckling för att landstingets styrmodell ska vara fullt ändamålsenlig. Bland annat rekommenderas landstinget att etablera en tydlig ägarstyrning. När det gäller budgetprocessen pekar revisorerna på otydligheter i ansvar och roller inom den politiska organisationen som gör att beställar- och utförarstyrningen inte har förutsättningar att fungera på ett tillfredsställande sätt.

Landstingsstyrelsen hänvisar i sitt svar till den nya uppdrags- och budgetprocessen som beslutats av landstingsfullmäktige samt till att den pågår en översyn av den politiska organisationsstrukturen. Båda åtgärderna syftar till att få en mer ändamålsenlig styrning av landstingets verksamheter

Svar på remiss om kostnadsfria läkemedel till barn

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över remissen Kostnadsfria läkemedel för barn.

Förslaget innebär att läkemedel och andra förmånsberättigade varor är kostnadsfria för en förmånsberättad person som inte fyllt 18 år. Även asylsökande och de som vistas i Sverige utan tillstånd i denna åldersgrupp ingår. Dessutom ska vissa förbrukningsartiklar vara kostnadsfria för förmånsberättigade personer som fyllt 18 år. Detta innebär ökade kostnader för landstingen, som kommer att ersättas genom att bidraget för läkemedelsförmånen ökas.

Landstinget ställer sig i remissvaret huvudsakligen positivt till utredningens förslag.

(SD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att yttrandet borde belysa konsekvenser av att ge personer som olovligen vistas i landet tillgång till fria läkemedel.

Svar på remiss om screening för livmoderhalscancer

Landstinget har yttrat sig till Socialstyrelsen över en ny rekommendation för screening av livmoderhalscancer. Programmet innebär att antalet screeningtillfällen för kvinnor över 23 år, liksom tidigare, screenas vid tolv tillfällen, men åldersgränsen höjs till 64 år. Analys av HPV rekommenderas som primär metod i åldrarna över 30 år. Metoden innebär ökad träffsäkerhet och beräknas kunna minska antalet cancerfall.

Landstinget ställer sig, liksom övriga landsting och regioner i Uppsala-Örebroregionen, positivt till screeningprogrammet.

Kontakt