Uppsnabbat landstingsstyrelsen 5 maj 2015

2015-05-05

Länets kommuner tillfrågas om regionbildning

Ska det bildas en region i Uppsala län? Den frågan kommer länets kommuner att ta ställning till under de närmaste månaderna. Landstingsstyrelsen beslutade idag att skicka frågan på remiss.

Enligt den framtagna tidsplanen för regionbildningen ska en ansökan lämnas in under hösten och den nya regionen ska kunna bildas från 1 januari 2017.

Om Uppsala län blir en region innebär det att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Valet till landstingsfullmäktige som hålls vart fjärde år ersätts med val till regionfullmäktige.

Kommunerna ombeds svara på remissen senast den 30 juni.

Fler ärenden till Patientnämnden

Antalet ärenden hos Patientnämnden ökar. Det visar verksamhetsberättelsen för 2014, som redovisades för landstingsstyrelsen.

Under året hade nämnden 1 170 registrerade ärenden, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Patientnämnden ser flera tänkbara förklaringar till att antalet ärenden ökar. Såväl länets befolkning som vårdproduktionen ökar, och därmed ökar antalet kontakter mellan patienter och vårdgivare. Patienter skaffar sig på egen hand bättre kunskap om sin sjukdom och hälsa. Fler patienter och anhöriga känner också till att Patientnämnden finns tack vare marknadsföringsinsatser med bland annat bioreklam.

Landstinget utreder samordning av sjukresor och färdtjänst

Landstinget ska utreda möjligheten att införa en gemensam beställningscentral där landstingets sjukresor och kommunernas färdtjänstresor kan samordnas. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Enligt direktiven ska utredningen utgå från individens perspektiv och skapa goda resmöjligheter samtidigt som man tar miljöhänsyn. Utredningen ska ta hänsyn till pågående utvecklingsarbete inom kollektivtrafiken med bland annat anropsstyrd trafik och trafik med olika slags fordon.

Reviderade regler för pensionärsrådet

Landstinget har reviderat reglerna för landstingets pensionärsråd. Bland annat har man sett över rådets sammansättning

Landstingets pensionärsråd har inrättats för att förstärka pensionärernas inflytande i frågor som gäller äldre och verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i landstingets verksamhetsplanering. I rådet ingår representanter för olika pensionärsorganisationer.

Forskningspristagare utsedda

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2014.

Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2014 tilldelas:

Per Hellman, professor och överläkare i kirurgi, för sin forskning inom området endokrina tumörer med särskilt fokus på diagnostik och behandling av neuroendokrina tumörer i buken.

Stefan James, docent och överläkare i kardiologi, för sin forskning inom interventionell kardiologi.

Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap och barnmorska, för sin forskning inom sexuellt överförbara infektioner (STI).

Anna-Karin Wikström, docent och överläkare inom gynekologi och obstetrik, som med sin forskning bidragit till betydelsefulla förändringar i mödra- och förlossningsvården för patienter som drabbas av preeklampsi (havandeskapsförgiftning).

Brister i diarieföring

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till JO över en skrivelse från en facklig företrädare angående bristande diarieföring av handlingar. I anmälan ges flera exempel på handlingar som inte har diarieförts i tid.

Landstingsstyrelsen medger bristerna, som till största delen beror på att enskilda handläggare inte följt gällande rutiner. Landstingsstyrelsen kommer att med skärpa påtala vikten av att gällande rutiner för diarieföring av allmänna handlingar noga följs.

Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom. Viljeinriktningen har tagits fram av samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Viljeinriktningen förtydligar Socialstyrelsens rekommendationer och syftar till att ge en mer likvärdig vård i regionen.

Politisk viljeinriktning för vård av patienter med bröst-, prostata- samt tjock- och ändtarmscancer

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en politisk viljeinriktning för vård av patienter med bröst-, prostata- samt tjock- och ändtarmscancer. Viljeinriktningen har tagits fram av samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Viljeinriktningen förtydligar Socialstyrelsens rekommendationer och syftar till att ge en mer likvärdig vård i regionen.

Yttrande över riskhanteringsplan för Fyrisån

Landstinget har yttrat sig till Länsstyrelsen i Uppsala län över "Riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala tätort". Landstinget instämmer i huvudsak bedömningarna, men lämnar några synpunkter. Bland annat påtalar man att en störning av biogasproduktionen med tillhörande tankställen kan ge stora inverkningar på kollektivtrafiken. Landstinget anser att inte bara bensinstationer, utan även biogasanläggningen, ska ingå i det som definieras som "samhällsviktig verksamhet". Landstinget tar också upp frågan om hälsorisker i samband med förorening av vattentäkter, där ytterligare utredning behövs.

Yttrande om homeopatiska läkemedel

Landstinget har yttrat sig över en remiss från Socialdepartementet om förutsättningarna för att införliva en artikel i läkemedelsdirektivet om homeopatiska läkemedel i svensk lagstiftning. Landstinget delar Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens bedömning att det finns patientsäkerhetsvinster med att införa ett regelverk för godkännande av homeopatiska preparat. Men landstinget delar också bedömningen att användandet av dessa medel inte kan anses överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt kraven i patientsäkerhetslagen.

Landstinget förordar att man inte inför särskilda bestämmelser för homeopatiska läkemedel. Ett godkännande av homeopatiska medel ska i stället prövas enligt befintlig lagstiftning, det vill säga att de måste uppfylla de krav som finns för läkemedel, homeopatiska läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel.

Lokalisering av rättspsykiatri utreds vidare

Landstinget ska fortsätta att utreda framtiden för den rättspsykiatriska verksamheten. Landstingsdirektören fick i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation och lokalisering i samverkan med övriga landsting i sjukvårdsregionen.

Bakgrunden är att rättspsykiatrin måste lämna de nuvarande lokalerna i Ulleråkersområdet senast i december 2017. Akademiska sjukhuset har tagit fram tre alternativa förslag: att bygga en ny enhet, att köpa all rättspsykiatrisk vård utom öppenvårdsmottagning från andra landsting eller att samarbeta med en annan rättspsykiatrisk enhet inom Uppsala-Örebroregionen. Landstingsstyrelsen tog i sitt beslut inte ställning för något av de tre förslagen, utan gav landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag senast i november 2015.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och förordade att landstinget ska bygga en rättspsykiatrisk enhet i Uppsala.

Kontakt