Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 oktober 2015

2015-10-06

Landstinget prognostiserar minusresultat 2015

Landstinget riskerar göra ett resultat på minus 52 miljoner kronor för 2015. Det framgår av landstingets delårsrapport för januari till augusti, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. Jämfört med landstingets budget för 2015 är den nya prognosen en försämring med 89 miljoner kronor

Underskottet beror främst på att Akademiska sjukhuset prognostiserar ett minusresultat på 200 miljoner kronor, en försämring med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Även Landstingsservice, Landstingets resurscentrum och Kollektivtrafikförvaltningen har försämrat sina prognoser. Landstingets övergripande resultat förbättras något tack vare två engångsintäkter på 112 miljoner kronor. Utan dessa intäkter hade landstingets resultat varit minus 164 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen under årets åtta första månader var 5,4 procent, vilket är betydligt högre än budgeterade 3,1 procent.

Landstingsstyrelsen beslutade att anmoda berörda styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans och att återkomma med rapporter.

Ny rapport beskriver landstingets beredskap

Landstinget har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten beskriver landstingets verksamheter och uppdrag ur ett brett beredskapsperspektiv. Syftet är att stödja landstinget till att bli en mer robust och störningstålig organisation som kan hantera kriser, katastrofer och störningar.

Rapporten innehåller grundläggande information om ett antal försörjningssystem och om landstingets organisation för generell krishantering och katastrofmedicinsk beredskap. Den har utarbetats vid landstingets enhet för säkerhet, katastrof och beredskap, med underlag från ett flertal av landstingets förvaltningar och expertfunktioner.

Den sammantagna bedömningen är att landstinget utifrån planer, organisation och befintliga resurser har en god förmåga att leda verksamheten och agera vid fredstida kriser och katastrofer.

Genomförandeplan för Cancerplan 2014-2015 antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta genomförandeplanen för Cancerplan 2014-2015 för Uppsala- Örebroregionen.

Cancerplanen fokuserar på fem områden: patientens ställning, vårdens struktur, kompetensförsörjning, forskningssamordning samt prevention och tidig diagnostik. I planen redovisas förslag till åtgärder inom de olika fokusområdena.

Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. Handlingsplanen beskriver hur aktiviteterna i cancerplanen kan genomföras.

Aktiviteterna i genomförandeplanen ska finansieras med statsbidrag utifrån överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården.

Landstinget upphandlar ny helikopter

Landstinget ska upphandla en ny ambulanshelikopter. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Det nuvarande avtalet för drift av ambulanshelikopter vid Akademiska sjukhuset upphör att gälla hösten 2017. Landstingsfullmäktige har beslutat att landstinget ska gå med i ett kommunalförbund tillsammans med landstingen i Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen och driva ambulansflygtjänsten i egen regi.

Upphandlingen av en ny ambulanshelikopter ska genomföras tillsammans med Västra Götalandsregionen. Kostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor.

Råd byter namn

Länshandikapprådet byter namn och ska i fortsättningen heta Rådet för delaktighet. Det beslutade landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen godkände också nya riktlinjer för verksamheten. Rådet är ett samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Uppsala län och landstinget.

Nya regler om mutor och jäv antagna

Landstingsstyrelsen har beslutat att anta nya regler mot tagande och givande av muta och jäv vid kontakter mellan anställda/förtroendevalda i Landstinget i Uppsala län och företag/entreprenörer.

Reglerna utgår från ett grundläggande förhållningssätt, att en anställd eller förtroendevald inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Reglerna belyser riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten. De ger också vägledning till hur medarbetare och förtroendevalda kan resonera och agera när de stöter på frågor om mutor eller jäv.

Ansökan om tillstånd för kraniofacial kirurgi som rikssjukvård

Landstinget ska ansöka hos Socialstyrelsen om ett förnyat tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Akademiska sjukhuset har sedan 2012 bedrivit sådan verksamhet i samarbete med Västra Götalandsregionen. På Kraniofacialt centrum vid Akademiska sjukhuset har verksamheten successivt byggts upp och antalet patienter har nästan fördubblats sedan 2012. Den nya tillståndsperioden gäller 2017-2021.

Ja till regional HTA-verksamhet

Landstingsstyrelsen antog ett förslag att inrätta en regional HTA-verksamhet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från den 1 januari 2016.

HTA står för Health Technology Assessment och handlar om att göra systematiska litteraturgenomgångar och sammanställningar av aktuellt kunskapsläge när det gäller specificerade frågeställningar. Sedan tidigare finns en enhet för HTA-genomgångar i Region Örebro län. Denna får nu ett utökat uppdrag till hela sjukvårdsregionen.

Landstingen i sjukvårdsregionen delar på kostnaden för den utökade HTA-verksamheten. För Landstinget i Uppsala län blir kostnaden cirka 120 000 kronor.

Ja till regionalt centrum för sällsynta sjukdomar

Landstingsstyrelsen antog ett förslag om att inrätta ett regionalt centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från 2016.

För närvarande finns verksamheter inom sällsynta diagnoser vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro. Centrumbildningen innebär att det inrättas en gemensam administrativ enhet för verksamheterna.

Sällsynta diagnoser definieras som diagnoser som finns hos högst 100 personer per en miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. Personer med dessa diagnoser behöver ofta behandling och vård av många specialister och insatser från flera myndigheter. Detta kräver samordnade insatser och en helhetssyn i frågor om medicinsk behandling och övriga samhällsinsatser.

Landstingen i sjukvårdsregionen delar på kostnaden för kanslifunktionen. För Landstinget i Uppsala län blir kostnaden cirka 320 000 kronor per år.

Yttrande över översiktsplan för Östhammar

Landstinget har yttrat sig till Östhammars kommun över en ny översiktsplan. Landstingsstyrelsen skriver i yttrandet att det är viktigt att fortsätta arbetet med hållbara resmöjligheter som kan stötta vardagslivet för kommuninvånarna. Landstinget anser att kommunen presenterar goda idéer för detta. Utvecklingen av bytespunkter där resenärer kan byta mellan olika färdmedel är en prioriterad fråga.

Yttrande över översiktsplan för Södra staden

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över en fördjupad översiktsplan för Södra staden i Uppsala.

Landstinget anser att det är viktigt att fokusera på strategiska val för att generera en hållbar stadsutveckling, där transportsystemet är en av nyckelfaktorerna. Det behöver satsas på ett effektivt och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för att klara av utvecklingsscenariot och befolkningsökningen i Södra staden. Landstinget anser att stråket som förbinder Södra staden med resecentrum och city är en grundläggande förutsättning för utvecklingen. Planförslaget bör fokusera mer på denna koppling, där det största vardagliga resandet finns idag.

Yttrande om förslag till ny kommunallag

Landstinget har yttrat sig till Finansdepartementet över ett förslag till en ny kommunallag. Utredningen föreslår en rad förändringar när det gäller organisation och styrning av landsting och kommuner. Landstinget stöder vissa av förslagen, men avstyrker bland annat en försöksverksamhet med majoritetsstyre på lokalt plan.

Kontakt