Uppsnabbat produktionsstyrelsen 23 februari 2015

2015-02-23

Landstinget ser över möjligheten att inkludera delar av psykiatrin i journal på nätet

Landstinget ska göra en risk- och konsekvensbedömning inför ett eventuellt ställningstagande till vilka delar av psykiatrin och vilka delar av journalen som kan göras tillgängliga via nätet. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Sedan november 2012 kan invånare i Uppsala län ta del av sina journaler via en webbtjänst. I samband med införandet undantogs hela psykiatrin samt anteckningar från psykologer och kuratorer av försiktighetsskäl. Dock var psykiatridivisionens bedömning att delar av verksamheten skulle kunna exponeras, till exempel mottagningen för allmänpsykiatri.

Mot bakgrund av att tjänsten nu har varit i bruk i två år vill produktionsstyrelsen undersöka möjligheten att utöka den, så att även journaler inom delar av psykiatrin blir tillgängliga för patienterna. Innan man tar ställning i frågan vill man att Akademiska sjukhuset gör en risk- och konsekvensbedömning som tar hänsyn både till patientperspektivet och arbetsmiljöaspekter. Resultatet av analysen ska redovisas senast vid produktionsstyrelsens junisammanträde.

Revisionsrapport om barn- och ungdomspsykiatri

Landstingets revisorer har gjort en granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisorerna bedömer att landstinget i huvudsak säkerställer att barn- och ungdomspsykiatrin är ändamålsenlig och tillgänglig, men att det finns förbättringsområden. Styrningen behöver förtydligas genom att stärka produktionsstyrelsens roll, konkretisera målen och öka uppföljningen till den politiska nivån.

Landstinget beskriver i sitt svar vilka åtgärder som planeras. Bland ska det göras en organisationsöversyn. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också beslutat att ta fram en övergripande viljeinriktning och handlingsplan mot psykisk ohälsa.

Revisionsrapport om omhändertagande av äldre multisjuka

Landstingets revisorer har granskat omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. I rapporten påtalas flera brister, bland annat i samarbetet med länets kommuner. Revisorerna rekommenderar att landstinget ska säkerställa att en helhetssyn på patienten förstärks och att samarbetet med länets kommuner ska utvecklas. Produktionsstyrelsen har svarat på revisorernas rapport och redogjort för olika åtgärder som landstinget kommer att vidta.

Kostavtal med Västmanland förlängs

Produktionsstyrelsen beslutade att förlänga avtalet med Landstinget Västmanland om produktion och leverans av patientmat till Akademiska sjukhuset. Förlängningen gäller fram till 31 december 2016. Bakgrunden är att en utredning ska göras angående vilken produktionsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset i framtiden.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Bassängträning flyttar till Samariterhemmet

I sommar inleds den planerade renoveringen och ombyggnationen av ingång 85 vid Akademiska sjukhuset. Produktionsstyrelsen fattade beslut om hur lokalerna ska disponeras efter renoveringen.

En förändring som görs är att lokalerna för rehabilitering och sjukgymnastik byggs om. Detta får som följd att den nuvarande rehabiliteringsbassängen inte längre ryms. Bassängen stängs från och med juni 2015. I stället kommer Akademiska sjukhusets bassängträning att bedrivas på Samariterhemmet. Även patientföreningarna ska erbjudas plats för träning i Samariterhemmets anläggning.

Förändringen görs för att skapa möjligheter att erbjuda fler patienter rehabilitering både på sjukhuset och i bassäng på Samariterhemmet. Flytten sker efter dialog med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län.

Landstinget har tidigare tillsatt en utredning om en samlad rehabilitering i länet. Produktionsstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen även ska ta in frågan om det framtida behovet av bassängträning i utredningsarbetet.

Uppföljning av kömiljarden under januari

Landstinget får inga pengar från kömiljarden för januari. Det visar den senaste vårdgarantirapporten. Inom specialistvården fick 58,5 procent av patienterna besök inom två månader och 63,5 procent behandling. Därmed uppfyller landstinget inte kömiljardens grundkrav på 70 procent.

93 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. 89 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Siffrorna för den privata primärvården var inte klara att redovisas.

Begäran om att inte stänga mottagningar i Tierp

Sara Sjödal (C) väckte ett ärende vid produktionsstyrelsens möte angående stängningen av öron- och ögonmottagningen i Tierp. Hon föreslog att produktionsstyrelsen skulle besluta att stängningen inte ska genomföras den 30 mars. Hon ville också att landstinget skulle samråda med Tierps kommun, landstingets pensionärsråd och andra berörda samt att en bedömning ska göras av om en stängning av mottagningarna i Tierp är förenlig med landstingsfullmäktiges beslut om landstingsplan och budget.

Produktionsstyrelsen avslog begäran efter en votering. (M), (C) och (KD) reserverade sig.

Kontakt