Uppsnabbat produktionsstyrelsen 23 mars 2015

2015-03-23

Uppföljning av vårdgarantin under februari

Antalet patienter som väntar på besök inom specialistsjukvården minskar. Däremot ökar antalet väntande till behandling eller operation. Det visar uppföljningen av väntetiderna i vården under februari. 80 procent av patienterna fick besök inom den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar och 84,2 procent fick behandling eller operation.

95 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. 88 procent kunde erbjudas besök inom en vecka.

Ekonomirapport februari

Landstingets resurscentrum redovisar ett underskott på –11 miljoner kronor i år. Det framgår av ekonomirapporten för februari. Underskottet beror en ändring i budgeten inom området sjukresor.

Hälsa och habilitering redovisar ett förväntat underskott på – 1 miljon kronor. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Landstingsservice prognosticerar en budget i balans.

Produktionsstyrelsen gav förvaltningsdirektörerna för Hälsa och habilitering att återkomma med möjliga åtgärder för att reducera det förväntade underskottet. Förvaltningschefen för Landstingets resurscentrum fick i uppdrag att undersöka möjligheten att komma till rätta med det redovisade underskottet för sjukresor.

Svar på yrkande om närvårdsavdelningens dimensionering

Kajsa Dovstad (FP) lämnade ett yrkande till produktionsstyrelsen om att ge förvaltningsdirektören för Hälsa och habilitering i uppdrag att redovisa närvårdens nuvarande och framtida behov av vårdplatser. Yrkandet avslogs mot bakgrund av att hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan beslutat att utvärdera närvårdsavdelningens verksamhet.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett tilläggsyrkande.

Arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande

Produktionsstyrelsen beslutade att landstingets arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande till styrelsen. Beslutet togs efter ett yrkande från Kajsa Dovstad (FP).

Svar på yrkande om sommarplanering och utbildningsanställningar

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset ska redovisa arbetet med schemaläggning och anskaffning av vikarier inför sommaren 2015. Det beslutade produktionsstyrelsen efter ett yrkande från Kajsa Dovstad (FP). Dovstad hade även andra yrkanden, bland annat om att utreda särskilda utbildningstjänster för sjuksköterskestudenter. Dessa lämnades utan åtgärd eftersom frågorna redan återrapporteras i andra sammanhang.

Utredning om samlad rehabilitering vid Akademiska förlängs

Återrapporteringen av utredningen om en samlad rehabilitering vid Akademiska sjukhuset skjuts upp till sammanträdet i april 2015. Det beslutade produktionsstyrelsen. Enligt den ursprungliga planen skulle utredningen ha presenterats i mars.

Restaurangavtal förlängs

Landstingets avtal med Fazer och Eurest angående café och restaurangverksamhet vid Akademiska sjukhuset förlängs med två år. Det beslutade produktionsstyrelsen. Ett undantag görs för avtalet med Fazer Amica angående restaurang Blå Korset. Det avtalet förlängs med 18 månader.

Kontakt