Uppsnabbat produktionsstyrelsen 26 maj 2015

2015-05-26

Ekonomirapport april

Landstingets årsprognos har försämrats med 104 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Nu förväntas landstinget väntas nu göra ett årsresultat på 24 miljoner kronor under 2015. Det framgår av ekonomirapporten för april.

Den försämrade prognosen beror till stor del på att Akademiska sjukhuset lämnar en försämrad prognos på minus 100 miljoner kronor. Huvudorsaken är att intäkterna från riks- och regionvård varit lägre än planerat på grund av kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och operationssalar som inte kan utnyttjas fullt ut.

Sjukfrånvaron har ökat vid flera förvaltningar. Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningscheferna att återkomma med analys och åtgärder.

Vårdnära service utreds vidare

Konceptet "Vårdnära service", som provats vid Akademiska sjukhuset i ett projekt, ska utredas vidare efter ett beslut i produktionsstyrelsen.

"Vårdnära service" innebär att vissa typer av tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering, utförs av annan personal än vårdpersonal. Akademiska sjukhuset har på uppdrag av produktionsstyrelsen gjort en utvärdering av effekterna för vården. Utredningen visar att konceptet vårdnära service avlastar avdelningspersonalen tidsmässigt, men att det inte ger besparingseffekter i personalkostnad. För att uppnå detta krävs aktiva ledningsbeslut för omfördelning av personal. Det framgår också att genomförandet inte finansierar sig själv genom besparingar i personal och materialkostnader. Dock finns det en potential för besparingar i form av minskad kostnad för vårdrelaterade infektioner och minskad personalomsättning.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att återkomma med en kompletterande utredning där piloterna i 70-huset jämförs med motsvarande vårdavdelningar som inte ingått i projektet. Utredningen ska också redovisa hur det är möjligt att på kort och lång sikt omfördela personal för att uppnå en kostnadseffektivisering. Den kompletterande utredningen ska presenteras för produktionsstyrelsen i augusti 2015.

Planer på nya lokaler för vårdcentral i Gränby centrum

Vårdcentralen i Gränby centrum kan komma att utökas i samband med att den flyttar till nya lokaler hösten 2017. Idag drivs vårdcentralen som en filial till Årsta vårdcentral, men Primärvården vill att vårdcentralen ska drivas som en egen enhet. Detta motiveras av att befolkningen i närområdet förväntas öka kraftigt under de kommande åren.

Produktionsstyrelsen ställde sig bakom Primärvårdens planer om en vårdcentral i Gränby centrum under förutsättning att hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner etableringen och att hyreskostnaden ryms inom befintlig budget.

Uppföljning av väntetider under april

81 procent av patienterna i specialistvården erbjöds besök inom 90 dagar och 88 procent fick behandling eller operation. Det visar uppföljningen av väntetiderna i vården under april

91 procent av dem som ringde primärvården i april kom fram samma dag och 88 procent kunde erbjudas besök inom en vecka.

Uppföljning av patientsäkerhet

En så kallad punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner gjordes inom landstinget i mars. Förekomsten vid mätningstillfället var 11,2 procent, vilket är oförändrat jämfört med mätningen föregående år. En mätning av förekomsten av trycksår visade att 13,2 procent av patienterna hade trycksår, vilket är något lägre jämfört med tidigare mätningar.

Det framgår av den återkommande rapporteringen till produktionsstyrelsen om patientsäkerhetsfrågor.

Kontakt